Now showing items 148-167 of 248

  • Paradoxical Attraction? Why an Increasing Number of International Students Choose Norway 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal of Studies in International Education;, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-27)
   Between 2000 and 2015, Norway has experienced a large increase in the number of international students compared with many other countries. At first glance, this may seem paradoxical considering that Norway is a country ...
  • The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States 

   Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The student revolts of 1968 in the Nordic countries were peaceful in comparison with what happened in places like Berlin, Par is or Rome. Students in the Nordic countries also protested and revolted ...
  • Pedagogikkfaget og norsk lærerutdanning 

   Telhaug, Alfred Oftedal (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2008)
   Foredrag holdt ved lanseringen av ”Pedagogikken i reformene - Reformene i pedagogikken”, festskrift til Peder Haug, Senter for profesjonsstudier mandag 25.august 2008.
  • Placement mentors making sense of research-based knowledge 

   Raaen, Finn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Placement mentors’ role increasingly implies demonstrating to student teachers how research-based knowledge in combination with experience-based knowledge may be relevant in teachers’ professional work. This is a challenge. ...
  • Placement training and learning outcomes in social work education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Studies in Higher Education;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-21)
   Field placement has traditionally been an important component of professional and vocational education programmes, and there is a growing interest in workplace experience in higher education programmes in general. In this ...
  • De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

   Slagstad, Rune (Nordisk administrativt tidsskrift;88 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
   Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...
  • Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Nordisk politiforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...
  • Pooling of Economic Resources : a Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples 

   Lyngstad, Torkild Hovde; Noack, Turid; Tufte, Per Arne (European Sociological Review; 27 (5), Journal article; Peer reviewed, 2010-06-24)
   Using Norwegian survey data (n=4116), we study couples’ likelihood of pooling their economic resources. The proportion of cohabiting couples to married couples is high in Norway. In addition, over the last decades, tax ...
  • The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques 

   Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens (Comparative Social Research,Volume 34;, Journal article; Peer reviewed; Chapter, 2019-10-07)
   Critiques of elites define populism, which conceives of power relations as a unified, conspiring elite exploiting the good people. Yet, populism itself is inherently elitist, calling for a strong leader to take power and ...
  • The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques 

   Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens (Comparative Social Research;Volume 34, Chapter; Journal article; Peer reviewed, 2019-10-07)
   Critiques of elites define populism, which conceives of power relations as a unified, conspiring elite exploiting the good people. Yet, populism itself is inherently elitist, calling for a strong leader to take power and ...
  • The Possibility of Bildung in Professional Education: Teacher Education as a Case for Study 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 10, Working paper, 2004)
   It is widely accepted that being professional implies having a certain knowledge-based repertoire at your disposal, a repertoire that will make you able to meet the client-related aims and objectives given by society. I ...
  • Praksis i studiene : En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Småskrift 2012;nr. 2, Research report, 2012-01)
   I denne rapporten undersøkes praksis som læringsarena i fem profesjonsutdanninger i Norge: sykepleie-, allmennlærer-, sosialarbeider-, førskolelærer og fysioterapeututdanningen. Vi ser særlig på tre sider ved utdanningskvaliteten: ...
  • Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutddanninger 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn (2011-04)
   Denne rapporten fokuserer på praksisopplæring og undervisning med utgangspunkt i en spørreskjemaundersøkelse blant lærere ved universitet og høgskoler ved sykepleierutdanningen, allmennlærerutdanningen, førskolelærerutdanningen, ...
  • Praksisopplæring i profesjonsstudier 

   Hougaard, Peter Forde (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2015, Working paper, 2015)
   En kvalitativ studie av organisering av praksisopplæringen ved sykepleier-, fysioterapeut-, førskolelærer-, grunnskolelærer-, sosionom- og barnevernspedagogutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Praksisrelevans og kompetansebehov : Vurderinger av BSV-utdanningene 

   Terum, Lars Inge; Nesje, Kjersti (Småskrift 2014;nr. 5, Research report, 2014)
   Dette notatet er del av prosjektet «Praksisnærhet og utdanningserfaringer» som Senter for profesjonsstudier har utført på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet(UHR). Prosjektet er del av UFR-prosjektet «Sosialfaglig ...
  • Producing Legalists or Dirty Harrys? Police Education and Field Training 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto (Policing and Society: An International Journal of Research and Policy;, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-26)
   This paper explores Nordic police students’ attitudes towards non-legalistic police work, based on a cross-national longitudinal survey (N = 1,438). We ask where police recruits in four different Nordic countries are placed ...
  • PROFESJON OG PROFESJONSMORAL 

   Grimen, Harald (;nr. 4, Working paper, 2006)
   Denne artikkelen skal handle om kva profesjonsmoral er, kva som er profesjonsmoralar sine røter og kva som er profesjonsmoralar sine primære rollar. Artikkelen si sentrale tese er at ein profesjonsmoral er eit sett av ...
  • Profesjonsetikken sitt grunnlag 

   Grimen, Harald (;nr. 6, Working paper, 2005)
   Av og til må etikk bygge på politikk, og ikkje omvendt. Profesjonsetikk er eit døme på dette. Profesjonsetikkar har eit politisk grunnlag. Ein del av dei - truleg kontroversielle - standpunkta som føl av dette, og som eg ...
  • Profesjonsetikkens grunnlag 

   Nortvedt, Per (;nr. 7, Working paper, 2005)
   Innspill til Harald Grimens arbeidsnotat Profesjonsetikken sitt grunnlag
  • Profesjonsfag, fagdisipliner og tverrfaglige felt 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 5, Working paper, 2003)
   Dagens inndeling i fag og fagdisipliner tas ofte som en selvfølge og betraktes gjerne som en egenskap ved selve kunnskapen. Fag er imidlertid historisk gitte former for kunnskapsorganisering som kontinuerlig er i endring. ...