• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021-07-05)
   Pandemien har vært preget av stadige endringer i smittetrykk, kunnskapsnivå og tiltaksbyrde. Dette kapittelet forsøker å peke på noen overordnede læringspunkter fra analysene som er presentert senere i rapporten. Punktene ...
  • Helse, medier og makt: Kommunikasjonsregimer i mediene 

   Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad (Research report, 2021)
   Helse og sykdom angår oss alle og omtales i alle slags formater i nyhetsmedier og i sosiale medier. I de siste tiårene har den personlige erfaringen med sykdom vokst fram i helsejournalistikken. Legene, forskerne, ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Rapport Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Noen krevende tema i anvendte samfunnsøkonomiske analyser 

   Vennemo, Haakon (Concept-rapport;Nr. 60, Book; Research report, 2020)
   Den generelle teorien for samfunnsøkonomisk analyse, i betydningen nyttekostnadsanalyse, kost-effektanalyse og kostnads-virkningsanalyse, var stort sett ferdigstilt noen tiår etter krigen (Dréze & Stern, 1987), men i ...
  • Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning. 

   Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune (Research report, 2019-03-26)
   Taushetspliktbestemmelser er en del av omfattende rettslig regulering som skal ivareta den enkeltes personvern. Personvern er ikke et entydig rettslig definert begrep. I NOU 2009:1, Individ og integritet – Personvern i det ...
  • Samvær etter omsorgsovertakelse - en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter 

   Alvik, Ingunn (OsloMet Skriftserie;Nr. 4, Book; Peer reviewed; Research report; Report, 2021)
   I løpet av de siste årene er Norge gjentatte ganger blitt dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for brudd på retten til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8. Per 14. oktober ...
  • Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt 

   Dahl, Espen; Bergsli, Heidi; van der Wel, Kjetil (Research report, 2014-03)
   Denne rapporten handler om sosial ulikhet i helse i Norge – omfang, utviklingstrekk, årsaker og konsekvenser, og den politikken norske myndigheter fører og bør føre for å redusere sosiale ulikhet i helse i Norge. Rapporten ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – andre underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin; Alves, Daniele (Research report, 2017-12-31)
   Denne andre rapporten i IKO-prosjektet beskriver implementeringserfaringer og de første effektanalysene basert på forskjellige datakilder. Disse dataene gir oss et bilde om hvordan IKO-modellen har blitt implementert, ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – første underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina (Research report, 2016-12-31)
   Denne første underveisrapporten beskriver bakgrunnen for forskningsevalueringen av en modell for systematisk frafallsforebygging i videregående skole som prøves ut i fire fylkeskommuner fra høsten 2016. Rapporten gjør rede ...