Recent Submissions

 • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

  Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-11)
  Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ...
 • Ro og råkjør: innblikk i familiers hverdagsliv under covid-19-nedstengningen 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020)
  I dette notatet gis det en beskrivelse av hverdagslivet i norske barnefamilier under covid-19- nedstengningen av Norge fra mars til juni 2020, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) var stengt. Analysen er ...
 • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

  Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
 • Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse: Preliminære funn per 6. april 2020 

  Mamelund, Svenn-Erik; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild Henrik (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020)
  Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidsnotatet er delt i to: Del 1: om sykelighet og ...
 • Re-inkludering i arbeid av langtidsledige seniorer med høy kompetanse – erfaringer fra et pilotprosjekt i Bærum kommune 

  Salomon, Robert H.; Wangen, Grete; Frøyland, Kjetil (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-06)
  For å bistå eldre langtidsledige med høy utdanning og høye kvalifikasjoner inngikk Nav Bærum avtale med Management Consulting-selskapet SEMCO International AS, som driver med bedriftsrådgivning, om å drifte et program for ...
 • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

  Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-05)
  Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
 • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-03)
  I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
 • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging 

  Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12)
  Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
 • Utprøvingen av Familie for første gang. Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership» i Norge 

  Pedersen, Eirin; Gottschalk Ballo, Jannike; Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har utført en fireårig følgeevaluering (2016-2019) av implementeringen av programmet «Nurse-Family Partnership» (NFP) i Norge. På norsk har programmet fått navnet «Familie for ...
 • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

  Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
  Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...
 • Veier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming NAV FoU-prosjekt 2016-2019 

  Wangen, Grete (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
  Forskning har vist at personer med utviklingshemming i stadig mindre grad deltar i ordinært arbeidsliv og at det er strukturer innen utdannings- arbeidsinkluderings- og trygdefeltet som er medvirkende årsaker til dette. ...
 • Nye regler for midlertidige ansettelser i staten. En effektevaluering 

  Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-05)
  Denne rapporten er en evaluering av lovendringer knyttet til midlertidige ansettelser i staten som følger av overgangen fra tjenestemannsloven til statsansatteloven i 2017. Rapporten baserer seg på dokumentstudier, survey ...
 • Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere: To år med metodeutprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekter 

  Maximova-Mentzoni, Tatiana; Spjelkavi, Øystein; Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Egeland, Cathrine (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-05)
  Denne rapporten dokumenterer erfaringer fra forskningsprosjektet «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet ...
 • Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum 

  Wathne, Christin Thea; Talberg, Niri; Gundhus, Helene O. I. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-04)
  Dette prosjektet utforsker den pågående politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet, politiets relasjon til publikum og endringer i politiets samfunnsmessige betydning. Prosjektet bygger videre på foreliggende ...
 • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer – refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle 

  Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H. (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-10)
  Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
 • Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy 

  Maximova-Mentzoni, Tatiana; Værhaug, Kristin; Stene, Line; Thevik, Camilla (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-06)
  Denne håndboken er basert på erfaringer fra et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet ...
 • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge: En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap 

  Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-07)
  På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
 • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-05)
  Denne rapporten er skrevet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på vegne av Delta. Dataene består av innledende intervjuer med leder, tillitsvalgte og ansatte på to arbeidsplasser ...
 • Arbeidsinkludering og mentor. Andre delrapport i prosjektet "Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)" 

  Enehaug, Heidi; Klethaugen, Pål; Spjelkavik, Øystein (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-04)
  Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...
 • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

  Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-04)
  Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på ...

View more