Show simple item record

dc.contributor.advisorSolvang, Ida Merete
dc.contributor.authorÅvitsland, Tor Håkon K.
dc.date.accessioned2017-06-29T08:21:03Z
dc.date.accessioned2020-08-25T20:29:30Z
dc.date.accessioned2021-04-29T11:13:38Z
dc.date.available2017-06-29T08:21:03Z
dc.date.available2020-08-25T20:29:30Z
dc.date.available2021-04-29T11:13:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/974
dc.descriptionBachelor i Sosialt arbeid
dc.description.abstractArbeidslinja har lenge vært en bærebjelke i norsk velferds- og sosialpolitikk. Målet med arbeidslinja er at flest mulig skal være i arbeid, og færrest mulig skal være på stønad. Dette målet skal nås ved ”at virkemidler og velferdsordninger – enkeltvis og samlet – utformes, dimensjoneres og tilrettelegges slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle .” (St.meld. nr. 35 1994-1995, sitert fra Halvorsen, Stjernø og Øvreby 2013, 48). Den enkelte borgers forutsetninger for å komme i arbeid skal styrkes, og borgerens adferd skal rettes mot lønnet arbeid gjennom insentiver og sanksjoner. Et eksempel på dette er at kommunene fra 1993 fikk anledning til å sette vilkår om at mottakere av sosialhjelp skulle utføre arbeid for kommunen (Stjernø og Øvreby 2012, 80-81). Gjennom lovendring av 24. April 2015 nr. 20, som trådte i kraft 01.01.2017, har denne anledningen blitt tatt i fra kommunene, når det kommer til en bestemt persongruppe. Den nye § 20 a i lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen (heretter kalt sostl.) pålegger kommunen at vilkår om aktivitet skal stilles for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år (Prop. 39 L (2014-2015) og Kane og Köhler-Olsen 2015, 262). Ny sostl § 20 a første ledd, første punktum lyder: ”Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det” Mange av dem som jobber i sosialtjenesten, er utdannede sosialarbeidere. Det er disse som nå er ansvarlig for at kommunene oppfyller sin lovpålagte plikt om at sosialhjelpsmottakere under 30 år skal ha vilkår om aktivitet i sitt vedtak om sosialhjelp. Samtidig er sosialarbeiderne pliktig, gjennom sosialt arbeids verdigrunnlag og etiske retningslinjer, til å yte hjelp til disse menneskene som befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Sosialarbeidere er blant annet forpliktet til å respektere den enkeltes verdier og den enkeltes ønske om kontroll over eget liv (Fellesorganisasjonen 2015). Er det motsetning mellom plikten til å stille vilkår om aktivitet og plikten til å yte hjelp basert på et sosialfaglig skjønn? Dette vil jeg ser nærmere på i denne oppgaven.
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectSosialarbeid
dc.titleMed plikt til å stille vilkår, med plikt til å hjelpe. En studie av sosialtjenestelovens § 20 a sin innvirkning på relasjonen mellom sosialarbeider og bruker
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record