Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThun, Cecilie
dc.contributor.authorAghazadeh, Maryam
dc.date.accessioned2024-02-28T10:30:58Z
dc.date.available2024-02-28T10:30:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120288
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er pedagogers forståelser av begrepene integrering, kulturelt mangfold og norskhet. Fokuset ligger ̊på pedagogenes virkelighetsforståelser i form av subjektive sannheter og - forestillinger. Målet er å få frem en bevissthet rundt de barna som tilhører flere fellesskap en bare majoritets fellesskapet. Pedagogene deler sine erfaringer og forståelser av begrepene og deres relevans i barnehagen. Videre drøfter jeg mulige følger av pedagogenes forståelser i lys av Lunds (2022) typologier av barnehagefellesskap. Problemstillingen for min oppgave er følgende: “Hvordan forstår pedagogiske ledere integrering, kulturelt mangfold og norskhet i barnehagen og hva er mulige følger deres forståelse kan ha for barns identitetsutvikling og medborgerskap i et barnehagefellesskap?” Problemstillingen er undersøkt gjennom et kvalitativt abduktivt forskningsarbeid, hvor i gruppe intervjuer har blitt brukt som metode. Fenomenologien og hermeneutikken valgt som vitenskapelige ståsteder. Ved å fokusere på fenomenologien ønsker jeg å prioritere barnehagelærernes egne opplevelser. Samtidig er jeg bevisst på hvordan jeg, som forsker, tolker den innsamlede dataen ved å legge vekt på hermeneutikk. Min rolle som forsker med insider-posisjon har betydd mye for studien, og jeg legger derfor stor vekt på å grundig presentere denne. Jeg har valgt å bruke en tematisk analyse som strategi for å undersøke datamaterialet mitt. Hovedfunnene viser at begrepet integrering har i praksis fått tildelt et innhold som gjenkjennes mer i begrepet assimilering. Kulturelt mangfold oppleves som et veldig stort og diffust begrep og pedagogene synes det er vanskelig hva kriteriene og grensene for et kulturelt mangfold er. Pedagogene vise ulike forståelser av kriteriene for norskhet som jeg knytter opp mot Vassendens (2011) dimensjoner for medborgerskap. De ulike forståelsene pedagogene fremmer, har en påvirkning på barns identitetsutvikling og medborgerskap. Jeg ser på barns medborgerskap i lys av Listers (2007) teorier og viser til mulige følger av pedagogenes forståelser. The theme of this master's thesis is educators' understandings of the concepts of integration, cultural diversity, and Norwegian identity. The focus is on educators' perceptions of reality in terms of subjective truths and misconceptions. The aim is to raise awareness of children who belong to multiple communities beyond the majority community. Educators share their experiences and understandings of the concepts and their relevance in the kindergarten. Furthermore, I discuss possible consequences of educators' understandings in light of Lund's (2022) typologies of kindergarten communities. The research question for my thesis is as follows: "How do educational leaders understand integration, cultural diversity, and Norwegian identity in the kindergarten, and what possible consequences can their understanding have for children's identity development and citizenship in a kindergarten community?" The research question is investigated through a qualitative abductive research approach, where group interviews have been used as the method. Phenomenology and hermeneutics are chosen as scientific standpoints. By focusing on phenomenology, I prioritize the kindergarten teachers' own experiences. At the same time, I am aware of how I, as a researcher, interpret the collected data by emphasizing hermeneutics. My role as a researcher with an insider perspective has been significant for the study, and I emphasize presenting this thoroughly. I have chosen to use a thematic analysis as a strategy to examine my data. The main findings show that the concept of integration, in practice, has a content more recognizable in the concept of assimilation. Cultural diversity is perceived as a very large and diffuse concept, and educators find it challenging to determine the criteria and boundaries for cultural diversity. Educators demonstrate different understandings of the criteria for Norwegian identity, which I link to Vassenden's (2011) dimensions of citizenship. The various understandings promoted by educators have an impact on children's identity development and citizenship. I examine children's citizenship in light of Lister's (2007) theories and point to possible consequences of educators' understandings.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.title«Norsk nok?» En kvalitativ studie basert på fem pedagogiske lederes forståelser av integrering, kulturelt mangfold og norskhet i lys av identitetsutvikling og medborgerskapen_US
dc.title.alternative"Norwegian enough?" A qualitative study based on five educational leaders' understandings of integration, cultural diversity and Norwegianness in the light of identity development and citizenshipen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel