Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Solveig
dc.contributor.authorHalvorsen, Stina
dc.date.accessioned2023-09-15T11:17:50Z
dc.date.available2023-09-15T11:17:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089722
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om barnehageforskning og råderommet i barnehagen. Jeg har sett nærmere på hva politiske dokumenter sier om barnehageforskning og om de kan påvirke barnehagens innhold. Masteroppgaven har to forskningsspørsmål: 1) Hva sier politiske dokumenter om barnehageforskning, og hvordan kan politiske føringer påvirke barnehagens innhold? 2) Hvilke refleksjoner og erfaringer har barnehagestyrere med barnehageforskning og utviklingsarbeid i barnehagen? Jeg har i denne oppgaven brukt et kvalitativt forskningsdesign. For å svare på mine forskningsspørsmål har jeg benyttete meg av to forskningsmetoder. Jeg har gjort dokumentanalyser av fire utvalgte politiske dokumenter som har hatt betydning for barnehagefeltet. I tillegg har jeg intervjuet fire styrere, med mål om å forstå hvordan styrere jobber med forskning og utviklingsarbeid i barnehagen. Fokuset var å forstå på hvilken måte forskningslitteratur finner veien inn i barnehagen, hvordan forskning presenteres for dem og hvordan politiske føringer kan prege deres arbeide. Videre var jeg interessert i å finne ut hva slags erfaringer og tanker styrerne hadde om forsknings og utviklingsarbeid. I tillegg var jeg interessert i å finne ut av om styrere opplevde autonomi til å velge relevante utviklingsprosjekter for sine barnehager. I diskusjonen drøfter jeg de sentrale temaene fra analysen av mitt empiriske materiale, intervjuene med barnehagestyrerne, i sammenheng med de sentrale temaene fra analysen av de politiske dokumentene. Ut ifra analysen av de politiske dokumentene og intervjuene med styrerne, kan det se ut til at politiske føringer om barnehageforskning, og forskningsmetoder kan legge føringer for barnehagens innhold. Politiske føringer beskrevet i stortingsmeldingene kan sees å gjenspeiles i barnehagens prosjekter og utviklingsarbeid. Strategien fra 2023 som analyseres til slutt, kan forstås å ha en annen terminologi. Her kan man lese om mer tillit og autonomi til barnehagelærerens faglige skjønn. I strategien sees det heller ingen direkte føringer rundt forskningsmetoder, slik man kan lese i stortingsmeldingene. Allikevel kan det leses om noen indirekte føring, for at barnehagekvalitet og sosial utjevning skal prioriteres i det faglige arbeidet fremover. Dermed kan det være grunn til å tenke at dette kan ha en betydning for barnehagens innhold i fremtiden. This master thesis examines kindergarten research and the leeway of kindergarten. I have taken a closer look at what political documents say about kindergarten research, and whether they can affect kindergarten`s content. The master thesis has two research questions: 1) What do political documents say about kindergarten research, and can political guidelines affect kindergarten content? 2) What reflections and experiences do kindergarten managers have whit kindergarten research and development work in kindergarten? The thesis has a qualitative research design. To answer my research questions, I used tow research methods. I have performed a document analysis of four selected political documents that have had an impact on the kindergarten field. In addition, have I interviewed four kindergarten managers, with the objective to further understand how they work whit research and development work in their kindergarten. The focus has been to understand in what way the research literature finds its way into kindergarten, how research is presented to them and, how political guidelines may shape their work. Further I was interested to find what kind of experiences, and thoughts the managers hade about research and development work. The mangers were also asked about their experiences of autonomy in choosing relevant development projects for their kindergartens. Then I discuss the central themes from the analysis of my empirical material, the interviews with the kindergarten managers, in connections with the central themes from the analyses of the political documents. Based on the analysis of the political documents and the interviews whit the managers, it may appear that political guidelines on kindergarten research and research methods can set guidelines for kindergarten content. Political guidelines described in parliamentary reports can be seen to be reflected in the kindergarten`s projects and development work. The 2023 strategy which I analysis in chapter 7.5 can be seen to have a different terminology. Her you can read more about trust and autonomy in the kindergarten teacher`s professional judgment. In the strategy, there are no signs to direct guidelines regarding research methods, as can be read in the parliamentary notices. Nevertheless, it is written that quality and social equalizations must be prioritized in the professional work going forward. Thus, there may be reasons to think that this may have an impact on the kindergarten content in the future.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleHva slags barnehage forskning skal vi ha? En kvalitativ studie av hvordan politiske føringer kan påvirke barnehageforskningen og barnehagens innholden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record