Show simple item record

dc.contributor.authorSyse, Astri
dc.contributor.authorTønnessen, Marianne
dc.date.accessioned2023-01-02T09:30:31Z
dc.date.available2023-01-02T09:30:31Z
dc.date.created2022-08-11T13:10:23Z
dc.date.issued2022-09-12
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2022, 8 (2), 8-29.en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3040226
dc.description.abstractBakgrunn:Antall innvandrere i Norge vil øke framover, primært i de eldre aldersgruppene. I denne artikkelen utdyper vi hva som sannsynligvis vil kjennetegne framtidens eldre innvandrere i Norge, og vi drøfter implikasjoner for framtidens samfunn og særlig for de kommunale omsorgstjenestene. Metode: For å beskrive framtidens eldre innvandrere bruker vi Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger, som har tall for framtidens innvandrere etter kjønn, alder, landbakgrunn og botid. Disse tallene suppleres med anslag for utdanning, innvandringsgrunn og bruk av kommunale omsorgstjenester blant framtidens eldre innvandrere, basert på detaljerte registerdata. Resultater/konklusjon: Det kan bli fire ganger så mange innvandrere over 80 år de neste 20 årene. Innen 2060 kan det bli hele 14 ganger flere, ifølge befolkningsframskrivingene. I absolutte tall forventes det en økning fra i overkant av 10 000 i dag til 140 000 i 2060. En stor andel av framtidens eldre innvandrere vil ha et relativt lavt utdanningsnivå, noe som er sterkt forbundet med helse og dermed behovet for omsorgstjenester. Dette er noe tjenestene bør forberede seg på. På den andre siden kan innslaget av uformell omsorg være noe større, siden relativt mange er kommet som familieinnvandrere og fra land hvor familieomsorg er mer vanlig. Background: The number of immigrants in Norway will increase in the future, but primarily in the older age groups. This article outlines possible characteristics of the future older adult immigrants in Norway and discusses implications at societal level, especially for the municipal care services. Methods: We base our analysis on distributions by gender, age, country background, and duration of stay from Statistics Norway’s population projections and supplement with assessments of education, reason for migration, and the use of care services among future older immigrants based on population-wide detailed register data. Results/Conclusion: According to the population projections, the number of immigrants over the age of 80 will increase fourfold within 20 years and fourteenfold by 2060. In absolute figures, we expect an increase from around 10,000 today to 140,000 in 2060. A large share of the future older adult immigrants will have a low level of education, which is strongly linked to health, and thus may result in a high need for long-term care services. These services should prepare for this. The element of informal care may, however, be somewhat greater, since relatively many have arrived as family migrants and from areas where family care is more common.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 8, nr. 2-2022
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectAldringen_US
dc.subjectHelseen_US
dc.subjectInnvandringen_US
dc.subjectOmsorgstjenesteren_US
dc.subjectPrognoseren_US
dc.subjectVelferdsstaten_US
dc.subjectAgingen_US
dc.subjectFormal care servicesen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectImmigrationen_US
dc.subjectProjectionsen_US
dc.subjectWelfare stateen_US
dc.titleFlere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenesteren_US
dc.title.alternativeA Larger Share of Future Long-Term Care Service Users Will Be Immigrantsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/tfo.8.2.2
dc.identifier.cristin2042426
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber8-29en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256678en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 313823en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal