Show simple item record

dc.contributor.advisorSlåtten, Mette Vaagan
dc.contributor.authorHagen, Arini
dc.date.accessioned2022-11-02T09:07:44Z
dc.date.available2022-11-02T09:07:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029509
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke pedagogiske lederes erfaringer, tanker og meninger rundt styreres tilstedeværelse og hva dette har å si for deres rolle. Dette ses i sammenheng med teorier om transformasjonsledelse og tidligere forskning. Studien ses i sammenheng med 4 sentrale faktorer; tilstedeværelse, relasjon, motivasjon og organisasjon. Gjennom datamaterialet kom disse 4 faktorene fram, og dette ble grunnalet for valg av teori. Jeg har hovedfokus på tilstedeværelse, fordi dette er fenomenet jeg ønsket å belyse og det er utgangspunktet for studien. Studien tar utgangspunkt i informantens erfaringer, tanker og opplevelser knyttet til styrerens tilstedeværelse og hva dette har å si for deres rolle som pedagogiske ledere i barnehagen. Studien har en fenomenologisk tilnærming, og informant uttalelser legger grunnlaget for teori og drøfting. Jeg har gjennomført semistrukturert intervju med fem pedagogiske ledere i ulike barnehager, med noen utvalgskriterier. Intervjuene ble transkribert og analysert, dette utgjør datamaterialet som denne masteroppgaven bygger på. Resultatene peker på at styrers tilstedeværelse er en viktig faktor og at det har noe å si for informantenes rolle som pedagogiske ledere i barnehagen. Det handler i stor grad om barnehagelærerens opplevelser av sin styrer som tilgjengelig for dem i ulike situasjoner. Gjennom at styrer er tilstedeværende bidrar det til bedre relasjoner, dypere forståelse for hverandres roller og tillit. Det bidrar også til å øke motivasjon, personlig og faglig vekst hos barnehagelærerne, noe som videre fører til at barnehagen kan kalle seg en lærende organisasjon. Funnene mine viser til at barnehagelærerne vektlegger og setter pris på en styrer som er tilgjengelig til dem, fremfor en som sitter «bak lukkede dører». Dette funnet, kan være med i diskusjonen mellom de nye retningene for ledelsesstrukturen i barnehage, nemlig at det blir flere barnehager pr styrer, og/eller at det blir enhetsledere og fagledere istedenfor 100% styrestilling i en barnehage. Dette har ført til noen utfordringer slik som rolleavklaringer og mer administrative oppgaver til pedagogiske ledere, men også noen styrker, slik som at lederrollen til barnehagelærerne blir styrket. Resultatene peker også på viktigheten med styrer eller leder som rollemodell, noe som setter grunnlaget for verdiene og holdninger til de ansatte i barnehagen. Mine funn viser en mulig undervurdert egenskap i ledelse, nemlig å være tilstedeværende. Med utgangspunkt i funnene kan det se ut til at det bør diskuteres viktigheten med tilstedeværende styrere, hva dette har å si for pedagogiske lederes rolle i barnehagen og hvilket grunnlag ledelsesstrukturen i barnehage skal skapes ut ifra. The purpose of this study was to examine the pedagogic leaders experience, thoughts and opinions concerning the kindergarten director presence. Then consider that against theory on transformation leadership and prior research. This study is based upon the informant’s opinion and statements regarding the topic of the director’s presence, and view this in connection to relationship, motivation and organizing. The size of the kindergartens is also a part of the foundation of the research. This study I based upon the informant’s experiences and thoughts regarding their director’s presence and what that means to them. This Is a phenomenological approach to the informant’s experiences and their commonalities create the basis of discussion and theory. I’ve completed in-depth interviews with five different pedagogy leaders in different kindergartens, with the common ground that they have worked in both big and small kindergarten. These interviews have been transcribed and analyzed. The theoretical framework for this study is connected to the director’s execution of leadership, and in what way this affect the pedagogy leaders. At the core of this is theory on transformation leadership and other earlier research around this topic. The results points to presence being an important element that affect the pedagogic leaders. It’s in large parts about, if the pedagogic leader’s experiences their director’s as available to them in different situations. By being more precent, the director builds better relations, deeper understanding of each other roles and trust. This can increase motivation and personal growth within the pedagogic leaders and promote the kindergarten as a” learning organization”. My findings point to the fact that the pedagogic leaders appreciate and values a director that is available to them, instead of someone “behind closed doors”. This contrast some new directions that are being tried out, through a structure where there are more kindergartens for each director, and/or the director becomes “unit managers” or “subject leaders”. This comes with some challenges such as role descriptions, but also some strengths, such as the leadership role of the pedagogic leaders gets strengthened. The results points to the importance of a director or other leaders as role models, which put forth the basis of the organizations values and attitudes. My findings show to a underestimated ability in leaders, being precent. This leads to the need of a discussion regarding the importance of being precent as a director, and on what foundation the leadership structures in the kindergarten should be made from.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectTilstedeværelseen_US
dc.subjectStyrereen_US
dc.subjectPedagogiske ledereen_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectLedereen_US
dc.subjectMotivasjonen_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectOrganiseringen_US
dc.subjectPresenceen_US
dc.subjectKindergarten directorsen_US
dc.subjectPedagogic leadersen_US
dc.subjectKindergartensen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectRelationshipen_US
dc.subjectOrganizingen_US
dc.titleHva har det å si? En kvalitativ studie om pedagogiske lederes tanker, meninger og erfaringer omkring styrerens tilstedeværelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber83en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record