Show simple item record

dc.contributor.authorWetlesen, Annika
dc.contributor.authorEie, Siv
dc.date.accessioned2022-09-21T12:30:01Z
dc.date.available2022-09-21T12:30:01Z
dc.date.created2022-09-14T10:00:24Z
dc.date.issued2022-09-06
dc.identifier.issn2535-8219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020236
dc.description.abstractGeografi var tidligere et av hovedområdene i den norske grunnskolens samfunnsfag, men i læreplanen Kunnskapsløftet 2020 har geografifaget blitt mindre tydelig. Samtidig kan et mer gjennomgående geografisk perspektiv og økt vektlegging av kritisk tenkning åpne nye muligheter for elevenes geografiske dannelse. Dette innebærer å kunne lese og vurdere geografifaglige tekster og representasjoner og ha kunnskap om lokalisering, steder og sammenhenger. Ikke minst dreier det seg om å anvende geografiske tenkemåter til å fatte beslutninger om ulike handlingsalternativer. Selv om det finnes en rik teoretisk litteratur innenfor geografididaktikk, er det få empiriske studier av geografiundervisning på barneskolenivå i ulike land. Internasjonal forskning har vært særlig opptatt av multimodale tekster med grafiske representasjoner, mens det kritiske aspektet ved geografisk dannelse i bred forstand og hvilken rolle undervisning om steder spiller i den sammenhengen, har vært mindre belyst. Artikkelen drøfter derfor problemstillingen: Hvordan kan ulike tilnærminger til sted bidra til elevenes geografiske dannelse og kritiske tenkning? Artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ klasseromsstudie av et undervisningsopplegg om norske fylker på mellomtrinnet. Analysen viser at oppdragene i undervisningsopplegget tilrettela for elevenes geografiske dannelse gjennom å lese kart, konstruere egne kart og finne informasjon om steder på nett. De fleste oppdragene hadde en deskriptiv tilnærming til sted som vektla fakta om lokalisering og severdigheter, men analysen avdekker også potensial for kritisk tenkning gjennom enkeltoppdrag og spontane situasjoner i klasserommet. Artikkelen argumenterer for at en flerdimensjonal stedstilnærming kan være fruktbar for å ivareta et geografifaglig perspektiv i undervisningen og bidra til å utvikle elevenes kritiske tenkning.en_US
dc.description.abstractGeography was previously one of three subfields in the Norwegian primary and lower secondary school’s social studies curriculum. In the new curriculum from 2020, Geography as a subject has become less clear. At the same time, the new curriculum may provide new opportunities to develop students’ geoliteracy. Geoliteracy means being able to read and understand geographical texts and have knowledge of location, places, and interconnections. Furthermore, it means the ability to use geographical thinking to assess different alternatives for actions and make decisions. There are few empirical studies on geography teaching at primary school level, and international research has been particularly concerned with multimodal texts and graphic representations. The critical aspect of geoliteracy in a broad sense, and the role of places in this regard, has received less attention. This article discusses the following research question: How can different approaches to place develop students’ geoliteracy and critical thinking? This article is based on a qualitative classroom study in fifth grade during lessons about Norwegian counties. The analysis shows that the teaching assignments facilitated students’ geoliteracy while reading and constructing maps and finding information about places on the web. Most of the assignments had a descriptive approach to place, but the analysis also reveals potential for critical thinking in some assignments and in spontaneous situations that occurred in the classroom. The article argues that a multidimensional approach to place can provide a geographical perspective to teaching and learning under the new curriculum, as well as contribute to students’ critical thinking.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Osloen_US
dc.relation.ispartofseriesActa Didactica Norden (ADNO);Vol 16 Nr. 2 (2022): Kritisk literacy på fagenes premisser
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGeografisk dannelseen_US
dc.subjectGeoliteracyen_US
dc.subjectSteden_US
dc.subjectGeografididaktikken_US
dc.subjectKritisk tenkningen_US
dc.subjectPlaceen_US
dc.subjectGeografien_US
dc.subjectGeography didacticsen_US
dc.subjectGeography educationen_US
dc.subjectCritical thinkingen_US
dc.title'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografien_US
dc.title.alternative‘Place’ as point of departure for critical thinking in geographyen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2022 Annika Wetlesen, Siv Eieen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/adno.8994
dc.identifier.cristin2051526
dc.source.journalActa Didactica Norden (ADNO)en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber1-22en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal