Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Per Bonde
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-08-23T08:28:46Z
dc.date.available2022-08-23T08:28:46Z
dc.date.created2022-03-31T17:09:23Z
dc.date.issued2022-03-23
dc.identifier.citationArbeiderhistorie. 2022, 36 (1), 142-165.en_US
dc.identifier.issn0801-7778
dc.identifier.issn2387-5879
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013017
dc.description.abstractMed økningen i lønnsarbeid og fagorganisering fra slutten av 1800-tallet kom spørsmålet om arbeidernes tilknytning til bedriftene på dagsorden. Det vanlige ble etter hvert at mange ble ansatt fast i et forholdsvis stabilt arbeidsforhold. I denne artikkelen diskuteres hvorfor fast arbeid ble utbredt i løpet av 1900-tallet. Deretter diskuteres i hvilken grad og hvorfor «fastheten» i arbeidet ble utfordret fra 1980-årene. Oppmerksomheten er særlig rettet mot bruken av bemanningsbyråer i verkstedindustrien og reguleringen av ansettelsesformene på nasjonalt nivå. Artikkelen viser hvordan fast arbeid ble fremmet som en rettighet før det ble en (parti)politisk ambisjon og anerkjent som en juridisk norm. Etter andre verdenskrig ble fast arbeid dominerende både som norm og rettslig sett. Både arbeidsgiveres og fagforeningers strategier pekte mot stabilitet i arbeidsmarkedet og dermed varig arbeid for store grupper arbeidstakere. I 1980- og 1990-årene ble oppslutningen om fast arbeid blant sentrale aktører i norsk arbeidsliv svekket, og uenigheten knyttet til spørsmål om fast og midlertidig arbeid økte. Men den norske historien om fastheten i arbeidet kan likevel ikke utelukkende skrives som en historie preget av endring og oppbrudd. For til tross for endringer og den stadige tautrekkingen om hvor fast arbeidet skulle være, har temaet i betydelig grad vært preget av stabilitet og overordnet konsensus. I tiden etter andre verdenskrig foregikk striden og endringene innenfor noen overordnede rammer: Mange skulle være fast ansatt, men ikke for mange, og faste ansettelser skulle ikke være for faste.en_US
dc.description.abstractWith the increase in wage work and unionization from the end of the 19th century, the question of the workers’ attachment to the firms got on the agenda. Gradually, permanent employment in a relatively stable employment relationship became typical. This article discusses why permanent employment became widespread during the 20th century, and to what extent and why the «permanence» of the employment relationship was challenged from the 1980s. Attention is paid to the use of temporary work agencies in the engineering industry and regulation of the employment relationship at the national level. The article shows how permanent employment were promoted as a right, before it became a political ambition and recognized as a legal norm. In the period after World War II, permanent employment became dominant both as a norm and in legal terms. Employers’ and trade unions’ strategies pulled towards stability in the labor market and thus permanent employment. In the 1980s and 1990s, the support for permanent employment among key actors in Norwegian working life weakened, and issues of temporary and permanent employment became more contentious. But the history of permanent employment cannot solely be told as a story of change. Despite the changes, and the contentious character of permanent employment, the issue was characterized by a considerable amount of stability and consensus. In the period after World War II, conflict and changes took place within a general framework: Many should be permanently employed, but not too many, and permanent employment should not be too permanent.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesArbeiderhistorie;Årgang 36, nr. 1-2022
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectBemanningsbyråeren_US
dc.subjectFaste ansettelseren_US
dc.subjectArbeidsliven_US
dc.subjectSysselsettingspolitikken_US
dc.subjectTemporary work agenciesen_US
dc.subjectPermanent employmenten_US
dc.subjectWork lifeen_US
dc.subjectEmployment policiesen_US
dc.titleEn historie om fast og midlertidig arbeid gjennom 1900-tallet, med linjer fram til i dagen_US
dc.title.alternativeA history of permanent and temporary employment through the 20th century, including some remarks on recent eventsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/arbeiderhistorie.36.1.9
dc.identifier.cristin2014358
dc.source.journalArbeiderhistorieen_US
dc.source.volume36en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber142-165en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 227021en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal