Show simple item record

dc.contributor.advisorVist, Torill
dc.contributor.advisorRossholt, Nina
dc.contributor.authorNilsen, Anne Marie
dc.date.accessioned2022-02-01T13:46:01Z
dc.date.available2022-02-01T13:46:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976307
dc.description.abstractOppgaven min utforsker, gjennom et postmodernistisk og estetisk blikk, hvordan affordance kan ses som tilstedeværende i barnehagens miljø. Med problemstillingen: Hva kan komme til syne i barnehagen når begrepet «Affordance» retenkes gjennom estetisk-teoretisk tekstskaping, ønsker jeg å gjenoppdage barnehagens miljø i et nytt perspektiv gjennom levendegjøring av affordancebegrepet i barnehagen. Jeg jobber i barnehage og har en spesiell interesse for barnehagens miljø, og så affordance som interessant inn mot miljøet. Teoretisk ble jeg først kjent med affordance via James J. Gibson og begrepets opprinnelse i psykologien. Så fulgte jeg begrepet inn i barnehagefaglig teori, der forskningsprosjektet EnCompetence skulle stå frem som sentralt. Videre fulgte jeg egne estetisk-teoretiske spor gjennom retenking av både affordancebegrepet og barnehagefaglig teori, og så etter nye forbindelser mellom disse i barnehagen. Jeg valgte meg ut fire områder for teoretisk fordypning, der det første ser på; Hvordan kan estekst som metode bidra til en forskningsbasert tydeliggjøring av begrepet affordance? Her benytter jeg estekst som kunstfaglig metode, der skriving av estekst blir en kombinasjon av min faglige tanke som pedagog, mitt møte med fagteorien, og meg som forsker. Gjennom estekst og ideanalyse som metode for bearbeiding av fagteori og det estetiske, har jeg gått i møte med meg selv med refleksjon og undring over affordancebegrepet i barnehagen. De resterende tre områdene ser på affordance i barnehagemiljøet, og ser nærmere på miljøets affordance for barnets individuelle opplevelsesverden, barnehagens aktører og deres innvirkning på miljøets affordance, og på hvordan affordance kan ses som betydningsfullt i barnehagen. Videre arbeid med estekst og teori, ga et analytisk blikk som avdekket tre viktige momenter som ble førende for forskningen. Ved å finne frem til barnehagens aktører og tildele både dem og affordance personlig pronomen i estekster, kom jeg nærme nyanser av affordance i barnehagens miljø. Videre gav disse inspirasjon til å skape en modell for affordance som bevegelse i miljøet, som så gav grunn til nyansering mellom Det fysiske som aktør og miljøet i barnehagen. Det virkelig interessante ved dette begrepet i barnehagen, er dets unike mulighet til å favne miljøets overordnede bevegelser, og samtidig være ytterst viktig i å se nyanser ved de små bevegelsene i barnehagens miljø. Ved å tilkjennegi affordance som en tilstedeværelse i verden, kan det la oss retenke betydningen av miljøets bevegelser som tilbydelse både for oss selv, og for verden for øvrig.en_US
dc.description.abstractMy paper explores, through a postmodern and aesthetic lens, how affordance can be seen to be present in a kindergarten’s environment. With the research question: What can come to be seen when the term «Affordance» is rethought through aesthetic-theoretical text creation, I wish to rediscover the kindergarten’s environment in a new perspective by bringing to life the term affordance in the kindergarten. I work in a kindergarten, and have a special interest in the kindergarten’s environment, and I saw affordance as interesting in regard to the environment. I initially got to know affordance theoretically through James J. Gibson, and the term’s origin in psychology. I then pursued the term into professional education theory, where the research project EnCompetence would emerge as central. Further on, I pursued my own aesthetic-theoretical path through rethinking both the term affordance og professional theory, and looked for new connections between these in the kindergarten. I’ve chosen four areas for theoretical specialization, where the first looks at; How can estext as a method contribute to a research-based clarification of the term affordance? Here I applied estext as an artistic method, where the writing of estext becomes a combination of my professional ideas as an educator, my meetings with subject theory, and myself as a researcher. Through estext and idea analysis as method for revising the subject theory and the aesthetic, I confronted myself with reflection and wonder over the term affordance in the kindergarten. The remaining three areas looks at affordance in the kindergarten environment, and takes a closer look at the environment’s affordance for the child’s individual world of experience, the kindergarten’s participants and their influence on the environment’s affordance, and on how affordance can be seen as meaningful in the kindergarten. Further work with estext and subject theory afforded an analytical view, which uncovered three important bits that become leading for the research. By discovering the kindergarten’s participants and granting both them and affordance personal pronouns in estext, I came closer to nuances of affordance in the kindergarten’s environment. These provided further inspiration to create a model of affordance as movement in the environment, which in turn gave reason for nuancing between The physical as a participant and the environment in the kindergarten. The really interesting thing about this term in the kindergarten, is its unique possibility to capture the environments primary movements, while at the same time being utterly important in seeing nuances in the little movements in the kindergarten’s environment. By declaring affordance as a presence in the world, it can let us rethink the meaning of the environments movements as an offering both for ourselves, and for the world at large.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnehagemiljøeren_US
dc.subjectAffordancesen_US
dc.subjectTilbydelseren_US
dc.subjectEstetisk-teoretiske tilnærmingeren_US
dc.subjectEsteksteren_US
dc.titleMiljøets tilbydelser beveger. En estetisk-teoretisk synliggjøring av begrepet affordance som aktivt tilstedeværende i barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber142en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record