Show simple item record

dc.contributor.advisorSkundberg, Øystein
dc.contributor.authorVintervoll, Margrethe
dc.date.accessioned2022-01-10T10:44:23Z
dc.date.available2022-01-10T10:44:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836693
dc.description.abstractMål: Temaet for denne masteroppgaven er politisk påvirkning på barnehagefeltet, og hvordan barnehagestyrerne opplever den politiske-byråkratiske interessen for feltet. Oppgaven tar utgangspunkt i Børhaug, Gotvassli og Martinsen sin forståelse av de ulike lederfunksjonene og legger vekt på teorier knyttet til utøvelse av styring og ledelse. Målet har vært å undersøke hvordan et utvalg barnehagestyrere opplever den politiske-byråkratiske interessen for feltet og hvorvidt de opplever å kunne påvirke og å være kritisk til styring. Det er i hovedsak kommune og bydelsnivå som har fokus. Med utgangspunkt i den øktende interessen for barnehagefeltet har jeg undersøkt følgende: Hvordan opplever barnehagestyrerne den politisk-byråkratiske interessen for barnehagefeltet? Metode: Denne studien har en hermeneutisk forskningstilnærming og jeg har gjennomført kvalitative forskningsinterjvuer med til sammen 12 barnehagestyrere fra 2 store kommuner, 1 privat barnehagekjede og 4 enkeltstående private barnehager. Intervjuene var i hovedsak strukturert som fokusgrupper. Fokusgrupper ble valgt fordi jeg ønsket å få kunnskap om styrernes erfaringer, refleksjoner og opplevelser. Jeg søker kunnskap gjennom tidligere forskning, etablerte teoretiske perspektiver og ved å tolke styrernes opplevelser av den politiske interessen for barnehagefeltet. Resultater: Funnene viser at styrernes arbeidshverdag er kompleks. Informantenes erfaringer knytter seg til muligheten for å påvirke eiere og politikere og til utøvelse av ulike lederfunksjoner. Erfaringene knytter seg også til å måtte iverksette og implementere bestillinger, spesielt fra politisk-byråkratisk miljø, som ikke oppleves som formålstjenlig. Styrerne jeg intervjuet har et sterkt ønske om å iverksette ulike bestillinger fra ulike miljø, men virker noe resignert fordi de ikke opplever tillit til sin kompetanse og ufrivillig må tilpasse nye ikke hensiktsmessige organisasjonsoppskrifter til virksomheten. De ser derfor heller ikke verdien i å protestere mot krav som kommer når de ikke opplever å bli hørt. Styrerne etterlyser barnehagefaglig kompetanse blant politikerne på kommune og bydelsnivå. Samtidig etterlyser de en samhandlingsarena der ulike aktører med interesse for, og kunnskap om, feltet kan møtes.en_US
dc.description.abstractObjectives: The subject of this Master’s thesis is political influence in the field of nursery care and how political and bureaucratic interest is experienced by nursery care leaders. The thesis is based on Børhaug, Gotvassli and Martinsen’s understanding of the various functions of leadership, and places emphasis on theories connected to the execution of management and leadership. The aim has been to examine how a selected group of nursery care leaders experience political and bureaucratic interest in their field and to what extent they consider that they have been able to influence and be critical of management. The focus has been primarily at municipal and district level. In the light of increasing interest in the field of nursery care, I have considered the following: How do nursery care leaders experience political- bureaucratic interest in their field? Method: This study takes a hermeneutical approach and I have conducted qualitative investigative interviews with a total of 12 nursery leaders from two large municipalities, one private nursery chain and four separate private nurseries. The interviews were primarily structured as focus groups. I chose focus groups because I wished to learn about the leaders’ practical experiences and reflections. I have gained knowledge by examining earlier research and established theoretical perspective, and through interpreting leaders’ personal experiences of political interest in the field. Findings: The results show that the working day of a nursery care leader is complex. Interviewees’ experiences depend on the extent to which they can influence owners and politicians and on the execution of the various roles of leadership. These experiences are also connected to having to follow orders and implement procedures, especially those originating from political and bureaucratic quarters but not considered expedient. The leaders I interviewed had a strong desire to implement differing practices from various sources but were resigned because they did not feel their competence was trusted. Therefore, they had to adapt to new and inappropriate organisational structures. There was little motivation to protest as they did not believe their voices would be heard. Nursery leaders look for a certain level of expertise among politicians at municipal and district level and request a forum where different parties with a common interest or knowledge of the field can meet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPolitikken_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectStyrerrolleren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titlePolitisk påvirkning på barnehagefeltet. En kvalitativ studie om styrerrollen i spenningsfeltet mellom politikk og fag basert på intervjuer med styrereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record