Show simple item record

dc.contributor.authorChristophersen, Asbjørg S.
dc.contributor.authorBogstrand, Stig Tore
dc.contributor.authorGjerde, Hallvard
dc.contributor.authorSundet, Mads
dc.contributor.authorWyller, Elin H.
dc.coverage.spatialMalawien_US
dc.date.accessioned2021-10-01T11:32:21Z
dc.date.available2021-10-01T11:32:21Z
dc.date.created2021-09-01T10:37:21Z
dc.date.issued2021-06-17
dc.identifier.isbn978-82-8406-191-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787000
dc.description.abstractDriving under the influence of alcohol is one of the principal causes of road traffic crashes (RTCs) [1]. The use of alcohol is also a risk factor for other road users, such as pedestrians and bicyclists. The association of alcohol in injurious and fatal RTCs has been well documented in most high-income countries, but data for low- and middle-income countries is scarce, particularly for African countries [2]. The study was a collaborative effort between Kamuzu Central Hospital (KCH), the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) and Oslo University Hospital (OUH), with the financial support of UK Aid through the Global Road Safety Facility (GRSF) hosted by the World Bank, the International Council on Alcohol Drugs and Traffic Safety (ICADTS) and the Norwegian Council for Road Safety (Trygg Trafikk). The objective of the study was to generate new knowledge about road traffic injuries in Malawi and the extent of traffic accidents related to alcohol use, to increase capacity to conduct alcohol testing, and develop a database for the findings, which in turn will form the basis for future policymaking to reduce traffic accidents. The objectives were achieved through collecting data on patients who sought treatment after road traffic crashes and admitted to the Emergency Department at KCH in Lilongwe, Malawi. A questionnaire was developed for data collection in cooperation between the project groups in Norway and Malawi. The data included basic information about the patients, alcohol use before the injury, and information about accident circumstances, including types of road users and vehicles involved. Participation was voluntary and anonymous. All weekdays, weekends and nights were covered. Alcohol was measured using a breathalyzer or saliva test for those who were not able to blow. Knowledge and training of local KCH employees to perform alcohol testing and record data were an important aspect of this study. The project was approved by the National Health Science Research Committee (NHSRC) in Malawi. The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics in Norway was consulted, and their conclusion was that no formal application was needed, with reference to the Norwegian Health Research Act Section, §2 and 4a. A Data Protection Impact Assessment was performed as required by NIPH. There were 1251 patients in the study, representing nearly 95 per cent of those who were asked to participate. The results show a rather high prevalence of alcohol use among several injured road user groups (totally about 25 percent), particularly among those injured during weekend nights and evenings, but also during weekday evenings and nights. It was estimated that about 15 per cent of injured motor vehicle drivers and riders had BACs above the legal limit of 0.8 grams/L at the time of the crash. The findings also show that it is important to focus on bus/minibus/lorry drivers who often carry passengers, where about one out of five tested positive for alcohol. It is worth noting that pedestrians had the highest prevalence of alcohol use before being injured. They constitute a vulnerable group; they often walk in the dark with no road lighting, no pavements, walkways or safe places to cross the road. Combined with alcohol use their injury risk is even higher. The collected data can contribute to future road traffic safety procedures and measures. The long-term goal is to contribute to sustainable development goal 3, target 3.6, to reduce by half the number of global RTC deaths and injuries.en_US
dc.description.abstractHvert år dør ca. 1,3 millioner personer i trafikkulykker, 30-50 millioner blir skadet. Malawi er et av verdens fattigste land som ligger i sørøst-Afrika og har over 18 millioner innbyggere. Malawi er nå blant verdens 10 land med flest dødsulykker (over 30 døde/100 000 innbyggere, Norge har mindre enn 2/100 000). Det er lite kunnskap om årsakene til ulykkene, bl.a. omfanget av alkoholrelaterte ulykker. Landets alkoholgrense er 0,8 promille for førere av alle grupper motorkjøretøy. Å kjøre under påvirkning av alkohol er en av hovedårsakene til trafikkulykker [1]. Bruken av alkohol er også en risikofaktor for andre trafikanter, som fotgjengere og syklister. Det er godt dokumentert at alkohol er en faktor i skadelige og dødelige trafikkulykker i de fleste høyinntektsland, men data for lav- og mellom-inntektsland mangler, spesielt for afrikanske land [2]. Denne studien var et samarbeidsprosjekt mellom Kamuzu Central Hospital (KCH), Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, med økonomisk støtte fra UK Aid gjennom Verdensbankens Global Road Safety Facility (GRSF), the International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS) og Trygg Trafikk. Målet var å generere ny kunnskap om veitrafikk skader i Malawi og omfanget av trafikkulykker knyttet til alkoholbruk, å øke kompetansen i å utføre alkohol-testing, og utvikle en database for å registrere resultatene. Hensikten var å gi et evidensbasert grunnlag for framtidig politikk utforming for å redusere trafikkulykker. Målene ble nådd gjennom å samle inn data om pasienter som søkte behandling etter trafikkulykker og som ble innlagt ved Akuttavdelingen ved KCH i Lilongwe, Malawi. Et spørreskjema ble utviklet i samarbeid med prosjektgruppene i Norge og Malawi. Dataomfanget inkluderte bl.a. grunnleggende informasjon om pasientene, alkohol bruk før skaden, i tillegg til opplysninger om omstendighetene rundt ulykken inkludert type trafikant og kjøretøy. Deltakelse var frivillig og all data ble anonymisert. Alle ukedager ble dekket i undersøkelsen, likeså helger og netter. Alkohol ble målt ved bruk av alkometer eller spyttprøver for pasienter som ikke var i stand til å blåse. Kunnskapsoverføring og opplæring av lokale KCH ansatte i å gjennomføre alkohol testing og dataregistrering var en viktig del av denne studien. Prosjektet var godkjent av den etiske komiteen i Malawi (NHSRC), og regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) ble konsultert. Deres konklusjon var at ingen formell søknad til REK var nødvendig med henvisning til Helseforskningsloven §2 and 4a. I tillegg ble det gjennomført en personvernkonsekvensutredning, i tråd med General Data Protection Regulation (GDPR) og krav fra Folkehelseinstituttet. Det var 1251 pasienter i studien, nærmere 95 % av de som ble spurt om å delta. Resultatene viser høy prevalens av alkohol bruk blant mange ulike grupper skadde trafikanter (totalt ca. 25%), spesielt blant de skadde under helgene (kveld og natt), men også mye på ukekvelder og netter. Omtrent 15% av de skadde førerne av motorkjøretøy hadde alkoholkonsentrasjon i blodet høyere enn lovlig grense på 0,8 promille på tidspunktet for ulykken. Funnene viser også at det er viktig å fokusere på førerne av buss/minibuss/lastebiler, som ofte har passasjerer om bord, hvorav en av fem testet positivt for alkohol. Det er verdt å merke at fotgjengere hadde høyest prevalens av alkoholbruk før de ble skadd. De er en sårbar gruppe; de går ofte i mørket uten veitrafikk lys og uten fotgjengerfelt eller trygge steder å krysse veien. Kombinert med alkoholbruk er risikoen for skade enda høyere. De innsamlede data kan bidra til framtidige veisikkerhetsprosedyrer og tiltak. Det langsiktige målet er å bidra til bærekraftsmål 3, delmål 3.6, å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker. Denne studien viser hvor viktig det er å samle inn tilstrekkelig og relevant data for helsemyndigheter spesielt i lav- og mellom-inntektsland i kampen mot alkohol-relaterte trafikkulykker, dødsfall og skader. En rekke anbefalinger ble presentert malawiske myndigheter under et virtuelt seminar, på grunn av COVID-19 pandemien, som fant sted høsten 2020.en_US
dc.description.sponsorshipThis research project was made possible with the financial support of UK Aid through the Global Road Safety Facility hosted by the World Bank, the International Council on Alcohol Drugs and Traffic Safety (ICADTS) and the Norwegian Council for Road Safety (Trygg Trafikk).en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian Institute of Public Health, Division for Health Services, Cluster for Global Healthen_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/road-traffic-injuries-in-malawi--with-special-focus-on-the-role-of-alcohol-report-2021-v2.pdf
dc.subjectMalawien_US
dc.subjectTraffic crashesen_US
dc.subjectInjuriesen_US
dc.subjectAlcoholen_US
dc.subjectAlcohol-influenced drivingen_US
dc.subjectBreath alcohol testingen_US
dc.subjectSaliva alcohol testingen_US
dc.titleRoad Traffic Injuries in Malawi: with special focus on the role of alcoholen_US
dc.title.alternativeTrafikkskader i Malawi – med spesielt fokus på alkoholen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.doihttps://www.fhi.no/publ/2021/trafikkskader-i-malawi--med-spesiell-fokus-pa-alkohol/
dc.identifier.cristin1930356
dc.source.pagenumber42en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record