Nye registreringer

 • Nye helter, nye forskjeller? Ansatte i jobber med og uten samfunnskritisk funksjon. YS Arbeidslivsbarometer 2021. 

  Ingelsrud, Mari Holm; Dahl, Elin Moen (FoU-resultat;2021-07, Working paper, 2021-10-18)
  Koronapandemien og tiltakene for å stoppe smittespredningen introduserte et nytt skille mellom ansatte: mellom ansatte i samfunnskritiske og viktige funksjoner, og andre. Vi har ønsket å utforske hvordan dette skillet ...
 • Barnefamilienes hverdagsliv i Norge 2021 

  Egeland, Cathrine; Pedersen, Eirin; Nordberg, Tanja H.; Ballo, Jannike G. (FoU-resultat;2021:06, Working paper, 2021-10-11)
  Barnefamilier i Norge i dag har et relativt hektisk hverdagsliv med foreldre i lønnet arbeid som samtidig skal ta seg av husholdningsoppgaver, matlaging og følge opp barnas fritidsaktiviteter. Familiene har stramme tidsskjema ...
 • Road Traffic Injuries in Malawi: with special focus on the role of alcohol 

  Christophersen, Asbjørg S.; Bogstrand, Stig Tore; Gjerde, Hallvard; Sundet, Mads; Wyller, Elin H. (Book; Research report, 2021-06-17)
  Driving under the influence of alcohol is one of the principal causes of road traffic crashes (RTCs) [1]. The use of alcohol is also a risk factor for other road users, such as pedestrians and bicyclists. The association ...
 • Levekårsanalyse for Bydel Stovner - Utvikling i demografi og levekår for Bydel Stovners delbydeler sammenlignet med landet, Oslo og utvalgte norske byområder i perioden 2008/9 – 2018/19 

  Brattbakk, Ingar (FoU-resultat;2021:05, Working paper, 2021-06-17)
  Bydel Stovner har nedsatt et utvalg som skal se på årsakene til at koronapandemien har rammet bydelen så hardt i 2020 og 2021, og peke på mulige veier for å ruste bydelen bedre for framtida. Som en del av dette arbeidet ...
 • Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn våren 2021 

  Holm Ingelsrud, Mari; Hoff Bernstrøm, Vilde (FoU-resultat;2021:04, Working paper, 2021-05-28)
  Dette er en kartlegging av omfang, utvikling og kjennetegn ved hjemmekontor. Arbeidet baserer seg på spørreskjemadata samlet inn fra 5038 arbeidstakere i februar og mars 2021. Andelen med mulighet for hjemmekontor økte ...
 • Medbestemmelse i Forskerforbundet - Medlemsundersøkelse i ikke-statlig tariffområde 

  Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat;2021:03, Report, 2021-05)
  Denne rapporten formidler resultater og analyser fra Forskerforbundets medlemsundersøkelse, gjennomført som en del av Medbestemmelsesbarometeret i 2020/2021. Medbestemmelsesbarometeret tar sikte på å fange opp endringer i ...
 • Hva skal vi med faktaundersøkelser? 

  Nordrik, Bitten; Kuldova, Tereza Østbø (AFI FoU-resultat;2021:02, Working paper, 2021)
  Flere forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har lenge vært interessert i spørsmål om arbeidsmiljø, kritiske ytringer, konflikt og konflikthåndtering. I 2019 ønsket forskerne å se nærmere på ...
 • Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt 

  Frøjd, Elise K.; Nordberg, Tanja H. (AFI FoU-resultater;2021:01, Research report, 2021-04-13)
  I denne rapporten presenteres erfaringene fra prosjektet «Tøyen rettshjelp» (2017–2020). I prosjektet har borgere på Tøyen fått rettighetsinformasjon og rettshjelp gjennom et samarbeid mellom det lokale Link-kontoret på ...
 • Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølvann – Rapport fra Arbeidslivsbarometeret 2020 

  Steen, Arild Henrik; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultater;2020:07, Research report, 2020)
  Arbeidslivsbarometeret 2020 har undersøkt hva arbeidstakerne vil gjøre dersom dersom de blir arbeidsledige. I den tredje rapporteringen fra Arbeidslivsbarometeret 2020 viser vi at mange er motivert for å ta utdanning for ...
 • Arbeidsliv i en krevende tid. Medbestemmelse og medvirkning under koronapandemiens første fase 

  Drange, Ida; Falkum, Eivind; Wathne, Christin Thea (AFI FoU-resultater;2020:08, Research report, 2020-11)
  Dette notatet beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de umiddelbare ...
 • Rom for talentutvikling. Rapportering fra følgeforskning av talentutviklingsprogrammet FilmLab i Norge 2016–2019 

  Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Lorenzen, Sara B. (AFI FoU-resultater;2020:06, Working paper, 2020)
  I prosjektet TalentForsk har forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet, fulgt filmtalentutviklings-programmet FilmLab Norge gjennom dets tre gjennomførte kull (2016-2019). FilmLab-programmet ...
 • Ro og råkjør: innblikk i familiers hverdagsliv under covid-19-nedstengningen 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (AFI FoU-resultater;2020:05, Working paper, 2020-10)
  I dette notatet gir vi en beskrivelse av hverdagslivet i norske barnefamilier under covid-19- nedstengningen av Norge fra mars til juni 2020, da barnehager, skoler og skolefritidsordninger (SFO) var stengt. Analysen er ...
 • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

  Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (AFI FoU-resultat;2020:01, Research report, 2020-03)
  I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
 • Arbeidsinkludering og mentor 

  Klethagen, Pål; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2018:01, rapport, 2018)
  Første delrapport i prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)»
 • Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy 

  Mentzoni, Tatiana Maximova; Værhaug, Kristin; Stene, Line; Thevik, Camilla (AFI FoU-resultater;2019:08, Research report, 2019)
  Denne håndboken er basert på erfaringer fra et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved ...
 • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer - refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle. 

  Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert (AFI FoU-resultater;2019:09, Research report, 2019-10)
  Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
 • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge. En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap. 

  Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (AFI FoU-resultater;07, Research report, 2019-08)
  På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
 • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;2019:05, Research report, 2019-08-08)
  Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
 • Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

  Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (AFI FoU-resultater;04, Research report, 2019-05)
  Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...
 • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

  Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultater;2019:03, Research report, 2019-04-10)
  Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring ...

Vis flere