Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Ann Kristin
dc.contributor.authorSlåtten, Mette Vaagan
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-09-10T13:06:45Z
dc.date.available2021-09-10T13:06:45Z
dc.date.created2020-10-07T12:01:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUtbildning & lärande. 2020, 14 (1), 103-121.en_US
dc.identifier.issn2001-4554
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775247
dc.description.abstractBrukerundersøkelser er vanlig innenfor samfunnets velferdstjenester og kan sees som et verktøy innen resultatstyring. I artikkelen tar vi utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken påvirkning mener barnehagestyrere at foreldreundersøkelser har på ulike sider ved barnehagens virke, og hvordan vurderer styrere nytten av foreldreundersøkelser i lys av sin profesjonskompetanse? Foreldreundersøkelser kan ses i lys av teori om institusjonelle logikker, her vist gjennom demokratilogikk, markedslogikk og styringslogikk. Logikkene kan forstås som normer, verdier og innarbeidede tenkemåter som styrer vurderinger og beslutninger i organisasjoner. De fleste barnehagestyrerne i vår undersøkelse mener at foreldre gjennom foreldreundersøkelser skal kunne påvirke alle sider ved barnehagens innhold. Spesielt er de opptatt av at foreldre skal ha mulighet for å innvirke på barnehagens pedagogiske innhold. Videre har vi funnet at foreldreundersøkelser sees som et viktig redskap for å høyne kvalitet i barnehagen.en_US
dc.description.abstractUser surveys are common within the community's welfare services and can be seen as a tool in performance management. In the article, we focus on the following issue: What influence do ECEC directors believe that parental surveys have on different aspects of the ECEC institutions work, and how do they consider the utility of parental surveys in light of their professional competence? Parental surveys can be understood trough the theory about institutional logic, shown through democracy logic, market logic, and management logic. These sets of logics can be understood as norms, values and incorporated ways of thinking about assessments and decisions in organizations. Most of the ECEC directors in our survey believe that parents through parenting studies should be able to influence all aspects of content. In particular, they think that parents should have the opportunity to influence educational content. Furthermore, we have found that parental surveys are considered as an important tool to improve quality in ECEC institutions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHögskolan Dalarnaen_US
dc.relation.ispartofseriesUtbildning & lärande;Vol 14, nr 1 2020
dc.relation.urihttp://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/FULLTEXT01.pdf
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnehagestyrereen_US
dc.subjectInstitusjonelle logikkeren_US
dc.subjectForeldreundersøkelseren_US
dc.subjectECEC directorsen_US
dc.subjectInstitutional logicen_US
dc.subjectParental surveysen_US
dc.subjectEarly childhood educationen_US
dc.titleStyrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagenen_US
dc.typeAcademic articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderUpphovsrätten till innehållet tillhör respektive författare och tidskriftenen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttp://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1472719/FULLTEXT01.pdf
dc.identifier.cristin1837879
dc.source.journalUtbildning & lärandeen_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber103-121en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal