Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKasin, Olav
dc.contributor.advisorØstrem, Solveig
dc.contributor.authorLier, Jenny Pauline Hoås
dc.date.accessioned2021-09-02T10:33:54Z
dc.date.available2021-09-02T10:33:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772518
dc.description.abstractI denne masteroppgaven tar jeg opp tema og problemstilling som omhandler oppfatninger omkring utdanning i barnehagen i et historisk perspektiv, med fokus på endringer i forståelsen av barnehagen som en del av utdanningsforløpet. I analysen har jeg sett på om varierende oppfatninger av barnehagen, som en del av utdanningssystemet, også handler om varierende oppfatninger av barn. Jeg har sett om det er en sammenheng. I oppgaven tar jeg for meg utdanningsaspektet ved barnehagen, samt spørsmål om hvorvidt fokuset på utdanning har endret seg over tid. Oppgaven følger en tematisk tidslinje, som er delt i den sosial pedagogiske tradisjonen eller den skoleforberedende tradisjonen. Den sosial pedagogiske tradisjonen innebærer et helthetlig læringssyn, hvor leken er vektlagt. Denne tradisjonen underbygges av brede læringsmål og Fröbel-barnehagene. Den skoleforberedende tradisjonen innebærer økt vekt på læring. Denne tradisjonen underbygges av fokuserte læringsmål og asylene. Metoden jeg har brukt i oppgaven er en dokumentanalyse av ti utvalgte offentlige dokumenter; 5 NOU rapporter og 5 Stortingsmeldinger. Masteroppgavens problemstilling er: «Hvilke oppfatninger om utdanning kommer til uttrykk i offentlige dokumenter omkring barnehagen som en del av et utdanningsforløp?» I analysen har jeg funnet endringer i forståelsen av barnehagen, som en del av utdanningsforløpet, gjennom endring i barnehagesektoren, begivenheter og endring i begrepsbruk. Jeg har identifisert tendenser til at ønske om mer kunnskap og ferdigheter i samfunnet fører til mer fokus på fokuserte utviklingsmål. Det skaper en motsetning til det helhetlige læringssynet med brede utviklingsmål.en_US
dc.description.abstractThis master´s thesis addresses topics and research question that are centered around the perceptions on pre-school education in a historical perspective. The focus is changes over time in the understanding of pre-school as a part of the course of education. In this analysis I will assess whether different perceptions of preschools (as a part of the course of education) also includes different perceptions of the children, or if there is a relevant connection between them. This thesis focuses on the aspect of education in pre-schools, and whether the focus on education has changed over the last years. The master thesis is structured according to a thematic timeline, divided into the social pedagogic tradition and the school preparation tradition. The social pedagogic tradition is based on a holistic view on education, where the play is a key. This tradition is based on broad education goals and the Fröbel pre-school. The school preparation tradition is putting more emphasis to learning for the children. This tradition is underlined by focused learning goals and asylum. The methodology that is used in the master thesis is an analysis of 10 selected public reports; 5 NOU reports and 5 white papers from the Norwegian Parliament (Stortingsmeldinger). The problem statement of the master thesis is: “What perceptions about education are present in public reports on pre-school as a part of the course of education”. I have identified changes in the understanding of the preschool as a part of the course education. This driven by changes in the preschool sector, events and changes in the language and terminology used. I have identified that the wish to have more knowledge and skills in the society, leads to more on specific and targeted development goals.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectBarnesynen_US
dc.subjectBarndomssynen_US
dc.subjectHistoriske blikken_US
dc.titleEn studie med et historisk perspektiv på barnehagen som en del av utdanningsforløpet. En kvalitativ analyse av offentlige dokumenteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber102en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel