Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOtterstad, Ann Merete
dc.contributor.authorLaunes, Marit
dc.date.accessioned2021-09-02T08:51:57Z
dc.date.available2021-09-02T08:51:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772470
dc.description.abstractJeg har vært sammen med barn som er annerledes hele mitt yrkes aktive liv. Mine år med stadig innblikk i andre måter å være på i verden gjør at jeg ikke lenger finner det tilstrekkelig å fortsette reproduksjonen av forståelsen av/for/med annerledes barn. Jeg har vært interessert i å finne flere mulige teoretiske innganger til mitt prosjekt slik at jeg kan få repertoar å tenke-føle-skrive annerledeshet forskjellig. I oppgaven viser jeg til ny kunnskapsproduksjon rundt hvem barn som er annerledes er og hvordan de oppfatter seg selv. Videreutviklingene av utdanningsløpet som dagens barn blir møtt med gjøres gjennom politiske føringer og styrende dokumenter. Jeg kjenner på et ubehag og uforståelighet overfor politiske system og de ulike utdanningsinstitusjonene jeg har jobbet og jobber ved. I oppgaven ønsker jeg å peke på og plassere noe av den uroen jeg kjenner på, dette gjør jeg ved å se nærmere på politiske dokumenter og muligheten de gir for å romme alle barn. Jeg har også valgt å bruke deler av pensumlitteraturen ved barnehagelærerutdanningen i Norge som data. Det gjør jeg for å kunne si noe om hva som ‘kunnskapes om’ i forhold til annerledeshet. For å få frem hvorfor disse rommene er så viktig at opprettholdes, strekkes og (igjen)skapes går jeg i dybden på autismespekterforstyrrelser og skriver ut egen levd praksis med barn som er annerledes og våre/deres møter med utdanningssystemet. De autoetnografiske historiene jeg forteller har på mange måter ledet meg til å skrive denne oppgaven og vist meg veien til undersøkelsene jeg gjør. Denne oppgaven kan derfor leses som en undersøkelse av rommene for å være annerledes i (utdanning)systemet fra styrende dokumenter til praksis, og hvordan profesjonsutøveren kan settes i stand til å ivareta rommene for annerledes barn.en_US
dc.description.abstractI have been with children who are different throughout my working life. My years of constant insight into other ways of being in the world mean that I no longer find it sufficient to continue the reproduction of the understanding of / for / with different children. I have been interested in finding several possible theoretical inputs to my project so that I can make a repertoire of thinking-feeling-writing about different in different ways. In the thesis I refer to new production of knowledge about children that are different and how they perceive themselves. The further development of the educational course today's children are met with is done through political guidelines and governing documents. I feel a discomfort and incomprehensibility towards political systems at the various educational institutions I have worked at. In the thesis I want to point out and place some of the unrest I feel. I do this by looking more closely at political documents and the opportunity they provide to accommodate all children. I have also chosen to use parts of the curriculum literature in the Kindergarten Teacher Education in Norway as data. I do this so that I will be able to say something about what the curriculum are “knowledging about” in relation to difference. To explain why it is so important that these rooms are maintained, stretched and - again - created, I go in depth on autism spectrum disorders and write my own lived practice with children who are different and our/their encounters with the education system. The autoethnographic stories I tell have in many ways led me to write this thesis, whilst at the same time, they have also shown me the way to the research I do. This assignment can therefore be read as an examination of the rooms to be different in the (education) system from governing documents - to practice, and how the professional can be enabled to take care of the rooms for children that are different.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnnerledes barnen_US
dc.subjectBarnehagelærerutdanningen_US
dc.subjectPortaleren_US
dc.subjectNevrodiversiteten_US
dc.subjectAutoetnografien_US
dc.subjectAffekten_US
dc.subjectGlowing dataen_US
dc.titleHvilke pedagogiske repertoar er nødvendig å kunnskape om for å utvide rommet for annerledeshet i utdanningssystemet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber94en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel