Show simple item record

dc.contributor.authorSchmid, Evi
dc.coverage.spatialNorway, Oslo.en_US
dc.date.accessioned2021-06-28T12:51:47Z
dc.date.available2021-06-28T12:51:47Z
dc.date.created2021-05-04T10:59:53Z
dc.date.issued2021-05-05
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for ungdomsforskning. 2021, 2 (1), 44-60).en_US
dc.identifier.issn2535-8162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761678
dc.description.abstractKonsekvenser av skolesegregering vekker offentlig bekymring. Hvorvidt og eventuelt hvordan elevsammensetningen påvirker elevenes motivasjon, prestasjoner og gjennomføringen har hovedsakelig blitt studert gjennom kvantitative utfallsmål. Denne artikkelen tar et elevperspektiv og undersøker hvordan yrkesfagelever på tre videregående skoler med en høy andel minoritetselever og med lave inntakskrav opplever læringsmiljøet på skolen, og hvilken betydning denne opplevelsen har for motivasjon til å gjennomføre videregående opplæring. Studien er basert på kvalitative intervjuer med 22 elever som gikk andre året i videregående opplæring i Oslo. Elevene hadde alle et lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen, og et flertall hadde innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia. Analysen viser at positive forventninger, støtte og omsorg fra lærere samt fellesskap og samhold i klassen bidro til tilhørighet til skolen og motivasjon for læring. Viktig for elevenes opplevelse av det faglige miljøet på skolen var dessuten praksisnær undervisning som fremmet relevans og mestring. Et av studiens bidrag er å vise at elever som har til felles at de har svake faglige forutsetninger, har evne til å motivere og støtte hverandre og dermed medvirke til, snarere enn motvirke, gjennomføring.en_US
dc.description.abstractThe consequences of school segregation are raising public concern. Whether and potentially how student composition affects student motivation, achievement and school completion has primarily been investigated through quantitative studies. This article takes a student perspective and examines how vocational students at three upper secondary schools with a high proportion of minority students and low admission requirements experience the learning environment at school, and how it affects their motivation to complete upper secondary education. The study is based on 22 qualitative interviews with students in the second year of vocational education and training. All the students had a low grade point average from lower secondary school, and the majority had an immigrant background from Africa or Asia. The analysis shows that positive expectations, support and care from teachers, in addition to class fellowship and cohesion contributed to identification with school and motivation for learning. Furthermore, education and training with a practical orientation that promoted relevance and mastery was important for the students’ experience of the academic environment. A contribution of this study is to show that students with low academic qualifications have the ability to motivate and support each other and thus contribute to, rather than impede, upper secondary completion.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for ungdomsforskning;volume 2, issue 1
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectSkolesegregeringen_US
dc.subjectFlerkulturelle skoleren_US
dc.subjectLæringsmiljøen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectFrafallen_US
dc.subjectSchool segregationen_US
dc.subjectMulti-ethnic schoolsen_US
dc.subjectLearning environmentsen_US
dc.subjectVocational educationen_US
dc.subjectDropoutsen_US
dc.title«Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: Et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskraven_US
dc.title.alternative“Everyone supports and helps each other when we need motivation”. A student perspective on learning and relations in multi-ethnic upper secondary schools with low admission requirementsen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s).en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-03
dc.identifier.cristin1907933
dc.source.journalNordisk tidsskrift for ungdomsforskningen_US
dc.source.volume2en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber44-60en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal