Show simple item record

dc.contributor.advisorHovdelien, Olav
dc.contributor.authorLilledrange, Miriam Celine
dc.coverage.spatialOslo, Norgeen_US
dc.date.accessioned2021-05-10T12:11:57Z
dc.date.available2021-05-10T12:11:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754672
dc.description.abstractDenne masteroppgaven dreier seg om barnehagelæreres forståelse av begrepet krenkelse og plikten til å gripe inn når en kollega krenker et barn. Bakgrunnen for valg av problemstilling er endringer i barnehageloven som trer i kraft 1. januar 2021. Endringene i barnehageloven sier blant annet at alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for krenkelser. Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke om eller kjennskap til at en annen, som arbeider i barnehagen, krenker et barn, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Jeg har i denne studien ønsket å undersøke hvordan barnehagelærere forstår begrepet krenkelse, og hvordan de oppfatter situasjoner der det kan bli aktuelt å gripe inn eller melde fra til styrer. Jeg har valgt et kvalitativt forskningsintervju, med semistrukturert intervju som metode. Informantene består av tre kvinner og to menn i alderen 28-42 år. Samtlige er utdannet førskolelærer eller barnehagelærer, og jobber i dag som pedagogiske ledere i tre ulike barnehager, en kommunal og to private, i tre ulike bydeler i Oslo kommune. Resultatene fra intervjuene og drøftingen viser at barnehagelærere opplever at begrepet krenkelse er utfordrende å beskrive, men et flertall trekker fram makt og asymmetri i relasjoner som et tydelig kjennetegn. Videre hevder de fleste informantene at det er vanskelig å gripe inn når en kollega krenker et barn. Samtlige peker på at det kan oppleves ulikt i forskjellige kollegagrupper, og at godt og trygt samarbeid er av stor betydning.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis is about kindergarten teachers' understanding of the concept of harrassment, and the duty to intervene when a colleague harass a child. The choice of topic is due to changes in the Kindergarten Act that enter into force on January 1st 2021. The amendments to the Kindergarten Act states; that everyone working in the kindergarten must intervene when a child in kindergarten is exposed to harassment. If a person working in the kindergarden receives suspicion or knowledge that another person working in the kindergarden harass a child, he or she must immediately report the matter to the head-teacher. In this study, I am wanting to investigate how kindergarten teachers understand the concept of harassment and situations where they are expected to intervene or report to the head-teacher. I have chosen a qualitative research interview, with a semi-structured interview as a method. The informants consist of 3 women and 2 men aged 28-42 years. All are trained preschool teachers or kindergarten teachers and are currently working as pedagogical leaders in three different kindergartens, one municipal and two private, in three different districts in Oslo municipality. The results from the interviews and the discussion show that kindergarten teachers understand the concept of harassment as something challenging. The majority, however, point out characteristics as power and asymmetry in these relationships. Furthermore, most informants claim that it is difficult to intervene when a colleague harass a child. All underline that it can be experienced differently in different groups of colleagues, and thus the need for a good and safe collaboration.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnehagelovenen_US
dc.subjectKrenkelseren_US
dc.subjectKollegeren_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectPersonalsamarbeiden_US
dc.subjectPlikteren_US
dc.subjectProfesjonsetikken_US
dc.titlePlikten til å gripe inn når en kollega krenker et barnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber78en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record