Now showing items 320-339 of 361

  • Temanotat 5: Samarbeid og involvering i tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 

   Borg, Elin; Wiggen, Kjersti Stabell; Restad, Frode (Report, 2023-12)
   OsloMet – Storbyuniversitetet har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling for skole og yrkesfag, samt oppfølgingsordningen. Dette temanotatet handler om ...
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • The organizational challenge for health care 

   Aas, I.H. Monrad (AFI andre FoU-artikler 2007, Research report, 2007)
   New technology has been proposed to Brattbakk, Ingarg great changes for our societies. In health care telemedicine was met with great enthusiasm and considered an enabler to overcome distance barriers. It is now clear that ...
  • Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren 

   Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie (AFI Rapport 2012:1, Research report, 2012)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført en tidsbrukundersøkelsen blant de vitenskapelig ansatte i den norske universitets- og høgskolesektoren. Tidligere undersøkelser av tidsbruk i denne sektoren har vært basert ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2013:11, Research report, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (AFI Rapport 2012:10, Report, 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.
  • Tverrfaglig samarbeid i skolen. En oppfølgingsstudie av Et lag rundt eleven-prosjektet 

   Borg, Elin; Wittrock, Christian; Lyng, Selma Therese; Tøge, Anne Grete; Restad, Frode (AFI-rapport;2022:09, Report, 2022-12-13)
   I denne rapporten følger vi opp fire kommuner som deltok i utprøvingen og effekt-evalueringen av LOG-modellen i perioden 2017-2020. Hensikten med oppfølgingsstudien er å vurdere eventuelle virkninger av utprøvingen ut over ...
  • Twenty factors for successful inclusion pathways - analysis and examples 

   Uhrig, Bettina; Evans, Michael J.; Meijer, Kees (Report, 2004)
   Produced by the transnational partnership Strategies for Inclusion - coordinated approaches for quality employment under the Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006.
  • Undersøkelse blant pårørende til mennesker med psykiske lidelser i Oslo 

   Schafft, Angelika (AFI Notat 2008:7, Report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i oppdrag av Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten å gjennomføre en evaluering av Oslo kommunes tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og deres pårørende. Oppdragsgiver ...
  • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI FoU-resultat 2011, Report, 2011)
  • Ung medvirkning i norske kommuner: En kunnskapsoppsummering 

   Lindseth Bygdås, Arne; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2022:07, Report, 2022-11-15)
   Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på en kartlegging av det generelle kunnskapsgrunnlaget på ung medvirkning i norsk, svensk og dansk forskningslitteratur. Vi har sett spesifikt på hvilke praksiser for medvirkning med ...
  • Ung og ute 

   Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dahlgren, Kenneth; Ascher, Barbara Elisabeth; Kolle, Elin (AFI Rapport 2016:06, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Elin Kolle (Norges idrettshøgskole), gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser på Tøyen og generelt, på oppdrag ...
  • Ungdom i Ny sjanse 

   Frøyland, Kjetil; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2012:6, Report, 2012)
   Ny sjanse er en forsøksordning i et utvalg kommuner og bydeler hvor formålet er å prøve ut ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. Rapporten er skrevet av Kjetil Frøyland og Neumann, Cecilie Basberg ...
  • Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter 

   Hilsen, Anne Inga; Suseg, Helle (Research report, 2004)
  • Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb 

   Spjelkavik, Øystein (AFI Notat 2007:4, Report, 2007)
   Prosjektet Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid – hvordan hindre barrierer skole – arbeidsliv? i Hedmark har vart fra 1. juli 2005 og ut året 2006. Målgruppa for prosjektet var unge, fysisk funksjonshemmede i alderen ...
  • Unge med oppfølgingsbehov: Opplevelser av samhandling med NAV 

   Sadeghi, Talieh; Egeland, Cathrine; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2023:06, Report, 2023-03-08)
   Denne rapporten handler om unge som får oppfølging fra NAV. Ved hjelp av en landsdekkende spørreundersøkelse har vi kartlagt og analysert de unges opplevelser av samhandling med NAV, med et fokus på digitale tjenester. ...
  • Unge mottakere av tiltakspenger 

   Drange, Ida; Frøyland, Kjetil; Mamelund, Svenn-Erik (AFI Rapport 2015:3, Research report, 2015)
   I den senere tid har unge mottakere av stønad ved tiltaksdeltakelse og deres tilpasning til arbeid og utdanning vært et politisk aktuelt tema. På den ene siden har det blitt hevdet at stønaden bidrar til at unge trekkes ...
  • Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner 

   Landsverk Hagen, Aina; Lindseth Bygdås, Arne; Berge Lorenzen, Sara; Solbu Trætteberg, Håkon; Thau, Mads; Løvgren, Mette; Ottarsen Nøstvik, Hedda; Arvola Kvammen, Isak; Lundestad Haugen, Mia; Heijnis, Tjibbe; Slåttrem, Adrian; Kallevåg, Karina; Lodden, Tuva; Cambell Sandvand, Sara; Screeche-Powell, Keira; Røgeberg, Emil Mathieu; Simpson, Safia; Østberg, Karsten (AFI-rapport;2023:03, Report, 2023-03-15)
   Denne rapporten presenterer resultater fra studien U+MxV (Ung medvirkning) i totalt åtte norske kommuner. Forskningsprosjektet har hatt tett involvering av unge medforskere fra seks av kommunene i både datainnsamling og ...
  • Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde; Egeland, Cathrine; Steen, Arild Henrik (AFI Rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å bli mer diffust for enkelte grupper. Dette gjelder ikke minst for grupper som er unntatt formelle arbeidstidsavtaler og Arbeidsmiljøloven. For disse åpnes et rom for uklarheter, ...