Now showing items 1-20 of 328

  • Dialogkonferanser 

   Ebeltoft, Arne (AFI Rapport 1993:01, rapport, 1991)
   Det redegjøres for historisk bakgrunn og teoretiske forutsetninger for denne type konferanser. Systemorienterte orinteringer avvises med den begrunnelse at de representerer en objektiviserende tilnærming til et felt som ...
  • Arbeidsmiljøer i medievirksomhet 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 1993:12, rapport, 1993)
  • Språk og arbeid 

   Næss, Ragnar (AFI Rapport 1993:02, rapport, 1993)
  • Hvordan kartlegge psykososialt arbeidsmiljø og få i gang aktivitet 

   Ebeltoft, Arne (AFI Rapport 1993:6, rapport, 1993)
  • Arbeidsliv mot år 2010 

   Salomon, Robert; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat, rapport, 1994)
  • Evaluering av de statlige arbeidssamvirketiltakene og de kommunale aktivitetstilbudene for yrkeshemmede 

   Helle, Kari Marie; Schafft, Angelika; Seierstad, Ståle; Eide, Ann Kristin (AFI Rapport 1998:5, rapport, 1998)
   Denne rapporten analyserer offentlige attføringstiltak for personer med omfattende yrkeshemning. Hovedfokus er på statlige arbeidssamvirketiltak og kommunale aktivitetstilbud for yrkeshemmede, nærmere bestemt kommunale ...
  • NORAD - en lærende organisasjon? 

   Heen, Hanne; Johansen, Grethe Moen; Sørhaug, Hans Christian (AFI Rapport, rapport, 1998)
  • Kommuner og lærere - Farlige forbindelser? 

   Lauvdal, Torunn; Rymoen, Espen; Grooss, Bent-Ole (AFI Rapport 1998:3, rapport, 1998)
   Denne rapporten tar for seg spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser det har for kommunene som arbeidsgivere at de må forholde seg til to ulike forhandlingssystemer og avtaleverk, lærernes på det statlige forhandlingsområdet ...
  • Psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer i arbeid av betydning for helse 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn; Sørensen, Bjørg Aase; Rapmund, Antje; Fuglerud, Kristin Skeide (AFI Rapport 1998:8, rapport, 1998)
   Norges forskningsråd (NFR) ved programmet "Helse i arbeidslivet" tok i 1997 initiativ til en kunnskapsoversikt som skulle kartlegge kunnskapsbehov og fremtidige forskningsbehov innen område arbeid og helse. Arbeidslivet ...
  • Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

   Sørensen, Bjørg Aase; Dahl-Jørgensen, Carla; Skogstad, Anders (AFI Rapport 1998:6, rapport, 1998)
   Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...
  • Det fleksible arbeidslivet 

   Salomon, Robert (AFI Notat 2000:2, rapport, 2000)
   Dette notatet går gjennom og diskuterer ulike former for fleksibilitet i arbeidslivet. Det gjelder funksjonell fleksibilitet i virksomhetene, geografisk fleksibilitet, numerisk fleksibilitet, fleksible lønnssystemer og ...
  • Arbeidsmiljø og omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI Skriftserie nr. 7, rapport, 2000)
   Denne rapporten er et ledd i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) strategiske instituttprogram på arbeidsmiljøområdet. Rapporten baserer seg på undersøkelsen Arbeidsmiljø og omstilling, som AFI har utført på oppdrag fra ...
  • Et nytt Helse-Norge? 

   Sørensen, Bjørg Aase (AFI Rapport 2001:5, rapport, 2001)
   I to påfølgende år (2000 og 2001) er et tilnærmet representativt utvalg av somatiske enheter i norske sykehus blitt undersøkt med hensyn til deres hverdagssituasjon. Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø, rekrut-tering og ...
  • Kvalitetsarbeid i staten 

   Berg, Anne Marie; Lauvdal, Torunn (AFI Rapport, rapport, 2001)
   Rapporten tar for seg kvalitetsarbeidet i statlige etater. Vi ser på hva slags satsinger på kvalitet som er vanlig i statlig sektor i dag. Vi baserer oss på en spørreundersøkelse, tilgjengelig dokumentasjon og samtaler og ...
  • Maskinføreres arbeidsmiljø - på godt og vondt 

   Grimsmo, Asbjørn; Frøyland, Kjetil; Lunde, Per Halvor; Gould, Kristian (AFI Rapport 2001:2, rapport, 2002)
   På oppdrag fra Fondsstyret for de regionale verneombudene i bygge- og anleggsbransjen har Arbeidsforskningsinstituttet AS i løpet av 2002 gjennomført en intervju- og spørreskjema-undersøkelse blant maskinførere i anleggsbransjen ...
  • En framtid som lærer? 

   Blichfeldt, Jon Frode (AFI Rapport 2002:3, rapport, 2002)
   Rapporten tar for seg erfaringer og resultater fra et forsøks- og utviklings-prosjekt ved åtte videregående skoler i fire fylker over tre år. Først gjennomgås prosjektets mål og organisatoriske ramme, og siktepunktet med ...
  • Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør 

   Brøgger, Benedicte; Finsrud, Henrik (AFI Rapport 2003:2, rapport, 2003)
   Rapporten gir en fremstilling av resultater fra forprosjektet Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør som ble gjennomført i Vestfold av Arbeidsforskningsinstituttet as (AFI) høsten 2002. Rapporten har to deler. ...
  • Yrkeshemmede i det ordinære arbeidslivet 

   Spjelkavik, Øystein; Frøyland, Kjetil; Skardhamar, Torbjørn (AFI Rapport 2003:3, rapport, 2003)
   Arbeid med bistand (AB) er et arbeidsmarkedstiltak som gir bistand med sikte på inkludering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Rapporten presenterer resultatene fra casestudier og en nasjonal spørreundersøkelse som ble ...
  • Bedre trygghet i kollektivtransporten 

   Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Hanssen, Katrine S. (rapport, 2003)
   Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...
  • Strategies for inclusion - co-ordinated approaches for quality employment 

   Uhrig, Bettina; Evans, Michael J. (rapport, 2003)
   The transnational partnership "Strategies for inclusion - co-ordinated approaches for quality employment" was created through the Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006. In only nine months various ...