• Funksjonshemmende kollektivtransport? 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 2/09, Notat, 2009)
   Lik tilgang på transport anses som en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med den øvrige befolkningen. Universell utforming av kollektivtransporten innebærer ...
  • Tilgjengelighet og deltakelse 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 7/10, Notat, 2010)
   Dette notatet handler om barrierer i kollektivtransporten. Omtrent fem prosent av respondentene i Levekårsundersøkelsen-helse 2008 oppgir at de har vansker med å reise kollektivt. Manglende eller mangelfullt rutetilbud ...