Show simple item record

dc.contributor.authorHavre, Merete
dc.date.accessioned2021-01-13T15:09:56Z
dc.date.accessioned2021-03-08T13:21:14Z
dc.date.available2021-01-13T15:09:56Z
dc.date.available2021-03-08T13:21:14Z
dc.date.issued2020-01-08
dc.identifier.citationHavre M. Kommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21. Norsk Lovkommentar. 2020en
dc.identifier.issn2387-3361
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9920
dc.description.abstractReglene om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon står i et spenn mellom barnets behov for stabilitet, forutberegnelighet og trygghet, og retten til respekt for familieenheten, både for barnet, og for foreldrene. Retten til respekt for familielivet er beskyttet i EMK art. 8 nr. 1, og Grl. § 102. Av FNs barnekonvensjon art. 3 og Grl. § 104 fremgår det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører dem. Det er derfor tale om to sett vernede menneskerettigheter, som enten må harmoniseres med hverandre, eventuelt at det oppstår en motstrid mellom to ulike konvensjoner. En slik konflikt vil kunne løses etter lex-spesialis-prinsippet hvor FNs barnekonvensjon som spesiallovgivning vil kunne gå foran den generelle menneskerettskonvensjonen EMK.en
dc.language.isonben
dc.publisherRettsdataen
dc.relation.ispartofseriesNorsk Lovkommentar;
dc.relation.urihttps://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/
dc.rightsArtikkelen vil bli påført et års embargo i påvente av skriftlig tillatelse fra utgiveren til å egenarkivere en kopi av artikkelen.en
dc.subjectBarnevernen
dc.subjectForeldreansvaren
dc.subjectAdopsjonen
dc.subjectJuridiske praksiseren
dc.subjectDomsavsigelseren
dc.subjectMenneskerettigheteren
dc.subjectRettssakeren
dc.titleKommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-13T15:09:55Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1829928
dc.source.journalNorsk Lovkommentar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record