Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRugkåsa, Marianne
dc.contributor.authorBergheim, Berit
dc.date.accessioned2020-12-02T15:09:46Z
dc.date.accessioned2021-02-17T05:37:01Z
dc.date.available2020-12-02T15:09:46Z
dc.date.available2021-02-17T05:37:01Z
dc.date.issued2020-10-09
dc.identifier.citationRugkåsa M, Bergheim B. Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning. 2020;23(03):157-169en
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9579
dc.description.abstractBarns rett til deltakelse og medvirkning står sterkt i den norske velferdsstaten. Det er tydelige føringer når det gjelder at barns stemme skal høres, når offentlige institusjoner tar avgjørelser som angår dem. I Nav har likevel barn sjelden vært gitt mulighet til å uttale seg om sin egen situasjon, erfaringer og behov; det er voksnes behov som i størst grad har vært prioritert. I artikkelen diskuterer vi med utgangspunkt i kvalitative data fra forskningsprosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i Nav hvordan informasjon om barns situasjon påvirker oppfølging av lavinntektsfamilier med kompleks problematikk. Vi argumenterer for at større oppmerksomhet mot barna kan bidra til et mer helhetlig perspektiv på familienes situasjon, og at barns deltakelse og samhandling med Nav-ansatte kan gi et bredere og mer nyansert bilde av barnas og familienes behov slik at de kan få bedre hjelp.en
dc.description.abstractChildren’s right to participation is strong in the Norwegian welfare state; there are clear guidelines when it comes to listening to children’s voices, specifically when public institutions make decisions affecting their lives. In the Norwegian welfare administration, however, children have rarely been given the opportunity to comment on their own situation, experiences and needs – rather, it is the needs of adults that have been prioritized. In this article, we discuss how information and knowledge about children’s situation influence follow-up of low-income families with complex problems. The article is based on qualitative data from the research project ‘Comprehensive Follow-up of Low-income Families in Norway’. We argue that increased focus on children’s situations and needs contributes to a more holistic perspective on the situation of the family. Children’s participation in situations affecting their lives can contribute to a broader and more nuanced picture of the needs of both children and their families. In this way, Nav can be better equipped to provide more adequate help and support.en
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;Årgang 23, nr. 3-2020
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectLavinntektsfamilieren
dc.subjectBarnedeltakelseen
dc.subjectSosialt arbeiden
dc.subjectBarnefattigdomen
dc.subjectLow-income familiesen
dc.subjectNorwegian Welfare Administrationen
dc.subjectChildren participationen
dc.subjectSocial worken
dc.subjectChild povertyen
dc.subjectNav
dc.titleBetydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdomen
dc.title.alternativeChildren’s Participation in Combating Poverty
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-12-02T15:09:45Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-01
dc.identifier.cristin1850081
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License