Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovdelien, Olav
dc.contributor.authorVasaasen, Ragnhild Elise Nærlie
dc.date.accessioned2020-12-01T13:50:39Z
dc.date.available2020-12-01T13:50:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9252
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i barnehagekunnskap. Temaet for studien dreier seg som språkets makt og innflytelse gjennom sentrale styringsdokumenter i oppvekstsektoren. Studien tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmålet: Hva sier styringsdokumenter i perioden fra 1996 og frem til i dag om overgangen mellom barnehage og skole, med vekt på språktilegnelse? Valget på forskningsspørsmålet kom på bakgrunn av at de senere årene har den offentlige interessen for barnehager økt betraktelig. Barnehager er i sterkere grad blitt politisert og institusjonalisert, og i større grad enn tidligere blitt regulert via tekst. Det er et press på barnehagene som en læringsarena, hvor tidlig innsats og kartlegging er mer i fokus. Jeg har valgt å legge fokuset på siste året i barnehagen og overgangen til grunnskolen, som en inngang til å se nærmere på dette fenomenet. For å belyse mitt forskningsspørsmål har jeg brukt kvalitativ forskningsmetode. Det blir benyttet dokumentanalyse av offentlige styringsdokumenter som læreplaner, stortingsmeldinger og NOU-rapporter, samt et skjema utviklet av Oslo kommune omhandlende overgangen mellom barnehage og skole. Jeg har tatt utgangspunkt i tidsrommet 1996 og frem til i dag, ved å se på hva som skjedde i årene før, under og etter at L97 og 10-årig grunnskole ble innført. Ved å se nærmere på hvilke føringer som gis for arbeidet med den norske språkutviklingen foregår i begge institusjonene slik dette artikuleres og vektlegges i relevante dokumenter har jeg kommet nærmere noen svar. Jeg har valgt en hermeneutisk tilnærmelse som en inngang til deler av analysen av dataene mine, ved å bruke Hans-Georg Gadamers arbeid som en inngang til å lese, forstå og tolke dataene. Jeg drøfter videre hvordan offentlig sektor har utviklet seg gjennom denne tidsperioden, og hvordan dette er med på å virke inn i barnehage og skolefeltet. Til slutt drøfter jeg med forankring i aktuell teori hvorfor og hvordan ulike programmer og kartleggingsverktøy har fått sitt inntog i barnehagefeltet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectKvalitative metoderen
dc.subjectHermeneutikken
dc.subjectGadamer, Hans-Georgen
dc.subjectBarnehageren
dc.subjectSkoleren
dc.subjectOvergangeren
dc.subjectLæreplaneren
dc.subjectL97en
dc.subjectKartleggingeren
dc.subjectDokumentanalyseren
dc.subjectBarnen
dc.subjectBarndomen
dc.titleSpråkets makt og innflytelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel