Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansson, Jan-Erik
dc.contributor.authorHecimovic, Åste Anita
dc.date.accessioned2011-07-20T15:24:11Z
dc.date.available2011-07-20T15:24:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/875
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven søkes den pedagogiske tenknings relevans for å fremme barns demokratiske verdier i den norske barnehagen. De aktuelle demokratiske verdiene er medvirkning, omsorg, respekt og ansvar. Dette problemfokus belyses gjennom et teoretisk perspektiv på læring sett i forhold til tre pedagogiske tenkere og deres respektive teorier. De tre pedagogiske tenkerne er Loris Malaguzzi, Friedrich Fröbel og Rudolf Steiner. I tillegg analyseres St.meld. nr.41: Kvalitet i barnehagen (KD, 2008-2009). Det teoretiske perspektivet på læring utgår fra Gert J. J. Biestas bok Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future (2006), med dansk oversettelse Læring Retur: Demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid (2009). Ved å stille spørsmål om hvor det menneskelige subjekt blir til, i stedet for hva det er, argumenteres det for at vi kun kan bli et subjekt i en verden som vi deler med andre mennesker som ikke er som oss. Argumentasjonen finner støtte i teori av Hannah Arendt og Emmanuel Lévinas. Tre forskjellige demokratiske subjektforståelser er interessante for mine analyser; den individualistiske, den sosiale og den politiske subjektforståelse. Tekst- og dokumentanalysen viser at kvantitativ og kvalitativ metode kan utfylle hverandre i forskning. Gjennom kvantitativ tekstanalyse av et offentlig dokument har ordtelling framstått som en indikator for å komme ”på spor” av tekstens innhold. Kvalitativ innholdsanalyse har så utdypet den samme teksten i henhold til problemformulering. Kvalitative innholdsanalyser av sitater hentet fra de pedagogiske teorier, er også gitt en innledende oversikt ved bruk av en fast frekvensordliste bestående av sentrale ord fra problemformulering og forskningsspørsmål. Loris Malaguzzi, som den mest aktuelle, men også Friedrich Fröbel og St.meld. nr.41: Kvalitet i barnehagen (KD, 2008-2009), viser seg sammenfallende i en søken etter relevans for å fremme demokratiske verdier i den norske barnehagen, sett gjennom Biestas (2006, 2009) teoretiske perspektiv på læring. Rudolf Steiners pedagogiske tenkning har ikke den samme relevans sett ut fra dette læringsperspektivet.nob
dc.description.abstractThis thesis applies for the relevance of pedagogical thinking according to promote children’s democratic values in the Norwegian kindergarten. The current democratic values are participation, care, respect and responsibility. This issue is illustrated through a theoretical perspective on learning in relation to three educational thinkers and their respective theories. The three educational thinkers are Loris Malaguzzi, Friedrich Froebel and Rudolf Steiner. In addition, St.meld. nr.41: Kvalitet i barnehagen (KD, 2008-2008), will be analyzed. The theoretical perspective on learning is caused by the book Beyond Learning: Democaratic Education for a Human Future (2006), written by Gert J. J. Biesta, with Danish translation Læring Retur: Demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid (2009). By asking questions about how the human subjectivity comes into being, instead of what it is, it is argued that we can only be a subject in a world we share with others who are not like us. The argumentation finds support in the theories of Hannah Arendt and Emmanuel Lévinas. Three different conceptions of democratic subjectivity are interesting according to my analysis, the individualistic, the social and the political conception of subjectivity. The analysis of texts and documents shows that the quantitative and the qualitative can complement each other in research. Through quantitative text analysis of a public document, the counting of words has emerged as an indicator to be “on track” of the content of the text. Qualitative content analysis is then elaborated on the same text regarding to the statement of the thesis. Qualitative content analysis of quotations taken from the educational theories, are also provided an introductory overview by using a fixed frequency dictionary consisting of key words from the issue focus and research questions. Loris Malaguzzi, as the most appropriate, but also Friedrich Froebel and St.meld. nr.41: Kvalitet i barnehagen (KD, 2008-2009), shows the convergence in a quest for relevance to the promotion of democratic values in the Norwegian kindergarten, as seen through the theoretical perspective on learning of Gert J. J. Biesta (2006, 2009). The pedagogical thinking of Rudolf Steiner does not have the same relevance, viewed from this perspective of learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studieren_US
dc.subjectDemokratiske verdieren_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectRespekten_US
dc.subjectAnsvaren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleDemokratiske verdier i barnehagen : pedagogiske idéer i en tekst- og dokumentanalyseen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record