Show simple item record

dc.contributor.authorBakketeig, Elisiv
dc.contributor.authorDullum, Jane Vibeke
dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.date.accessioned2020-04-15T07:34:14Z
dc.date.accessioned2020-04-16T10:05:59Z
dc.date.available2020-04-15T07:34:14Z
dc.date.available2020-04-16T10:05:59Z
dc.date.issued2019-10-11
dc.identifier.citationBakketeig, E:, Dullum, J. & Stefansen, K. (2019). Samarbeid i saker om vold og overgrep: Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?. Tidsskrift for velferdsforskning, 22(3), 198-212en
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8442
dc.description.abstractTemaet for artikkelen er tverretatlig samarbeid i «voldsfeltet», blant tjenester med spesifikke oppgaver knyttet til det å bekjempe og håndtere vold i nære relasjoner. I nyere styringsdokumenter fremheves behovet for både samordning og samarbeid. Samtidig er konsekvensene av dette lite diskutert. På grunnlag av fokusgruppeintervjuer med ansatte undersøker vi hvordan sentrale tjenester forstår og «gjør» samarbeid i praksis. Tjenestene som inngår, er barnevernet, familievernet, barnehusene og krisesentrene. Analytisk trekker vi på begrepet hybridisering, forstått som en prosess hvor ulike tjenestelogikker – her hjelp og kontroll – veves sammen på nye måter, som i sin tur fører til at grenser mellom ulike roller og ansvarsområder blir mindre tydelige. Studien viser at både hjelp og kontroll fremstår som en integrert del av hjelpetjenestenes arbeid. Gjennom samarbeidsformene filtres imidlertid disse dimensjonene i økende grad inn i hverandre og utfordrer institusjonelle skiller og identiteter. Dette kan innebære en risiko for at tjenestene fremstår som uklare for brukerne.en
dc.description.abstractThis article analyses multi-agency cooperation among services with specific roles and tasks relating to domestic violence. Contemporary policy documents underline the need for both coordination and cooperation. The effects of such initiatives are however not discussed. Based on focus group interviews with professionals, we explore how key services understand and ‘do’ cooperation in practice. The services include child protection services, family centers, Barnahus and domestic abuse shelters. Analytically we draw on the conceptof hybridization,understood as a process that blurs the boundaries between different institutional logics –in this case help and control. Help and control seems to be Integrated aspects of service delivery across all services. However, through the different practices of cooperation these dimensions are increasingly intertwined, a development that challenges institutional divisions and identities. This may imply a risk for the services of appearing unclear in relation to their users.
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019
dc.rightsCopyright © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectVolden
dc.subjectSamarbeiden
dc.subjectKontrollen
dc.subjectHybridiseringen
dc.subjectVelferdstjenesteren
dc.subjectNære relasjoner
dc.titleSamarbeid i saker om vold og overgrep: Mot en hybridisering av hjelpetjenestene?en
dc.title.alternativeInteragency Collaboration in Cases of Domestic Violence and Abuse: Towards a Hybridization of the Welfare Services?
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-04-15T07:34:13Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-02
dc.identifier.cristin1778118
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).