• Realkompetansevurdering i norske kommuner 

      Døving, Erik; Tobiassen, Anita Ellen (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 10, No. 3, Journal article; Peer reviewed, 2020)
      I denne artikkelen beskriver vi ordningen med realkompetansevurdering i Norge. Realkompetanse omfatter formell kompetanse opparbeidet i utdan-ningssystemet og uformell kompetanse utviklet gjennom erfaring. Realkompe-tansevurdering ...