• Aldersblanding i matematikkundervisinga. Samanhengen mellom læraren sitt syn på aldersblanding og nyttiggjeringa av fellesskapen 

   Frøysa, Solveig (Bachelor thesis, 2018-04-19)
   Sjølv om effekten av læring gjennom sosial interaksjon og praktisk læring i elevfellesskapen er godt dokumentert i forskingslitteraturen, er det mindre kjent korleis lærarar i aldersblanda elevgrupper gjer seg nytte av ...
  • Begrepslæring i naturfag 

   Alikhani, Oya (Bachelor thesis, 2018-04)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers begrepslæring i naturfag. Problemstilling er «Hvordan arbeider lærere med lærestoffet og legges til rette slik at læring og begrepsforståelse finner sted i naturfag? Bakgrunnen ...
  • Den norske oljen i lærebøkene 

   Ljosland, Pål Edvard (Bachelor thesis, 2014-04-24)
   Denne oppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av fem ulike læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Bøkene som analyseres er skrevet fra 1976-2008. Oppgaven undersøker hvordan den norske oljen blir presentert gjennom ...
  • Digitale verktøy som hjelpemiddel for begrepslæring 

   Paymard, Sara (Bachelor thesis, 2018-04)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan digitale verktøy kan tilrettelegge for læring og utvikling hos elever i arbeid med begrepslæring, med fokus på flerspråklige elever. Oppgaven vil belyse problemstillingen; ...
  • Historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom 

   Ahmadi, Aria (Bachelor thesis, 2018-04)
   Denne oppgaven tar opp temaet historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom. Temaet er interessant for meg på grunn av min egen kurdiske bakgrunn. I tillegg finnes det mindre forskning på temaet i det ...
  • Hvordan kan omvendt undervisning brukes for å øke elevenes forståelse i naturfag? 

   Humed, Hayat (Bachelor thesis, 2018-04)
   Temaet for denne oppgaven er omvendt undervisning. Nå til dags er det flere skoler som er i ferd med å bli fulldigitale skoler. Bruk av digitale verktøy er en av de grunnleggende ferdighetene elever skal kunne, og læreren ...
  • Kritisk tenkning i demokratiopplæringen 

   Hognestad, Therese (Bachelor thesis, 2018-04)
   Formålene om kritisk tenkning og demokrati er begge sentrale i læreplanen, men læreplanen definerer dem ikke som begreper. Her undersøker jeg sammenhengen mellom de to begrepene, og forsøker å operasjonalisere dem gjennom ...
  • Museum som læringsarena 

   Lafkiri, Ibrahim (Bachelor thesis, 2018-04-30)
   Min bacheloroppgave er basert på en kvalitativ studie, hvor jeg har valgt å undersøke hvordan læring skjer utenfor klasserommet. Jeg har tatt utgangspunkt i Zoologisk museum i Oslo som en læringsarena, og bruker observasjon ...
  • Seksualundervisning: I ukjent farvann? 

   Paulic, Predrag (Bachelor thesis, 2017-04-20)
   Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på seksualundervisning. Tanken er å undersøke seksualundervisningens praksis, eventuelle faktorer som innvirker på underviseren, samt seksualundervisningens påvirkning på barn. Målet ...
  • Tilpasset opplæring for et inkluderende klasserom 

   Ahmed, Dalsooz (Bachelor thesis, 2018-04)
   Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen, det inkluderer også undervisning i mat og helsefaget. Tilpasset opplæring er en rett alle elever har krav på i samsvar med sine evner og ...