• Acquisition of the majority language in Norwegian ECEC: Relating language-learning environment in ECEC to expressive vocabulary 

   Hansen, Joakim Evensen; Eliassen, Erik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Kleppe, Rasmus; Garmann, Nina Gram; Bjørnestad, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Developing proficiency in the language(s) spoken in any given society is crucial for the inclusion and attainment of children in that society. With an enrolment rate in Norwegian early childhood education and care (ECEC) ...
  • Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen 

   Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen (Nordisk barnehageforskning; Årgang 18 (2019): Temanummer: Blikk for barn, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I det kvalitative forskningsprosjektet «Små barns hverdagsliv i barnehager – deltakelse, tilhørighet og verdighet» har vi, gjennom en mikroetnografisk tilnærming, studert ulike sider av hverdagslivet i et utvalg barnehager ...
  • Evaluation of the Lamer social competence in preschool scale 

   Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth; Hegna, Maren Meyer (Nordisk barnehageforskning;Vol 17 No 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018-06-21)
   The Lamer Social Competence in Preschool Scale (LSCIP) has been widely used in Norway to assess children’s social competence; however, the six-factor structure has not been validated since the scalewas developed. The aim ...
  • Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen 

   Dybvik, Hilde; Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Jæger, Henriette (Nordisk Barnehageforskning;Vol. 19, No. 3, Peer reviewed; Journal article, 2022-10-19)
   Studien retter seg mot høytlesningspraksiser i barnehagen, og belyser samspillet rundt bøker som finner sted mellom barnehageansatte og barn, avgrenset til småbarn (0–3 år). Til grunn for diskusjonene er et videomateriale ...
  • Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen? 

   Lafton, Tove; Hauge, Heidi (Nordisk Barnehageforskning;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen undersøker vi hvordan barnehagelærerens rom til å lytte, og kraft til å fokusere på de barna som er til stede her og nå, kan aktiveres, og om et begrep som «øyeblikkets pedagogikk» har en plass i barnehagen. ...
  • Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper 

   Engesnes, Nina; Danbolt, Ingrid Anette; Hagen, Liv Anna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen tar for seg barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte applikasjoner på nettbrett: Air Harp, Bloom og Singing Fingers. Seks grupper med 4-6 barn i alderen 5-6 år har deltatt i studien, og teksten bygger på ...
  • Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk 

   Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Første del av probl emstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva ...
  • Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk 

   Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Første del av problemstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva styrerne ...
  • Parodi og det imaginære Afrika i en lesning av Rumpemelk fra Afrika 

   Alfheim, Ingvild Kristin; Fodstad, Cecilie Dyrkorn (Nordisk Barnehageforskning;15, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen analyserer Erlend Loe og Alice Bjerknes Lima de Farias bildebok Rumpemelk fra Afrika (2012). Her foretar vi en tematisk analyse av det imaginære Afrika som presenteres gjennom hovedpersonens Afrika-reise. ...
  • Partnerships in multicultural ECEC settings in Norway: Perspectives from parents and professionals 

   Norheim, Helga; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine Louise (Nordisk Barnehageforskning;Vol. 19, No. 1, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Partnerships between parents and professionals in early childhood education and care (ECEC) are well established as being important for children’s well-being and learning, and may be especially significant for children ...
  • Påstandsspill som et verktøy i undervisning om bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen 

   Botnen, Synnøve Smebye; Sandbakken, Mari (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Sammendrag I lys av klimaendringer og tap av natur, blir det å jobbe målrettet med bærekraftig utvikling og utforsking av naturen stadig viktigere for barnehagefeltet. For barnehagelærerutdanningen blir det da nødvending ...
  • Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. 

   Romøren, Anna Sara H.; Garmann, Nina Gram; Tkachenko, Elena (Nordisk Barnehageforskning;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this paper we present a survey-based study on multilingual practices in 47 ECEC (early childhood education and care) centres, mainly in eastern Norway. Our main concern was to investigate the languages known by staff ...
  • Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering? : 

   Haukenes, Siri; Hagen, Liv Anna (Nordisk barnehageforskning;VOL. 15 (5), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Selv om sang er en vesentlig del av barnehagehverdagen, finnes det lite forskning på hva som faktisk synges. For å få et innblikk i dette, har vi med hjelp av deltidsstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus gjort et ...
  • Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass 

   Lafton, Tove; Furu, Anne (Nordisk barnehageforskning;Årg 18, Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen retter fokus mot begrepet erfaringslæring, for å undersøke studenters læringsutbytte i spenningsfeltet mellom teoretisk undervisning og praksis. Utdrag fra fokusgruppesamtaler, valgt ut gjennom tematisk analyse, ...
  • Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen? 

   Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (Nordisk barnehageforskning;Årg 18 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-04)
   Denne studien bruker analyse av videobservasjoner for å supplere ITERS-R (Infant / Toddler Environment Rating Scale –Revised) resultater fra 206 barnegrupper i Norge. Vi analyserer 53 videoobservasjoner av ett- til treåringer ...
  • Å gjøre «hørestyrke» til en mindre fortelling om barns språk 

   Lerbak, Kari; Skoglund, Tonje; Otterstad, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I boka Lyttende pedagogikk trekker Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi (2006) hørestyrke fram som en del av en lyttende pedagogikk. I boka refereres det til Filip som omtaler hørestyrke som å høre nøye etter. Vi er inspirert ...