Show simple item record

dc.contributor.advisornerstad, Christina
dc.contributor.authorHagen, Christian Sylta
dc.date.accessioned2018-11-19T08:09:46Z
dc.date.available2018-11-19T08:09:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6344
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er endringsledelse i offentlig sektor. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan kommunikasjon kan tas i bruk til støtte for endringsprosesser i offentlig sektor. Det er benyttet en kvalitativ casestudie av en pågående endringsprosess i Forsvaret, nedleggelsen av Andøya flystasjon. Dette leder frem til følgende problemstilling: Hvordan kan kommunikasjon brukes som strategisk verktøy til støtte for endringer i offentlig sektor? Målsetningen har vært å bidra med empirisk innsikt som videre har blitt drøftet i lys av ulike teoretiske bidrag som forstås som fremtredende innen fagområdet. Det teoretiske ramme-verket er knyttet opp mot endringsledelse og kommunikasjon. Det er benyttet kvalitative dybdeintervjuer for å innhente relevant empiri rundt hvordan kommunikasjon kan anvendes til støtte for endringsprosesser i offentlig sektor. Resultatene har kan være av interesse for endringsledere generelt, og spesielt for offentlige etater som står ovenfor større omstillinger. Funnene indikerer at kommunikasjon har spilt en betydelig rolle i innretningen av forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge de siste årene. Studien har belyst hvordan kommunikasjon kan utgjøre et strategisk viktig verktøy for å forankre, påvirke og håndtere interne og eksterne interessenter i tilknytning til endringsprosesser i det offentlige. I lys av problemstillingen er det særlig interessante funn knyttet til betydningen av ekstern forankring av offentlige endringer som besluttes gjennom politisk behandling. Resultatene indikerer hvordan endringsprosesser i offentlig sektor i stor grad kan påvirkes av det offentlige ordskiftet, hvor kommunikasjon forstås som et viktig verktøy for å håndtere denne siden av offentlige endringsprosesser. Flere av funnene kan være aktuelle for andre offentlige organisasjoner, og det er av min forståelse at denne studien har bidratt til å belyse relevante aspekter hvor kommunikasjon kan brukes som strategisk verktøy for å støtte opp under planlegging og gjennomføring av endringsprosesser i offentlig sektor.en
dc.description.abstractThe subject for this research is change management in the public sector. The purpose of the study is to examine how communication can be used to support change processes in the public sector. The qualitative case study has been based on a ongoing change process in the Norwegian Armed Forces, the closure of Andøya Air Station. This leads to the topic question: How can communication be used as a strategic tool to support public sector changes? The aim of the study has been to provide empirical insight that has further been discussed in light of various theoretical contributions that are perceived as prominent within the subject area. The theoretical framework is linked to change management and communication. Qualitative interviews have been conducted to obtain relevant empirical information about how communication can be used to support change processes in public sector. The purpose of the results is to provide insight and knowledge that is interesting for the subject area in general, and especially for public organizations that are facing major changes. The findings indicate that communication has played a significant role in the establishment of defense- and security policy in Norway in recent years. The study has highlighted how communication can be a strategically important tool for anchoring, influencing and managing internal and external stakeholders in connection with public change processes. In light of the problem, there are particularly interesting findings related to the importance of external anchoring of public changes decided by political decision. The results indicate how change processes in the public sector can be greatly influenced by the public word change, where communication is understood as an important tool for dealing with this side of public change processes. Several of the findings may be relevant to other public organizations and it is my understanding that this study has helped to highlight relevant aspects where communication can be used as a strategic tool to support change processes in the public sector.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectEndringsledelseen
dc.subjectStrategisk kommunikasjonen
dc.subjectForsvareten
dc.subjectEndringskommunikasjonen
dc.subjectEndringsprosesseren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleEndringsledelse i offentlig sektor. Hvordan kan kommunikasjon brukes som strategisk verktøy til støtte for endringer i offentlig sektor?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record