Show simple item record

dc.contributor.advisorLafton, Tove
dc.contributor.authorHavn, Helene
dc.date.accessioned2016-11-25T08:15:46Z
dc.date.available2016-11-25T08:15:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3455
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er den pedagogiske lederrollen i dagens barnehage. Gjennom fokusgrupper som metode undersøkes en gruppe pedagogiske lederes tanker, meninger og erfaringer rundt det å være pedagogisk leder i barnehagen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvilke tanker, meninger og erfaringer har noen pedagogiske ledere om å være pedagogisk leder i barnehagen i dag? Tidligere forskning på ledelse i barnehagen, ledelsesfunksjoner og profesjon, samt teori om hermeneutikk, barnehagens organisasjonskultur og relasjoner og anerkjennelse blir brukt som rammer for drøfting og analyse. Funnene viser at den pedagogiske lederrollen oppleves som givende, spennende, krevende og utfordrende, men at særlig tid blir sett på som en utfordrende faktor. Samtlige av informantene mener at de har for liten tid til direkte arbeid og oppfølging av barn og medarbeidere, samt til faglig oppdatering. De setter videre den knappe tiden i sammenheng med økte krav til dokumentering og rapportering, sykefravær og færre ressurser. Informantene forteller at fagkunnskapen de har om barn er med på å gjøre jobben som pedagogisk leder givende, og at de bruker denne kunnskapen til å skape en felles forståelse blant medarbeiderne. Informantene gir samtidig utrykk for at lederrollen kan være utfordrende på grunn av det tette samarbeidet med medarbeiderne. Funnene viser også at informantene er opptatt av å være tydelige ledere som legger rammer for hva arbeidet i barnehagen skal inneholde. De er også opptatt av å inkludere medarbeidere i planlegging og beslutninger som gjelder avdelingen. Ut fra funnene kan det se ut som om informantene mangler begreper om ledelse, og jeg setter dette i sammenheng med mangel på kunnskap om ledelse fra studiene. Noen av informantene opplever at de bruker for mye tid på ledelse, da særlig administrativ ledelse, og uttrykker et ønske om at den faglige ledelsen skal ha større plass i hverdagen i barnehagen. I drøftingen settes de økte kravene til rapportering og dokumentasjon i sammenheng med tendensene i utdanningspolitikken. Det trekkes frem at tendensene kan få konsekvenser for pedagogiske lederes yrkesutøvelse. I drøftingen trekkes det videre frem at tendensene kan gå utover pedagogiske lederes autonomi til å definere barnehagens innhold, at de ikke får annerkjennelse for sine fagkunnskaper og at tendensene kan gå utover pedagogisk leders arbeid med å realisere barnehagens samfunnsmandat. Jeg argumenterer også for viktigheten av at pedagogiske ledere viser frem sine kunnskaper og at de trenger tid til å utvikle sine kunnskaper og barnehagen.en_US
dc.description.abstractThe theme for this master thesis is the role of pedagogical leaders in kindergarten today. By use of focus groups, a group of pedagogical leaders’ thoughts, opinions and experiences related to being the pedagogical leaders in kindergarten are examined. The purpose of the thesis is to look at: What are the thoughts, opinions and experiences of some pedagogical leaders about being pedagogical leaders in kindergarten today? Previous research on leadership in kindergartens, leadership functions and profession, as well as theory of hermeneutics, organizational culture in kindergartens, relationships and recognition is used as a framework for the discussion and analysis. The findings show that the pedagogical leaders’ role is perceived as rewarding, exciting, demanding and challenging, but that especially time is seen as a challenging factor. All respondents feel that they have too little time for direct work and supervision of children and employees, and updating their professional knowledge and skills. They view the scarce time in the context of increased demands for documentation and reporting, absenteeism and fewer resources. Informants state that the professional knowledge they have about children is helping to make the job as a pedagogical leader rewarding, and that they use this knowledge to create a common understanding among employees. The informants state that the leadership role can be challenging due to the close cooperation with employees. The findings also show that the informants are keen to be clear leaders who provide a framework for what the work in the kindergarten should contain. They are also keen to include employees in the planning and decisions concerning their group. Based on the findings, it may seem as if the informants lack concepts of leadership, and I see this in the context of lack of knowledge on leadership from their studies. Some informants feel that they spend too much time on leadership, particularly administrative tasks, and wishes that the academic leadership should have a bigger place in the everyday working of the kindergarten. In the discussion, the increasing demands for reporting and documentation are put in the context of trends in education policy. It highlights that these trends may have consequences for the work that pedagogical leaders do. From the discussion, it emerges that these trends can affect the pedagogical leader’s autonomy to define kindergarten content, lead to them not getting recognition for their expertise and that these trends can hinder the pedagogical leaders’ efforts to realize the kindergarten social mandate. I also argue for the importance of pedagogical leaders highlighting their knowledge, and that they need time to develop their knowledge and kindergartens.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectpedagogisk lederrolleen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectledelsesfunksjoneren_US
dc.subjectprofesjonen_US
dc.subjecthermeneutikken_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.title«Overveldet av forventinger» En gruppe barnehagelæreres tanker, meninger og erfaringer med stillingen som pedagogisk leder i dagens barnehageen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record