Show simple item record

dc.contributor.advisorJohannesen, Monica
dc.contributor.advisorØgrim, Leikny
dc.contributor.authorNordberg, Nils Håkon
dc.contributor.authorSæbøe, Ingebjørg
dc.date.accessioned2015-12-01T13:15:37Z
dc.date.available2015-12-01T13:15:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2866
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som mål å gi innsikt i læreres opplevelse av bruken av et digitalt vurderingsverktøy. Problemstillingen lyder: Hvordan opplever lærere å bruke Google Drive som vurderingsverktøy? Gjennom belysning av fire temaer/analyseområder har vi undersøkt hvordan lærere erfarer at Google Drive i pedagogisk sammenheng kan være med på å forme deres måte å gjennomføre vurdering på. Temaene er som følger: a. Læreres urderingspraksis b. Teknologiens rolle c. Vurdering med skolens LMS d. Vurdering med Google Drive Informantene brukte Google Drive som lagringssystem, samt en rekke av de andre tilhørende verktøyene. Lærernes bruk av Google dannet bakteppet for vår studie. Tatt i betraktning at mange lærere i dag velger å benytte seg av alternative verktøy i deres hverdag, hadde vi et ønske om å undersøke rollen til ett av disse. Den teoretiske rammen for studien er Aktørnettverksteorien (ANT). Her beskrives menneskelige og ikkemenneskelige aktører med de samme begrepene. Det legges stor vekt på prosesser som skaper, modererer og i mange tilfeller destruerer nettverk. Teorien er velegnet, fordi den fanger opp kompleksiteten som utgjør en lærers vurderingspraksis. For å studere dette, valgte vi kvalitativ forskningsmetode, gjennom intervjuundersøkelse med preg av casestudie. Vi gjennomførte åtte intervjuer med lærere og skoleledere. Disse var høyt motiverte personer, noe som gjenspeilet seg i positive uttalelser om verktøyet. De tradisjonelle LMSene opprettholdt infrastrukturen og sluttvurderingene, og fungerte for de fleste som et overbygg. Utover dette var det lite de brukte skolens LMS til.Funn fra den empiriske delen av masteravhandlingen vår, viser at Google Drive fungerte som en fasilitator for lærernes mål om å benytte formativ vurdering. De opplevde i større grad å være tettere på prosessen med elevene, og dette førte til økt symmetri i vurderingssituasjonen. Men ikke minst, skapte Google Drive for flere av aktørene konflikter i nettverkene . Mange uttrykte misnøye med skolens primære LMS, og den var i beste fall et sted de kunne lagre sluttvurderingene, gjennom porteføljefunksjonen, men i ytterste konsekvens, stod det tilbake som en tom struktur. Google Drive på sin side, førte til motivasjon og iver, men reiste samtidig noen interessante spørsmål som omhandler forventninger til lærerrollen: Skal læreren gi tilbakemelding til alle døgnets tider? Hva med den muntlige tilbakemeldingen, forsvinner den når vi bruker et slikt verktøy? For noen var dette klare bekymringer. Studien retter et nødvendig søkelys på læreres refleksjoner ved bruk av ulike verktøy i vurderingsøyemed, og avdekker det som omtales i ANT som blackboxing . Her identifiseres verktøyets egen agens og styrke på inskripsjon, og gir bevissthet rundt hvilke effekter dette gir i nettverket. Vi foreslår videre at man undersøker elevenes opplevelse av verktøyet, samt læringseffekt gjennom bruken.en_US
dc.description.abstractThis master thesis aims to illuminate teacher’s experiences with and perceptions regarding a digital assessment tool. The research question, “How do teachers perceive using Google Drive as an assessment tool? ” Four research questions motivate our search for teacher’s reflections around Google Drive, a. Assessment practice b. Classroom technology c. Primary LMS assessment use d. Google Drive for assessment Our informants were facilitating Google Drive. This storage system, accompanied by several applications.Their modus operandi was the base line of this study. Considering that alot of teachers today use alternative tools, we felt the need to examine the use of one of these. The theoretical framework is Actornetwork theory (ANT), which emphasizes processes of creation, modification and destruction of networks of human and nonhuman actors. The theory embraces the complexity within the realm of assessment. We conducted an indepth case study of eight teachers in six schools, employing semistructured interviews. The informants were highly motivated, which reflected their statements. Generally, they conveyed positive experiences using the tool. Google Drive facilitated their goal of using formative assessment, while the traditional VLEs provided the infrastructure and elements of summative assessement. However, the teacher’s use of the school’s primary VLE was very limited. Findings underline the notion of Google Drive as mediator for the teacher’s ideal of formative assessment. They reported larger transparency of work in process, which lead to a larger degree of symmetry in the assessment situation. The most promiment discovery, however, was the network conflicts that using Google Drive led to. Most of the teachers were dissatisfied with the school’s primary LMS. The use was mainly for summative assessment purposes, including the portfolio function. But in most cases, it remained an empty structure. Using Google Drive was highly motivating to the teachers. It did nonetheless raise some interesting dilemmas regarding student expectations: Are the teachers supposed to give feedback at any time of the day? What about the informal talk, face to face – will this become redundant using a tool such as Google Drive? To some, there was alarming consequenses. The study may advance understanding of teacher’s reflections around using digital tools in general, but also specifically around Google Drive. We explore the phenomenon known in ANT as blackboxing . The tool’s agency and inscription strength are identified, and this allows us to see network effects. We suggest, amongst other things, that a new generation of research addresses the issue of student perceptions, and learning effects through these tools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectVurderingen_US
dc.subjectFormativ vurderingen_US
dc.subjectLæringsplattformeren_US
dc.subjectLMSen_US
dc.subjectGoogle driveen_US
dc.subjectDigitale verktøyen_US
dc.subjectNettverksteorien_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550::Datateknologi: 551en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleUnderveis i Google Drive: Læreres opplevelse av en LMS som vurderingsverktøyen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record