Show simple item record

dc.contributor.authorHermansen, Åsmunden_US
dc.contributor.authorGautun, Heidien_US
dc.date.accessioned2015-04-29T08:10:31Z
dc.date.available2015-04-29T08:10:31Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationHermansen, Å. & Gautun, H. (2013). Yngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste? Fontene forskning: et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen, 6(1)en_US
dc.identifier.issn1890-9868en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1032627en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2578
dc.description.abstractEt av de mest slående utviklingstrekk innen pleie- og omsorgssektoren de siste 20 årene har vært en omfattende endring i alderssammensetningen blant brukerne av hjemmetjenester. Relativt sett økte antallet brukere under 67 år dobbelt så mye som antallet brukere 80 år og eldre i perioden 1992 til 2006. Kommunene må i langt større grad enn tidligere fordele tjenester mellom yngre og eldre brukere. Hovedspørsmålet som belyses i denne artikkelen er hvordan omfang av hjemmetje - nester som gis yngre brukere påvirker pleie- og omsorgstilbud til de aller eldste (80 år og eldre). Spørsmålet er belyst gjennom analyser av registerdata (KOSTRA). Et hovedfunn er at kommuner som opplever økt press fra yngre brukere av hjemmetjenester, reduserer det institusjonsbaserte tilbudet til eldre. Reduksjonen kompenseres ikke gjennom økt satsing på hjemmetjenester til eldre.en_US
dc.description.abstractOne of the most striking developments in the care sector over the past 20 years has been a major change in age structure among the recipients of home care. Relatively speaking, the number of recipients under the age of 67 has increased twice as much as the number of recipients age 80 and above from 1992 to 2006. Municipalities must to a far greater extent than previously, allocate services between young and old recipients. The main question addressed in this article is how the scope of home care services provided for younger recipients affects the scope of care services for the very elderly (80 years and older). This issue is addressed through analysis of registry data (KOSTRA). A key finding is that municipali - ties which are experiencing an increased pressure of younger recipients of home care services are reducing the coverage of nursing homes for the very elderly. This reduction is not compensated for by any increase in the scope of home care services provided for the elderly.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFellesorganisasjonenen_US
dc.relation.ispartofseriesFontene forskning: et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen;6(1)en_US
dc.subjectEldreomsorgen_US
dc.subjectHjemmetjenesteren_US
dc.subjectHjemmesykepleieen_US
dc.subjectOlder recipientsen_US
dc.subjectCare servicesen_US
dc.subjectYounger recipientsen_US
dc.subjectYngreomsorgen_US
dc.titleYngreomsorgen i møte med eldreomsorgen – hvordan påvirkes pleie- og omsorgstilbudet til de aller eldste?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record