Show simple item record

dc.contributor.advisorRossholt, Nina
dc.contributor.authorBorbe, Lene Grytvik
dc.date.accessioned2014-09-26T11:55:45Z
dc.date.available2014-09-26T11:55:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2141
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge. Jeg har valgt å kalle oppgaven: «Vi er alle annerledes: fokussamtaler med noen pedagoger, om annerledeshet og normaliseringsmakt i barnehagen». Tittelen baserer seg på temaet for oppgaven, fenomenet annerledeshet, hvor jeg gjennom refleksjoner ønsker å utfordre normalitetens hegemoni. Jeg har jobbet som barnehagelærer i 17 år. De senere år har jeg registrert et stadig økende fokus på kartlegging, mål- og resultatstyring. Barn blir i større grad enn tidligere kartlagt og kategorisert, med et mål om å hjelpe barnet. Jeg har opplevd utviklingen som påfallende, og jeg har undret meg over hva som egentlig kan karakteriseres som normalt? Hvordan påvirker stat, barnehageeier og pedagoger maktstrukturene rundt hva som defineres som annerledes, og hva som defineres som normalt i barnehagen? Min interesse for annerledeshet er basert på mine erfaringer som barnehagelærer, og egne erfaringer med en søster som var «annerledes». For å hjelpe meg å utforske fenomenet annerledeshet, hadde jeg vinteren 2012 og våren 2013 til sammen tre fokussamtaler med fem pedagoger. Fokussamtalene med pedagogene var lærerike og nyttige, og gav grunnlag for analysene mine. Områder som stod frem etter analysen og som jeg har reflektert noe over mot slutten av oppgaven er: pedagogisk klokskap, teknisk pedagogikk og sammenligningsmakt. Oppgaven har et teoretisk fundament. Teksten er basert på Kristevas tanker om fenomenet annerledeshet, og Foucaults tanker om begrepet normaliseringsmakt. Poesi blir, i deler av oppgaven, brukt som forsterkere av temaet. Annerledeshet har opptatt meg både profesjonelt og personlig, og jeg har valgt å bruke fortellinger fra eget liv for å understøtte teksten.en_US
dc.description.abstractThis is a master thesis in Early Childhood Education from the University of Oslo and Akershus, Norway. I have chosen to call the thesis «We are all different: Focus group conversations with some educators, about otherness and normalizing power in pre-school». The title is based on the theme for this thesis, the phenomenon otherness, where I through reflection, wants to challenge the hegemony of normality. I have been working as a pre-school teacher for 17 years. Over the last years I have registered an increasing focus on mapping-, goal- and result management. Children are, more than previously, mapped and categorized, with a goal to help the child. This has been a striking experience, and I have wondered, what can be characterized as normal? How does the state, the municipality and the educators affect the power structures of what can be defined as otherness, and what can be defined as normal in a pre-school. My interest for otherness is based on my experiences as a teacher in pre-school, and my own experiences with a sister that was «different». To help me explore the phenomenon otherness, I had three focus group interviews in 2012/2013, with five educators in pre-school. The focus group conversations gave useful reflections, and my analyses are based on text from the conversations. Interesting areas was visible after the analyses. These areas I have reflected in the end of the thesis. The areas are: educational wisdom, technical education and power comparison. This thesis has a theoretical foundation. The text is based on Kristevas thoughts of the phenomenon otherness, and Foucaults thoughts of the term normalizing power. In parts of the thesis, I also use elements of poetry as amplifiers in the text. I have both professional and personal involvement in the phenomenon otherness. That is why I also use stories from my own life in the text.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectBarnehagepedagogikken_US
dc.subjectFokussamtaleren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleVi er alle annerledes: fokussamtaler med noen pedagoger om annerledeshet og normaliseringsmakt i barnehagen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record