Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansson, Jan-Erik
dc.contributor.advisorLøvgren, Mette
dc.contributor.authorSvendsen, Magne
dc.date.accessioned2013-01-22T13:18:26Z
dc.date.available2013-01-22T13:18:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1326
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractTittel: “Itte no knussel”: Je tek dom alle! Undertittel: «En kvantitativ studie av noen oppfatninger om egen profesjon og profesjonsutøvelse hos pedagogiske ledere på ulike alderssammensatte avdelinger.» Bakgrunn og formål: Gjennom mitt arbeid som pedagogisk leder i over ti år, hvor jeg har arbeidet på småbarns-, storbarns- og aldersblandet avdeling, har tilretteleggingen for enkeltbarnet og barnegruppa alltid krevd tilpasning og endring fra min side. Derimot har min egen opplevelse av min yrkesrolle og forventningene til den vært uforandret. Barnegruppas behov for individuell tilrettelegging har blitt oppfylt, men har hatt liten påvirkning på min rolle i barnehagens strukturelle og organisatoriske hverdag. Disse faktorene ønsker jeg å se nærmere på i denne studien, og dette ledet fram til min problemstilling. Problemstilling: Hva uttaler pedagogiske ledere om sin profesjon og profesjonsutøvelse sett i forhold til hvilken aldersinndeling de har på sine respektive avdelinger? Metode: Ut fra bakgrunn og problemstilling ble en empirisk-kvantitativ metode valgt. Jeg ønsker å få et overblikk over pedagogiske lederes oppfatninger av egen profesjon og profesjonsutøvelse. Data er stilt til disposisjon av Høgskolen i Volda og Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus igjennom MAFAL – prosjektet. Innsamlingen er survey og instrumentet er et spørreskjema. Fokuset for denne oppgaven er de 1192 pedagogiske lederne som responderte på spørreundersøkelsen. Dataanalyse: Datamaterialet ble behandlet i Statistical Package for Social Science (SPSS). Problemstillingen og forskningsutgangspunktet for prosjektet er i utgangspunktet deskriptivt. Formålet er å få frem omfang og variasjoner ved uttalelser om egen profesjon og profesjonsutøvelse hos pedagogiske ledere på tre typer av aldersinndelte avdelinger. Analyser som vektlegger gjennomsnittsverdier mellom de tre utvalgene av pedagogiske ledere er måleenheten som er benyttet. Det er også aktuelt å se på samvariasjon mellom noen av variablene. Utvalget er av en slik størrelse og svarprosenten på et så pass akseptabelt nivå, at det kan brukes slutningsstatistikk. Resultater: Resultatene viser i hovedtrekk at pedagogiske ledere, uansett hvilken aldersinndeling de har på avdelingen, generelt har uttalt seg som en unison profesjonsgruppe. Likevel forekommer det signifikante utslag mellom de tre utvalgene på enkelte spørsmål. Disse berører først og fremst gruppene av de pedagogiske ledere som arbeider med de yngste (0-3 år) som først og fremst er gjeldende for pedagogiske ledere som arbeider på 0-3 års avdeling eller 0-5 års avdeling. Temaene med signifikante utslag de pedagogiske lederne forteller om, er benyttelse av styringsdokumenter og involveringsfrekvens i ulike aktiviteter. I tillegg viser analysene store utslag når det gjelder hva slags alderssammensatte barnegrupper pedagogiske ledere ønsker å arbeide på kontra hva slags alderssammensatt avdeling de jobber på.nob
dc.description.abstractTitle: “End of discussion!”: I’ll have the lot! Subtitle: “A quantitative study of opinions about own profession and exercise of profession among educational leaders working with children of different ages.” Primary thought and goals for this thesis: I have been working as an educational leader for over a decade - a workingcareer which has given me the opportunity to work with all the three major agegroups. This has acquired an adaption and change of my skills towards the children regardless of age. On the other hand has my own experience of my professional role and expectations from parents, co-workers and leaders, towards my professional role been unaltered. The children’s needs for customary adaption of care and tutoring has been suffied fore, but has not influenced my professional role in the structural and organizational everyday life of the kindergarden. These are the factors I want to look closer at in this study and this lead me to my thesis question. Thesis Question: “What does educational leaders working with different agespaned childrengroups on a dailybases, reveal about their own profession and exercise of profession?” “Itte no knussel” Methode: My approach to this study goes through a quantitative approache. The project: Mastering the pre-school teacher role in a workingfield based on laymansterm (My translation), in norwegian: Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg : MAFAL, The MAFAL – study is conducted by Høgskolen i Volda and Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Which is generated from a survey conducted in the spring of 2009, and was distributed to 1000 randomly selected pre-schools. 1192 educational leaders responded to the questoniare. Their response is the subject of the analsysis in this thesis. I have devided the pre-school teachers into three different cases. The cases are defined by what age-group the children the educational leaders are working with on a daily bases. The three case categories are the childrens agegroup: 0-3 year, 3-5 year and 0-5 year. Method of analysis contains an approach by using the statistical analysis One-way, which focus on the mean score provided from the pre-school teachers within the three different cases. Analysis: My Data where handled in the computer software program Statistical Package for Social Science (SPSS). The starting point in this thesis is descreptives. The goal is to find out what pre-school teachers can unreveal about their own thoughts about profession and professional conduct according to which age group of children they are working on a dailybases. Their self-graded thoughts are measured and compared through the means analysis, One-way analysis of variance. The three cases of educational leaders contains such number of respondies, that their numbers meets the general statistical demands on size of cases that makes them aquevivelent to the overall population. Results: The main tendency is that educational leaders, regardless of the agespan of children they are working with on a daily bases, generally replies on a mutual bases. Never the less there are statistical significant differencies between the three cases of pre-school teachers. These differencies are first and foremost connected to the use of official pre-school guideline documents and the freqency of interactivety in ordinary pre-school activeties. Second and last does the analysis show strong tendencies in which agegroup of children educational leaders prefer to work with on a dailybases, if they were granted their wish to choose freely.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studieren_US
dc.subjectProfesjoneren_US
dc.subjectPedagogiske ledereen_US
dc.subjectYrkesrolleren_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectMAFALen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.title“Itte no knussel”: Je tek dom alle! : en kvantitativ studie av noen oppfatninger om egen profesjon og profesjonsutøvelse hos pedagogiske ledere på ulike alderssammensatte avdelingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record