• ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken 

   Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas (Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift;vol. 22, Nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The Norwegian Archive, Library and Museum Authority (ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) existed between 2003 and 2010. This article raises the question of why ABM-utvikling was not continued as ...
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (NIBR-rapport;2020:17, Research report, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:101, Working paper, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • Delt lederskap i Oslo kommune 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;Årgang 36, nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   Med innføringen av parlamentarisk styreform i 1986, fikk Oslo kommune delt politisk topplederskap. Det tradisjonsrike ordførervervet ble beholdt, samtidig som byrådslederen inntok en viktig rolle som operativ politisk ...
  • EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner 

   Indset, Marthe; Schou, Arild; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2018:13, Report, 2018)
   Norsk kommunesektor berøres politisk og rettslig av EU/EØS. Rapporten dokumenter resultatene av en kartlegging av sakslistene fra et representativt utvalg kommunestyre- og fylkestingmøter i 2017. Kartleggingen har vurdert ...
  • Folkevalgt lederskap og kommunal organisering 

   Stokstad, Sigrid; Haug, Marit; Klausen, Jan Erling; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2016:18, Report, 2017)
   Prosjektet undersøker betingelsene for folkevalgt lederskap når kommuner velger å løse oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon. Med grunnlag i gjeldende regelverk og tilgjengelig forskning har vi utredet hvordan ulike ...
  • Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis? 

   Stokstad, Sigrid; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport;2020:6, Research report, 2020-05)
   Leiegårdsloven gir kommunene forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder. Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende på vegne av beboerne, studentsamskipnad eller kommunen selv. Denne undersøkelsen av nyere praksis i Trondheim, ...
  • Institutional Convergence and Divergence in Norwegian Cultural Policy. Central Government LAM-organization 1999 – 2019 

   Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid (Current Topics in Library and Information Practice; Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age, Chapter; Peer reviewed, 2020)
   [T]he advent of electronic sources of information and their ever-increasing volume and variety will require a major redefinition and integration of the role of archives, museums, and research libraries. It is my point of ...
  • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

   Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2019:14, Research report, 2019-08)
   Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
  • Interkommunal planlegging: Muligheter og utfordringer 

   Harvold, Kjell; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2015:3, Report, 2015)
   Etablering av forpliktende interkommunal plansamarbeid har i praksis vist seg vanskelig å få til i Norge. Et nytt kapittel i plan- og bygningsloven (kapittel 9) skulle stimulere til mer samarbeid over kommunegrensene. Ca. ...
  • Kommunal organisering 2016 

   Monkerud, Lars; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:20, Report, 2016)
   Errata og tillegg til Kommunal organisering 2016.pdf 290,65 kB   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016. Opplysningene ...
  • Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:102, Working paper, 2019-02)
   Notatet er et tilleggsnotat til NIBR-rapport 2016:20, som presenterte data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner fra 2016. Temaet som tas opp ble ikke berørt i NIBR-rapport 2016:20, selv om ...
  • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

   Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (Utredning for Koronakommisjonen;, Research report, 2021-04)
   Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
  • Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis 

   Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport;2019:12, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten sammenstiller to delrapporter som belyser ulike sider av statens styring av kommunene, på to særlovsområder. Del 1 gjennomfører en analyse av styringsdiskurs og styringspraksis på helse og omsorgsområdet ...
  • Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo 

   Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel; Berg, Ida Uppstrøm (Nordisk kulturpolitisk tidsskrift;Årgang 24, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-14)
   Private donasjoner har blitt utpekt som en av de underliggende mekanismene som former den politiske dynamikken i kultursektoren, og det er i Norge en lang historie for at privatpersoner donerer eller finansierer kunst som ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Marte Winsvold; Siri Nørve; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2014:101, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:4, Report, 2014)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser ...
  • Rettslige krav til kommunal klima- og energiplanlegging 

   Stokstad, Sigrid (NIBR-notat 2014:109, Notat, 2014)
   Last ned gratis Verken Norge eller Sverige har lovregler som fastsetter konkret handleplikt for kommunene som planmyndighet til å redusere klimagassutslipp eller legge om til mer miljøvennlig energibruk. Nasjonale myndigheter ...
  • Short- and long-term delegation: what are the effects on politicians’ sense of control? 

   Winsvold, Marte Slagsvold; Zeiner, Hilde Hatleskog; Stokstad, Sigrid (Public Management Review;, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-06)
   The ability of elected representatives to ensure that output is in line with political priorities is a core element of representative democracy. The article explores how delegation affects politicians’ sense of control ...