• Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 13/04, Research report, 2004)
   Summary This study explores how adolescents understand concepts relating to sexual exploitation and abuse. Furthermore, it investigates their perceptions of youths’ and adults’ different roles in relationships that the ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 13/04, Report, 2004)
   Seksuell utnytting av barn og unge har blir satt på dagsorden på ulike måter av myndigheter, organisasjoner og media. Men hvilke konkrete fenomener er det man snakker om? Snakker alle om det samme? Denne rapporten nærmer ...
  • Enhetsskolens ulike lærerblikk 

   Smette, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I den norske skolen finnes det spenninger mellom utjevning og det å fremme konkurranse, mellom lærerens rolle som fagformidler og som utøver av omsorg. Men hvordan forstås og håndteres slike spenninger i lokale skoler? ...
  • Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge 

   Smette, Ingrid; Rosten, Monika Grønli (NOVA Rapport;3/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) ...
  • Ethics and access when consent must come first: consequences of formalised ethics for ethnographic research in schools 

   Smette, Ingrid (Chapter; Peer reviewed, 2019-05-13)
   Schools as fieldwork sites are tempting because they appear to provide easy access to a field. The researcher has permission to be in the place of study, and those studied are obliged to be there – teachers through their ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den andre i evalueringen av Arbeidslivsfaget – et forsøksfag innført på ungdomstrinnet som et alternativ til å lære seg fremmedspråk. I denne andre underveisrapporten undersøker vi hvordan elevene og ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Report, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Foreldrerestriksjoner blant minoritetsungdom: omfang og mønstre i og utenfor skolen 

   Smette, Ingrid; Hyggen, Christer; Bredal, Anja (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-03)
   Nordiske studier har vist at minoritetsforeldre oftere enn majoritetsforeldre legger begrensninger på ungdom, og særlig jenter. Slike restriktive foreldrepraksiser utfordrer kjønnslikestilling og økende selvbestemmelse som ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Report, 2013)
   Dette er sluttrapporten fra en evaluering av et treårig forsøkmed et praktisk fag i ungdomstrinnet - arbeidslivsfaget. Fagetskal være et alternativ til fremmedspråk og har vært innført som ettav flere tiltak for å gjøre ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Report, 2013)
   Since autumn 2009 a new subject – «arbeidslivsfag» – has been implemented as an experiment in 133 selected lower secondary schools. The intension has been to develop a practical subject, as an alternative to students who ...
  • Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet 

   Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak;, Chapter; Peer reviewed, 2019-08-08)
   I kapitlet belyser vi hvilke roller sivilsamfunnet har hatt i framveksten av «voldsfeltet» fra midten av 1970-tallet og fram til i dag. Mens kamprollen var utpreget i starten, ser vi i dag et tett samarbeid mellom ...
  • Inequalities in the making: The role of young people’s relational resources through the Covid-19 lockdown 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, youth researchers have reported increased inequalities between young people, but the social processes that drive these changes are not well understood. In this paper, we draw ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Report, 2014)
   Denne rapporten analyserer utviklingstrekk i kommunenes krisesentertilbud etter innføringen av Krisesenterloven 1. januar 2010. Loven innebærer at kommunene har fått ansvar for å sørge for et helhetlig krisesentertilbud ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Report, 2014)
   This report analyzes trends in the development of shelter services after the implementation of the The Shelter Act, dated 19 June 2009. The Act was implemented on 1 January 2010. NOVA prepared this report as a commission ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Report, 2017)
   Denne rapporten gjennomgår forskning, i Norge og internasjonalt, som belyser offentlige tjenesters håndtering av saker der barn og unge har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Kunnskapsgjennomgangen ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Report, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Report, 2005)
   Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Report, 2005)
   In the history of youth clubs in Norway, an assumption of the positive effects of youth clubs on the prevalence of young peopleö‚'s alcohol and drug use has played an important role in explaining why youth clubs are ...
  • Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud. Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap 

   Østby, Lene; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 25, nr. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-02)
   Et godt utbygd hjelpetilbud til overgrepsutsatte regnes i dag som et åpenbart samfunnsansvar. De ulike tiltakene som finnes, utgjør til sammen et komplekst tjenestelandskap. Denne artikkelen handler om spesialiserte ...