• Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars Bjarne; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Rapport, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Rapport, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: Effective infection control is crucial for combatting the COVID-19 pandemic. We investigated whether adolescents in Oslo reported compliance with the Norwegian infection control rules during the pandemic and ...
  • Et ungdomsblikk på foreldrekontroll 

   Edvartsen, Martine (Master thesis, 2018)
   Formålet: Formålet med masterprosjektet har vært å studere foreldrekontroll fra ungdommenes perspektiv og hvordan det henger sammen med tilfredshet med foreldre. Hensikten har vært å undersøke ungdom som opplyser å være ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Rapport, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Rapport, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Forventninger til fremtiden: Betydningen av innvandrerbakgrunn, kjønn og hatefulle kommentarer for orientering mot høyere utdannelse 

   Devik, Solveig Sophia (SSA;2019, Master thesis, 2019)
   Purpose: The purpose of this study has been to investigate the significance of immigrant background on orientation towards higher education in context of gender and socioeconomic background. An additional purpose has ...
  • Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-25)
   Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ...
  • Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet 

   Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (Nordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Etter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Rapport, 2011)
   This report is about the educational opportunities for minor, unaccompanied asylum-seekers and children of asylum-seekers in Norway. The report is based on surveys to municipalities and counties and on interviews with ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Rapport, 2011)
   This report is about the educational opportunities for minor, unaccompanied asylum-seekers and children of asylum-seekers in Norway. The report is based on surveys to municipalities and counties and on interviews with ...
  • Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 10, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-16)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Ny start med Ny GIV? 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 23/11, Rapport, 2011)
   Ny GIV is a three-year effort by the government to increase the completion rate in secondary education. This report is about the Transition Project (Overgangsprosjektet) in Ny GIV. The aim of the Transition Project is to ...
  • Ny start med Ny GIV? 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 23/11, Rapport, 2011)
   Ny GIV is a three-year effort by the government to increase the completion rate in secondary education. This report is about the Transition Project (Overgangsprosjektet) in Ny GIV. The aim of the Transition Project is to ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Rapport, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Rapport, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...