• Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Bedre levekår i Jevnaker 

   Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars Bjarne; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Notat 3/13, Notat, 2013)
   Denne undersøkelsen har hatt som formål å identifisere levekårsutfordringer for barnefamilier i Jevnaker kommune. NOVA foreslår flere tiltak som kommunen kan vurdere for å bedre levekårene for barn og unge som står i fare ...
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

   Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...
  • Compliance with infection control rules among adolescents in Oslo during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: Effective infection control is crucial for combatting the COVID-19 pandemic. We investigated whether adolescents in Oslo reported compliance with the Norwegian infection control rules during the pandemic and ...
  • Deltakelse, trivsel og inkludering i barne- og ungdomsidretten. Delrapport fra forskningen om Idrett for alle i Oslo 

   Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;1: 22, Report, 2022)
   «Idrett for alle i Oslo» ble startet av Oslo Idrettskrets i 2018 for å skape økt og mer mangfoldig deltakelse blant byens barn og unge. Dette er rapport nummer to fra forskningen som følger prosjektet. Her undersøker vi ...
  • Effects of an early warning system on student absence and completion in Norwegian upper secondary schools: a cluster-randomised study 

   Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Et ungdomsblikk på foreldrekontroll 

   Edvartsen, Martine (Master thesis, 2018)
   Formålet: Formålet med masterprosjektet har vært å studere foreldrekontroll fra ungdommenes perspektiv og hvordan det henger sammen med tilfredshet med foreldre. Hensikten har vært å undersøke ungdom som opplyser å være ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Research report, 2012)
   Denne rapporten er den andre i evalueringen av Arbeidslivsfaget – et forsøksfag innført på ungdomstrinnet som et alternativ til å lære seg fremmedspråk. I denne andre underveisrapporten undersøker vi hvordan elevene og ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Report, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Forventninger til fremtiden: Betydningen av innvandrerbakgrunn, kjønn og hatefulle kommentarer for orientering mot høyere utdannelse 

   Devik, Solveig Sophia (SSA;2019, Master thesis, 2019)
   Purpose: The purpose of this study has been to investigate the significance of immigrant background on orientation towards higher education in context of gender and socioeconomic background. An additional purpose has ...
  • Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-25)
   Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ...
  • Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet 

   Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (Nordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Etter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   Hva slags opplæringstilbud får asylsøkerbarn i norske kommuner, og hvilke erfaringer har ansatte på omsorgssentre og statlige mottak med samarbeid om barnas skolegang? Denne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, ...
  • Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere 

   Engebrigtsen, Ada; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 20/11, Report, 2011)
   This report is about the educational opportunities for minor, unaccompanied asylum-seekers and children of asylum-seekers in Norway. The report is based on surveys to municipalities and counties and on interviews with ...
  • Kjønn, livstilfredshet og opplevelser i skolen på mellomtrinnet 

   Wenger, Åsa Holland (Master thesis, 2022)
   Denne oppgavens formål er å undersøke sammenhengen mellom ulike sider ved skolen og generell livstilfredshet hos barn og unge. I tillegg har unges livstilfredshet, skoletrivsel og opplevelse av skolestress blitt undersøkt ...
  • Life satisfaction among adolescents before and during the COVID-19 pandemic 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Journal of the Norwegian Medical Association;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-29)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...
  • Liv, lek og lære. Erfaringer med undervisningsprogrammet Robust Ungdom 

   Moberg, Karolin; Rogstad, Jon; Sletten, Mira Aaboen (NOVA-rapport;2023: 1, Report, 2023)
   Kan lek brukes for å skape gode skolemiljøer? I Indre Østfold gjøres det forsøk gjennom undervisningsprogrammet Robust Ungdom. Målet er å styrke samholdet og den psykiske helsen. Tiltaket er rettet mot skolens ansatte og ...
  • Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien 

   Von Soest, Tilmann; Bakken, Anders; Pedersen, Willy; Sletten, Mira Aaboen (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 10, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-16)
   Background: The COVID-19 pandemic in the spring of 2020 involved closure of schools and strict limitations on social contact. The study examines whether this had an effect on the life satisfaction and subjective well-being ...