Now showing items 21-40 of 56

  • Ny start med Ny GIV? 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 23/11, Report, 2011)
   Ny GIV er en satsing fra regjeringen for å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring. Rapporten handler om intensivopplæringen i regning, lesing og skriving som tilbys elever med svake skoleprestasjoner på ...
  • Ny start med Ny GIV? 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 23/11, Report, 2011)
   Ny GIV is a three-year effort by the government to increase the completion rate in secondary education. This report is about the Transition Project (Overgangsprosjektet) in Ny GIV. The aim of the Transition Project is to ...
  • Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår 

   Bakken, Anders; Hegna, Kristinn; Sletten, Mira Aaboen (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Being a teenager in 2021 is different from being a teenager thirty years ago. Although many of the basic questions related to identity and social belonging are the same, the framework around young people’s everyday life – ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Report, 2013)
   I 2011 igangsatte Regjeringen Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet er ett av satsingsområdene, der målet er å styrke innsatsen overfor ungdom som er i ferd ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 13/13, Report, 2013)
   One of the major goals in Norwegian education policy is to improve the completion rate in upper secondary education. In 2011 the Government initiated a large-scale three-year effort – Ny GIV. The overarching goal is to ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Report, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Report, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien 

   Bakken, Anders; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann; Sletten, Mira Aaboen (2020;12, Research report, 2020)
   Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen belyser hvordan ungdom ...
  • Policy brief – Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen 

   Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Ziesler, Katrine A. (Working paper, 2019-03-13)
   Forskere ved OsloMet har evaluert effektene av IKO-modellen gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT), og belyser implementeringen gjennom en prosessevaluering. Prosjektet er utført av forskere ved Institutt for ...
  • Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders (NOVA Notat 4/16, Notat, 2016)
   Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et økende antall unge tenåringer ...
  • Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders (NOVA Notat 4/16, Notat, 2016)
   Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et økende antall unge tenåringer ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Research report, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Research report, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien 

   Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 10, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-16)
   Bakgrunn: Effektivt smittevern er avgjørende for å bekjempe covid-19-pandemien. Vi undersøkte om Oslo-ungdom rapporterte å overholde smittevernreglene under pandemien og om oppslutning om reglene var relatert til ...
  • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

   Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2021)
   Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Report, 2016)
   Har ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn betydning for det livet de lever til daglig? Basert på nye tall fra Ungdata gir rapporten en bred beskrivelse av sosiale forskjeller blant gutter og jenter i Norge. Rapporten tar ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Report, 2016)
   This report gives a comprehensive and updated presentation of the impact socioeconomic resources have on the living conditions of Norwegian youth. It aims to describe a broad spectrum of social inequalities between Norwegian ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Research report, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Soest, Tilman von (NOVA Rapport 6/17, Report, 2017)
   In recent decades, there has been an increase in self-reported internalising mental health problems, such as depression and anxiety, among young people in many Western countries, including Norway. The aim of this study has ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – andre underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin; Alves, Daniele (Research report, 2017-12-31)
   Denne andre rapporten i IKO-prosjektet beskriver implementeringserfaringer og de første effektanalysene basert på forskjellige datakilder. Disse dataene gir oss et bilde om hvordan IKO-modellen har blitt implementert, ...