Now showing items 21-40 of 50

  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Rapport, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Rapport, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oslo-ungdom i koronatiden. En studie av ungdom under covid-19-pandemien 

   Bakken, Anders; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann; Sletten, Mira Aaboen (2020;12, Research report, 2020)
   Rapporten oppsummerer hovedfunnene fra undersøkelsen «Oslo-ungdom i koronatiden». Den kartlegger ungdoms hverdagsliv mens covid-19-pandemien preget landet på det mest intense våren 2020. Undersøkelsen belyser hvordan ungdom ...
  • Policy brief – Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen 

   Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Ziesler, Katrine A. (Working paper, 2019-03-13)
   Forskere ved OsloMet har evaluert effektene av IKO-modellen gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT), og belyser implementeringen gjennom en prosessevaluering. Prosjektet er utført av forskere ved Institutt for ...
  • Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders (NOVA Notat 4/16, Notat, 2016)
   Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et økende antall unge tenåringer ...
  • Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders (NOVA Notat 4/16, Notat, 2016)
   Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et økende antall unge tenåringer ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Rapport, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Det skal ikke stå på viljen - utdanningsplaner og yrkesønsker blant Osloungdom med innvandrerbakgrunn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 8/01, Rapport, 2001)
   Temaet i denne rapporten er ungdom med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i Oslo og deres planer for framtida. Studien viser at ungdom med innvandrerbakgrunn i større grad planlegger å ta høyere utdanning enn ungdom med norsk ...
  • Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien 

   Von Soest, Tilmann; Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen (Tidsskrift for Den norske legeforening;Utgave 10, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-16)
   Bakgrunn: Effektivt smittevern er avgjørende for å bekjempe covid-19-pandemien. Vi undersøkte om Oslo-ungdom rapporterte å overholde smittevernreglene under pandemien og om oppslutning om reglene var relatert til ...
  • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

   Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2021)
   Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Rapport, 2016)
   This report gives a comprehensive and updated presentation of the impact socioeconomic resources have on the living conditions of Norwegian youth. It aims to describe a broad spectrum of social inequalities between Norwegian ...
  • Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? 

   Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 3/16, Rapport, 2016)
   This report gives a comprehensive and updated presentation of the impact socioeconomic resources have on the living conditions of Norwegian youth. It aims to describe a broad spectrum of social inequalities between Norwegian ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Soest, Tilman von (NOVA Rapport 6/17, Rapport, 2017)
   In recent decades, there has been an increase in self-reported internalising mental health problems, such as depression and anxiety, among young people in many Western countries, including Norway. The aim of this study has ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Rapport, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – andre underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin; Alves, Daniele (Research report, 2017-12-31)
   Denne andre rapporten i IKO-prosjektet beskriver implementeringserfaringer og de første effektanalysene basert på forskjellige datakilder. Disse dataene gir oss et bilde om hvordan IKO-modellen har blitt implementert, ...
  • Systematisk frafallsforebygging i videregående skole – en evaluering med klyngerandomisert design – første underveisrapport 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Aaboen; Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina (Research report, 2016-12-31)
   Denne første underveisrapporten beskriver bakgrunnen for forskningsevalueringen av en modell for systematisk frafallsforebygging i videregående skole som prøves ut i fire fylkeskommuner fra høsten 2016. Rapporten gjør rede ...
  • Ulike ungdomsliv? - En kvantitativ studie av psykiske helseplager blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. Masteroppgave, studieretning 

   Møyholm, Veronika (Master thesis, 2016)
   Formålet med masteroppgaven er å undersøke psykiske helseplager blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn. Følgende problemstilling er valgt for å undersøke dette; Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for psykiske ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 12/00, Rapport, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Frogn 

   Sletten, Mira Aaboen (NOVA Rapport 12/00, Rapport, 2000)
   Ungdomsundersøkelsen i Frogn er gjennomført på oppdrag fra Frogn kommune. Utvalget omfatter alle ungdomsskoleelever i Frogn våren 2000, samt Frognelever på grunnkurs ved videregående skoler i Nesodden, Ås og Vestby. 436 ...
  • Ung i Stavanger 2010 

   Sletten, Mira Aaboen; Frøyland, Lars Roar (NOVA Rapport 7/11, Rapport, 2011)
   I denne rapporten presenterer vi funn fra den kommunale Ungdata-undersøkelsen i Stavanger 2010, som er en oppfølging av to tidligere undersøkelser fra 1994 og 2002. Oppdragsgiver for rapporten er Stavanger kommune. I ...