• «Alvorlig sykt barn» - en studie av samarbeidsprosessen rundt digitalisering av livshendelsen 

   Øzer, Mensure; Daud, Amjad (Master thesis, 2021)
   Digitalisering har ført til forandring fra den tradisjonelle samarbeidsmodellen i offentlige sektor, til en mer moderne og enklere samarbeidsprosess. Regjeringens digitaliseringsstrategi (2019-2025) har bidratt til å ...
  • Barnehager som plattform for samskapt og bærekraftig samfunnsplanlegging 

   Heimburg, Dina von; Røiseland, Asbjørn (Chapter, 2023)
   Involvering av innbyggerne, og spesielt i levekårsutsatte og margina- liserte livssituasjoner, er vanskelig. Manglende involvering truer samfunnets sosiale bærekraft. Kapitlet utforsker hvordan barnehager kan brukes som ...
  • Co-creating Democratic Legitimacy: Potentials and Pitfalls 

   Røiseland, Asbjørn (Administration & Society;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-14)
   The aim of the article is to discuss how and to what extent co-creation has the capacity to strengthen democratic legitimacy. By distinguishing between output-based and input-based co-creation, and by discussing types of ...
  • Co-creating Democratic Legitimacy: Potentials and Pitfalls 

   Røiseland, Asbjørn (Administration & Society;Volume 54, Issue 8, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-14)
   The aim of the article is to discuss how and to what extent co-creation has the capacity to strengthen democratic legitimacy. By distinguishing between output-based and input-based co-creation, and by discussing types of ...
  • Ekstrem frivillighet. En casestudie av frivillighet ved en ekstrem hendelse. 

   Zvezdova, Paulina (Master thesis, 2021)
   Natt til 30. desember 2020 gikk det et stort kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum som tok med seg flere boligenheter. Hele Norge fulgte med på den omfattende redningsaksjon som pågikk til 5. januar 2021. Mange ulike ressurser ...
  • Entreprenørdreven samarbeidsinnovasjon 

   Hansen, Rikke; Opsahl, Anine M. (Master thesis, 2022)
   Det norske samfunnet er avhengig av innovative løsninger i møte med komplekse problemer. I den forbindelse har digitalisering stor betydning. Formålet med denne masteravhandlingen har derfor vært å ta for oss to teoretiske ...
  • Folkevalgt og politisk leder 

   Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (Folkevalgt og politisk leder;, Chapter; Peer reviewed, 2020-05-18)
   This chapter introduces the book. In the first part, we discuss different meanings of “political leadership”, arguing that political leadership should be understood as three interrelated functions: Identifying problems, ...
  • For all seasons? Exploring the policy-context for co-creation 

   Røiseland, Asbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   MPACT ‘Co-creation’ is a major buzzword in contemporary governance. A range of public sector organizations nowadays declare co-creation as an overall strategy for their policies and actions. However, what co-creation ...
  • Fylkeskommunal parlamentarisme i Nordland 

   Stigen, Inger Marie; Røiseland, Asbjørn (NIBR-rapport 2003:15, Report, 2003)
   Nordland fylkeskommune vedtok å innføre en parlamentarisk styringsmodell i 1999, og har hittil vært den eneste fylkeskommunen i landet som praktiserer denne styringsmodellen. I denne rapporten settes fokus på samspillet ...
  • Lardal og Larvik blir ett – de tillitsvalgtes medvirkning i kommunesammenslåingsprosessen 

   Stamnes, Eivind Yrjan (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven tar for seg hvilken rolle de ansattes tillitsvalgte i Lardal og Larvik kommuner spilte inn i kommunesammenslåingen til det som i dag er Larvik kommune. Oppgaven undersøker den større konteksten for ...
  • Ledelse av unge arbeidstakere En studie av "Gen Z" 

   Naeema, Aisha Maryam (Master thesis, 2023)
   Denne studien undersøker hvordan unge arbeidstakere bør ledes, i lys av teori om Gen Z. Forskjellene mellom ulike generasjoner og hvordan det påvirker ledelse har vært et aktuelt forskningstema de siste fem årene, men det ...
  • Ledelsestype eller ledertype? En studie av ledelse av samskaping 

   Huseklepp, Hanna (Master thesis, 2023)
   Det er tidligere gjort en del forskning på hvilke ledelsestyper som kan være produktive i arbeidsmetode som tar utgangspunkt i samstyring som arbeidsmetode. Her er det fokus på spesifikke ledelsestyper som en leder kan ...
  • Linjestyring eller samarbeid? – en analyse av styringen i investeringsprosessen i forsvarssektoren 

   Tveit, Odd Arvid (Master thesis, 2020)
   Forsvarsdepartementet har flere ganger de siste 20 årene reformert investeringsprosessen i sektoren, mendet har vært utfordrende å få til den ønskede effektivitet i investeringsprosessen. Den siste reformen i 2016endret ...
  • Ombud eller samskaper? En casestudie av samskaping i kommunal sektor 

   Ubostad, Ingvild Geheb (Master thesis, 2022)
   Norske kommuner har en sentral rolle i å tilby og tilrettelegge primære tjenester overfor innbyggerne sine, men bærekraften i disse tjenestene er satt under press. Offentlig sektor står overfor komplekse utfordringer som ...
  • Refleksjoner rundt paradokser, lederskap og læring 

   Røiseland, Asbjørn; Sørensen, Eva; Torfing, Jacob (Chapter; Peer reviewed, 2020-05-18)
   In this chapter we sum up and conclude the book. In the first part we summarize the four paradoxes that have structured the book. The four paradoxes relate to conflict, administration, openness and democracy. We then discuss ...
  • Samarbeid mot plastforsøpling: Et offentlig–privat partnerskap 

   Grimsgaard, Celia (Master thesis, 2020)
   Major societal changes are needed to overcome an increasing amount of plastic waste in the environment. We must focus on sustainability and the long-term perspective. In this master's thesis, the focus lies on the plastic ...
  • “Samskaping” i norsk offentlig sektor: Endringer, opportunisme eller symbolpolitikk? 

   Breimo, Janne Paulsen; Røiseland, Asbjørn (Akademisk Kvarter;Volume 23. Efterår 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-16)
   The Norwegian word for co-creation, “samskaping”, is a new-constructed word that during the last 5 years has become a key concept in the public sector. How to understand this conceptual change? By leaning on theories about ...
  • Strategi og anskaffelser – mer bærekraftige offentlige anskaffelser gjennom effektivisering og profesjonalisering? 

   Jacobsen, Stine Kongstein; Karlsen, Kine Wiersholm (Master thesis, 2020)
   Det offentlige anskaffer i dag varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for omlag 520 milliarder kroner årlig. For å kunne imøtekomme fremtidige samfunnsutfordringer som eldrebølgen, avtagende etterspørsel av olje- ...
  • Urban Governance of Disaster Response Capacity: Institutional Models of Local Scalability 

   Krogh, Andreas Hagedorn; Røiseland, Asbjørn (Journal of Homeland Security and Emergency Management;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Increasingly confronted with the acute risk of large-scale disaster, local governments across the globe are searching for effective and efficient strategies for scaling their disaster response capacity. Emergency management ...
  • Åpenhetsparadokset. Åpne eller lukkede møter i lokalpolitikken? 

   Leirset, Espen; Røiseland, Asbjørn (Chapter; Peer reviewed, 2020-05-08)
   This chapter focuses on the publicity of political meetings. While Norway has mandatory open meetings in all political bodies at the municipal level, in Denmark all the meetings apart from the council meetings are mandatory ...