• "Å være utlending er ingen fordel" 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Askvik, Tanja; Drange, Ida; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Rapport 2016:03, Report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap ...
  • "Being a foreigner is no advantage" – Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Drange, Ida; Askvik, Tanja; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Report 2016:12, Research report, 2016)
   Researchers from the Work Research Institute (AFI) at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences and the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) have jointly prepared this ...
  • Evaluering av arbeidstidsordningen 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana (AFI Rapport 2014:15, Report, 2014)
   Hvordan effektivisere tidsbruken for UF-ansatte i universitets- og høgskolesektoren? Vårt svar er å profesjonalisere forvaltning av arbeidstidsordningen som ledelses- og styrings­verktøy. Dette handler om å definere nærmere ...
  • Famler seg fram til god etteroppfølging 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Widding, Steinar (AFI Rapport 2015:12, Research report, 2015)
   Norsk forskningslitteratur om kvalifiseringstiltak anbefaler ofte at deltakere blir fulgt opp også etter at de er skrevet ut fra tiltakene til ordinært arbeid eller utdanning, en aktivitet vi omtaler som etteroppfølging. ...
  • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

   Fossestøl, Knut; Berg, Helene; Borg, Elin; Gleinsvik, Audun; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Pedersen, Eirin (AFI Rapport 2016:07, Report, 2016)
   Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...
  • Kvalifiseringstiltak for innvandrere og muligheter for Supported Employment 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 1-2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Noen grupper innvandrere har svak tilknytning til arbeidsmarkedet til tross for omfattende kvalifiseringstilbud. Supported Employment (SE) – en forskningsbasert tilnærming til arbeidsinkludering av utsatte grupper, prøves ...
  • National diversity in Academia: What is the problem represented to be? 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (Nordic Journal of Working Life Studies;Vol 9, No 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article investigates problem representations of nationality diversity at higher education and research institutions in Norway and in the other Nordic countries. Nationality diversity refers to different nationalities ...
  • NAVs samarbeid med fylkeskommunen i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet 

   Schafft, Angelika; Maximova-Mentzoni, Tatiana (AFI Rapport 2015:14, Report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har evaluert NAVs oppfølgingsinnsats mot ungdom med rett til videregående opplæring, nærmere bestemt NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgingsprosjektet (2011 til 2013). Oppfølgingsprosjektet har vært ...
  • Oppfølging av ungdom i NAV 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Frøyland, Kjetil (AFI Rapport 2016:01a, Report, 2016)
   Dette heftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper ...
  • Participant Engagement in Supported Employment: A Systematic Scoping Review 

   Khoronzhevych, Mariya; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Gubrium, Erika; Muller, Ashley Elizabeth (Journal of occupational rehabilitation;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-04)
   Purpose This study aimed to synthesise the available knowledge on how participant engagement in supported employment (SE) interventions is presented, defined, and conceptualised. We also aimed to develop a working definition ...
  • Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV 

   Frøyland, Kjetil; Maximova-Mentzoni, Tatiana; Fossestøl, Knut (AFI Rapport 2016:01, Research report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2011 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere et pågående utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av utsatt ungdom i NAV i 13 ulike prosjektområder. Fra 2012 kom to ...
  • Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov. Håndbok i målgruppespesifikke metoder og verktøy 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Værhaug, Kristin; Stene, Line; Thevik, Camilla (AFI FoU-resultat;2019:08, Research report, 2019-06)
   Denne håndboken er basert på erfaringer fra et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet ...
  • Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere: To år med metodeutprøving og metodeutvikling i åtte forsøksprosjekter 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Spjelkavi, Øystein; Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Egeland, Cathrine (AFI Rapport;02/2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten dokumenterer erfaringer fra forskningsprosjektet «Supported Employment for innvandrere med sammensatte bistandsbehov». Prosjektet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet ...