• Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen 

   Wolf, Kristin Danielsen (OsloMet Avhandling 2020;Nr 25, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
   Doktoravhandlingen omhandler foreldres syn på kvalitet i barnehagen og samarbeidet med barnehagen. Omtrent alle foreldre med barn i barnehagealder har et forhold til barnehagen. 97,1% av alle barn mellom tre og fem år ...
  • Barnehagelærere - Fra mangel til overskudd 

   Gulbrandsen, Lars (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 35, nr. 1-2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-08)
   I dag går over 90 prosent av barn under skolealder i barnehage. På begynnelsen av 1970-tallet var andelen knapt tre prosent. Mens det lenge var stor mangel på barnehagelærere og mange forlot yrket etter kort tid, er det ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

   Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report, 2022-10-26)
   Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
  • Barnehagelærerens profesjonalisering gjennom økt kompetanse. En kvantitativ studie av de nyutdannede barnehagelærernes valg etter bachelorgraden 

   Bratten, Margit (Master thesis, 2020)
   Temaet for masteroppgaven er barnehagelæreres profesjonskvalifisering gjennom økt kompetanse. Følgende tre forskningsspørsmål er undersøkt gjennom en kvantitativ tilnærming: 1. Hva gjør de nyutdannede barnehagelærerne? 2. Hva ...
  • Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 1/15, Notat, 2015)
   Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen ...
  • Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 24/03, Research report, 2003)
   I løpet av de siste 30 år har barnehagen etablert seg som en sentral institusjon i den vanlige norske barndommen. Barnehagens karakter er endret fra et selektivt arrangement for få barn til å nærme seg en universell ordning. ...
  • Betydningen av utvidet oppmerksomhet på samarbeid i plantiden for å muliggjøre utvikling av profesjonelt skjønn hos barnehagelærere - En kvantitativ studie av samarbeid i plantiden 

   Blådammen, Wenche (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg sett på hvordan barnehagelærere benytter den tariffestede plantiden til samarbeid for å utvikle sitt profesjonelle skjønn. I forbindelse med innføring av styrket pedagognorm i 2018, økte ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...
  • Bolig og levekår i Norge 2004 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 3/06, Report, 2006)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 23/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft? 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
   Formålet med denne artikkelen er å gi en første oversikt over den økte mobiliteten ved hjelp av data fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse i aldersgruppen 60 til 75 år gjennomført i 2019, samt befolknings- og ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:06, Working paper, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:04, Working paper, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Bostøtte og boutgifter 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 19/03, Report, 2003)
   Bostøtten skal medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i, en god og hensiktsmessig bolig, og utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av ...
  • Departementet vil... : diskursanalyse av et utsnitt av språkkartleggingsdebatten, med kritiske blikk mot et mulig spenningsfelt mellom førskolelærere og Kunnskapsdepartementet 

   Fagereng, Kathrine Mathilde (Master thesis, 2012)
   In 2009 the government message 41 (KD, 2008-2009) came out with the title: Quality in the Kindergarten. The government message proposed new conditions for the kindergarten, as to: give offer to map children`s language ...
  • Does childcare make children more stressed? : a meta-analysis of the effects of childcare on children’s cortisol levels 

   Eliassen, Erik (Master thesis, 2012)
   Prior research has indicated that being in childcare causes children to be stressed. However, research on the effect of childcare on children’s stress levels, as measured by the hormone cortisol, has yielded inconsistent ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   Her drøftes tema av stor betydning for bolig- og omsorgspolitikken. Forskerne undersøker blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og diskuterer normative premisser ...
  • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

   Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...