Now showing items 21-40 of 43

  • Forskning om småbarnsforeldres dagligliv 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 12/02, Report, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar der målet var å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger for forskning om småbarnsforeldres dagligliv. I rapporten presenteres innlegg av Knud Knudsen, Anne Lise Ellingsæter, ...
  • Fra best til bedre? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 9/04, Report, 2004)
   I 2001 gikk startskuddet for det som ofte kalles kvalitetssatsingen i norske barnehager. Innen utgangenav 2003 skulle alle barnehager ha etablert redskaper og systemer for å videreutvikle og sikre barnehagens kvalitet. På ...
  • Førskolelærere og barnehageansatte 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 4/09, Notat, 2009)
   Ved hjelp av data fra Statistisk sentralbyrås registre over utdanning og sysselsetting behandler dette notatet norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehager og andre yrkessektorer i perioden fra 2003 til 2007. ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/07, Report, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Homeownership and family transitions within a Nordic welfare state 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Housing Market and Family Relations in a Welfare State 

   Gulbrandsen, Lars; Sandlie, Hans Christian (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   One idea widespread in current discourse on the ageing population speaks of the ‘intergenerational inequity’ between the elderly and the young. This assumption overlooks the extensive lifetime financial transfers from older ...
  • How early and how long? 

   Gulbrandsen, Lars; Løvgren, Mette (Nordisk Barnehageforskning;5 (7), Journal article; Peer reviewed, 2012-01)
   Day care centres have become a normal part of Norwegian childhood, even among quite small children. In 1970 less than 3 per cent of Norwegian children of pre-school were enrolled. At the end of 2009 as much as 70 per ...
  • Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2014:01, Working paper, 2014-01)
   NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
  • Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 17/09, Report, 2009)
   Nordmenn låner først og fremst til bolig. Men nordmenn låner også på boligen, ved å benytte boligen som sikkerhet for andre typer lån. Mange banker har i den forbindelse lansert ulike lånetilbud som gjør at realformuen ...
  • Hva med de andre? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 1/08, Notat, 2008)
   Mangel på førskolelærere er et stadig tilbakevendende problem i barnehagene, et problem som har økt i omfang gjennom de siste års store utbygging. Det store flertall av ansatte har imidlertid ikke førskolelærerutdanning. ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Report, 2010)
   Mindre enn fem prosent av norske hushold leier bolig av kommunen. Tilbudet er rettet mot to grupper: sosialt og økonomisk vanskeligstilte og eldre. For den første gruppen er det ofte et mål at oppholdet i en kommunal bolig ...
  • Kort vei - til lykke eller ruin? 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 14/05, Report, 2005)
   Stadig flere nordmenn betaler sine regninger senere enn forfallsdato. De som betaler for sent, er en sammensatt gruppe. Noen sliter virkelig økonomisk, men for det store flertall er manglende betalingsvilje og dårlig ...
  • Kvalitet i barnehager 

   Gulbrandsen, Lars; Eliassen, Erik (NOVA Rapport 1/13, Report, 2013)
   Denne rapporten er en oppfølging av tre tidligere undersøkelser om kvalitet i barnehager, gjennomført i henholdsvis 2002, 2004 og 2008. Alle tre undersøkelsene la hovedvekt på de kvalitetsaspekter som vanligvis kalles ...
  • Kvalitet og kvantitet 

   Gulbrandsen, Lars; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 2/09, Report, 2009)
   Denne rapporten er en oppfølging av to tidligere NOVA-rapporter om kvalitetssatsingen i barnehagene i årene 2001-2003. Siden den gang har arbeidet med økt kvalitet måttet skje parallelt med et stadig større fokus på full ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/03, Report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Liten, men god - Om kompetansebehov i små barnehager i Oslo og Viken 

   Gulbrandsen, Lars; Os, Ellen (Research report, 2022-11)
   I rapporten presenteres resultater fra en undersøkelse av små, enkeltstående barnehagers kompetansebehov gjennomført av OsloMet i januar/februar 2021. Som små barnehager har vi definert den femteparten av barnehagene ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Natalie Rogoff Ramsøy. En pioner i norsk og internasjonal sosiologi 

   Gulbrandsen, Lars; Eriksen, John (NOVA Rapport 10/03, Report, 2003)
   Natalie Rogoff Ramsøy døde 18. januar 2002. For å hedre og minnes henne arrangerte NOVA høsten 2002 et seminar. Denne rapporten inneholder foredragene fra seminaret i bearbeidet form. Gjennom bidragene fra Bjørn Hvinden, ...
  • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2016:03, Working paper, 2016-04)
   Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...