• The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study 

   Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 7, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-24)
   Background: The main aim of the current study is to provide updated knowledge on hospital nurses’ assessments of quality of care transitions in older patients in Norway. A secondary aim is to analyse to what extent these ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Christopher Bratt (NOVA Rapport 14/14, Rapport, 2014)
   This report provides a description of the results from a recent study among employee representatives on planning for staffing and skill-mix in local (municipal) long-term care. The study included 431 employee representatives ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 14/14, Rapport, 2014)
   I denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger ...
  • Bemanningsnorm i sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Tidsskrift for omsorgsforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   En rekke undersøkelser har avdekket mangler og ulikheter i eldreomsorgen. Derfor diskuterer sentrale helsemyndigheter hvorvidt det skal innføres en bemanningsnorm som skal gjelde alle norske sykehjem. I denne ...
  • Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? 

   Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 6, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-04)
   Bakgrunn: Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015–2020). I planen formuleres blant annet målsettinger knyttet til bo- og tjenesteformer, brukermedvirkning, velferdsteknologi og kompetanse. Artikkelen er ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Rapport, 2006)
   This report presents results from the first countrywide questionnaire study including users of residential care ever conducted in Norway. 436 boys and girls from 114 residential child welfare units participated during the ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Rapport, 2006)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den første landsomfattende brukerundersøkelsen blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. Et sentralt spørsmål var om ungdommene vet hvilke rettigheter de har når de er plassert ...
  • Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care 

   Hellesø, Ragnhild; Gautun, Heidi (Studies in Health Technology and Informatics;Volume 250: Nursing Informatics 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The use of digitalized collaboration between levels of care is expected to improve coordination in patients’ transitions. The aim of this study was to investigate how safe and effective e- messages were regarding discharge ...
  • Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities 

   Gautun, Heidi; Syse, Astri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aim: In order to improve patient outcomes and minimize health care costs, many Western countries are attempting to reduce the length of stay in hospitals by transferring responsibilities from specialist care to primary ...
  • En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Rapport;14, Research report, 2020)
   Rapporten sammenfatter forskning, statistikk og kartlegginger av sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. I tillegg til å gi en oversikt over mangel på sykepleiere, presenteres forskning som har undersøkt ...
  • For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-24)
   Artikkelen oppsummerer statistikk og forskning over sykepleierbemanning i norske sykehjem og hjemmesykepleietjenester og viser at det er en stor og økende mangel på sykepleiere i disse tjenestene. For få sykepleiere på ...
  • Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg 

   Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (Tidsskrift for velferdsforskning;volume 24, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
   I artikkelen diskuteres i hvilken grad kommunene følger opp det statlige styringssignalet om å bygge ut hjemme- tjenestene for å legge til rette for at eldre kan bo lenger i eget hjem. Videre drøftes hvordan kommunene ...
  • Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge 

   Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (Journal of Advanced Nursing;Volume 77, Issue 2, February 2021, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-22)
   Aims: To explore community nurses' assessments of staffing adequacy in care provision for older patients following hospital discharge and analyse the extent to which their assessments are associated with characteristics ...
  • Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (Health Science Reports;Volume 3, Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-16)
   Background and Aims: Moving older patients from hospitals to community services is a critical phase of integrated care. Yet, large-scale research on the quality of these transitions has been missing. Consequently, it has ...
  • Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren - Diskrimineres eldre? 

   Gautun, Heidi (Tidsskrift for omsorgsforskning;02 / 2018 (Volum 4), Journal article; Peer reviewed, 2018-08-15)
   Både statistikk som viser fordeling av omsorgsressurser, lovgivningen som setter rammer for rett til tjenester, og en casestudie i fem kommuner, viser ulik tildelingspraksis av tjenester til yngre og eldre hjelpetrengende. ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Rapport, 2015)
   With report No.25 (2005–2006) to the Storting, also called Care Plan 2015, the Government introduced four priority areas for municipalities to be able to meet future challenges in long-term care: (1) growth in person-years, ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Rapport, 2015)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere i hvilken grad kommunene har utviklet lokale omsorgsplaner, og hvorvidt kommunene har satt de framtidige pleie- og omsorgsutfordringene på dagsorden i det kommunale planverket. ...
  • Samhandlingsreformen 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 8/13, Rapport, 2013)
   How well equipped are the municipality-based health care services to provide for the increased number of patients discharged earlier from hospitals after the implementation of the Coordination Reform? The Coordination ...
  • Samhandlingsreformen 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 8/13, Rapport, 2013)
   I denne rapporten belyses hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og hjemmesykepleien, har med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012. Fokus er satt på eventuelle endringer i tjenestene forårsaket ...
  • Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing 

   Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (Journal of Nursing Management;26(8), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims: This study investigates the prevalence of nurses’ wishes to leave work in elderly care services and aims to explain differences between younger and older nurses. Background: Health-and-care services, and specifically ...