• The association between hospital nurses’ perspectives on their information practices and quality of care transitions in older patients: A nation-wide cross-sectional study 

   Gautun, Heidi; Hellesø, Ragnhild; Veenstra, Marijke (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 7, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-24)
   Background: The main aim of the current study is to provide updated knowledge on hospital nurses’ assessments of quality of care transitions in older patients in Norway. A secondary aim is to analyse to what extent these ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   I denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger ...
  • Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Christopher Bratt (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   This report provides a description of the results from a recent study among employee representatives on planning for staffing and skill-mix in local (municipal) long-term care. The study included 431 employee representatives ...
  • Bemanningsnorm i sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Tidsskrift for omsorgsforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   En rekke undersøkelser har avdekket mangler og ulikheter i eldreomsorgen. Derfor diskuterer sentrale helsemyndigheter hvorvidt det skal innføres en bemanningsnorm som skal gjelde alle norske sykehjem. I denne ...
  • Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler? 

   Sørvoll, Jardar; Gautun, Heidi (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 6, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-04)
   Bakgrunn: Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet (2015–2020). I planen formuleres blant annet målsettinger knyttet til bo- og tjenesteformer, brukermedvirkning, velferdsteknologi og kompetanse. Artikkelen er ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Report, 2006)
   I denne rapporten presenteres resultater fra den første landsomfattende brukerundersøkelsen blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. Et sentralt spørsmål var om ungdommene vet hvilke rettigheter de har når de er plassert ...
  • Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene. 

   Gautun, Heidi (NOVA Rapport 9/06, Report, 2006)
   This report presents results from the first countrywide questionnaire study including users of residential care ever conducted in Norway. 436 boys and girls from 114 residential child welfare units participated during the ...
  • Caring for older parents in Norway – How does it affect labor market participation and absence from work? 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   As the population ages, younger generations will increasingly be called upon to provide informal care to their aging parents. To prepare for this development, it is essential to understand how employees combine the dual ...
  • Digitalized Discharge Planning between Hospitals and Municipal Health Care 

   Hellesø, Ragnhild; Gautun, Heidi (Studies in Health Technology and Informatics;Volume 250: Nursing Informatics 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The use of digitalized collaboration between levels of care is expected to improve coordination in patients’ transitions. The aim of this study was to investigate how safe and effective e- messages were regarding discharge ...
  • Earlier hospital discharge: a challenge for Norwegian municipalities 

   Gautun, Heidi; Syse, Astri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aim: In order to improve patient outcomes and minimize health care costs, many Western countries are attempting to reduce the length of stay in hospitals by transferring responsibilities from specialist care to primary ...
  • En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Rapport;14, Research report, 2020)
   Rapporten sammenfatter forskning, statistikk og kartlegginger av sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. I tillegg til å gi en oversikt over mangel på sykepleiere, presenteres forskning som har undersøkt ...
  • For få på jobb? Sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien 

   Gautun, Heidi (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-24)
   Artikkelen oppsummerer statistikk og forskning over sykepleierbemanning i norske sykehjem og hjemmesykepleietjenester og viser at det er en stor og økende mangel på sykepleiere i disse tjenestene. For få sykepleiere på ...
  • Help and Care to Older Parents in the Digital Society 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Nordic Journal of Working Life Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study examines the extent and predictors of employees’ help and care to their old parents and aims to contribute to policy development enabling employees to combine full-time work and caregiving to parents. Analyzing ...
  • Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg 

   Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (Tidsskrift for velferdsforskning;volume 24, issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
   I artikkelen diskuteres i hvilken grad kommunene følger opp det statlige styringssignalet om å bygge ut hjemme- tjenestene for å legge til rette for at eldre kan bo lenger i eget hjem. Videre drøftes hvordan kommunene ...
  • Nurses' assessments of staffing adequacy in care services for older patients following hospital discharge 

   Veenstra, Marijke; Gautun, Heidi (Journal of Advanced Nursing;Volume 77, Issue 2, February 2021, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-22)
   Aims: To explore community nurses' assessments of staffing adequacy in care provision for older patients following hospital discharge and analyse the extent to which their assessments are associated with characteristics ...
  • Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (Health Science Reports;Volume 3, Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-16)
   Background and Aims: Moving older patients from hospitals to community services is a critical phase of integrated care. Yet, large-scale research on the quality of these transitions has been missing. Consequently, it has ...
  • Paid and unpaid work in the second half of life 

   Vangen, Hanna (OsloMet Avhandling;2022 nr 10, Doctoral thesis, 2022)
   This thesis investigates paid and unpaid work in the second half of life. Unpaid work is regarded as formal volunteering or informal help and caregiving for family and the social network. Participation in paid and unpaid ...
  • Prioriteringer i pleie- og omsorgssektoren - Diskrimineres eldre? 

   Gautun, Heidi (Tidsskrift for omsorgsforskning;02 / 2018 (Volum 4), Journal article; Peer reviewed, 2018-08-15)
   Både statistikk som viser fordeling av omsorgsressurser, lovgivningen som setter rammer for rett til tjenester, og en casestudie i fem kommuner, viser ulik tildelingspraksis av tjenester til yngre og eldre hjelpetrengende. ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Report, 2015)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere i hvilken grad kommunene har utviklet lokale omsorgsplaner, og hvorvidt kommunene har satt de framtidige pleie- og omsorgsutfordringene på dagsorden i det kommunale planverket. ...
  • Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Kommunal planlegging 

   Veenstra, Marijke; Havig, Anders Kvale; Gautun, Heidi (NOVA Rapport 4/15, Report, 2015)
   With report No.25 (2005–2006) to the Storting, also called Care Plan 2015, the Government introduced four priority areas for municipalities to be able to meet future challenges in long-term care: (1) growth in person-years, ...