• Brukerkontor på bydelsnivå 

   Feiring, Marte (NIBR-rapport 2003:09, Rapport, 2003)
   Dette er en studie av forsøk med brukerkontor. Hensikten med kontoret har vært å bedre tilgjengeligheten til offentlige tjenester, bistå brukere i klagesaker og arbeide med samordning av offentlige tjenester. NIBRs ...
  • Bydelsbarnevernet i Oslo 

   Feiring, Marte (NIBR-notat 2003:106, Notat, 2003)
   Last ned gratis Dette er en studie av lokale tiltak innen bydelsbarnevernet i Oslo. NIBR har fulgt fire prosjekt gjennom halvannet år. De har alle til felles at det handler om å etablere lokale tiltaksteam ut i fra den ...
  • Challenges with collectivistic culture in home care reablement 

   Samantar, Mona (MAREH;2018, Master thesis, 2018)
   Purpose : The aim of this study is to investigate the challenges that health professionals face in rehabilitation with Adults' minorities in home care reablement and how these experiences can be understood. Background: ...
  • Danish and Norwegian hospital social workers cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare 

   Harsløf, Ivan; Søbjerg Nielsen, Ulla; Feiring, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2016-06-16)
   Starting in the 2000s, Denmark and Norway have under gone extensive restructuring of the ir health - related social benefit programmes , including how they are governed . Several reforms have sought to enhance inter - ...
  • Eit «svarteperspel» med brukarane som innsats? Ein kvalitativ studie med fokus på spenningsfeltet mellom brukarar, fagfolk, institusjonar, fag og økonomi på rehabiliteringsfeltet. 

   Igland, Stig (Master thesis, 2014)
   Rehabilitering som verksemdsområde kan forståast som eit mangfaldig tverrprofesjonelt, tverretatlig, komplekst og utfordrande fagleg kryssfelt. Denne kvalitative studien ser nærare på kva utfordringar fagpersonar på ...
  • Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid 

   Ånund Brottveit; Feiring, Marte (NIBR-notat 2013:107, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet samler to arbeidsnotater: «Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring» og «Mellom kommune og sivilsamfunn – samarbeid om selvhjelp». Det første arbeidsnotatet ...
  • Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning 

   Feiring, Marte; Heiaas, Ida; Koren Solvang, Per (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Patient and public involvement (PPI) in health research has gained widespread attention and implementation in the last 10–15 years. Numerous funding institutions now require research professions to state how they intend ...
  • Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver? 

   Larsen, Kristian; Juritzen, Truls I; Knutsen, Ingrid Ruud; Feiring, Marte (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   In this final summary chapter, we explore some basic arguments for developing critical reflection and in this final summary chapter, we explore some basic arguments for developing critical reflection and ...
  • «Hvis du har noe på hjertet så bare ta kontakt» En kvalitativ studie av e-postkommunikasjon mellom kvinner med brystkreft og et sykepleierledet team på behandlingssykehuset. 

   Svenningsen, Ina Kristine (Master thesis, 2014)
   Bakgrunn: I tråd med den teknologiske utviklingen og bruk av internett har begrepet mellommenneskelig kommunikasjon fått en ny og utvidet betydning. Denne studien omhandler e-postkommunikasjonen mellom kvinner med brystkreft ...
  • Karriereveiledning i Nordland 

   Feiring, Marte; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2007:17, Rapport, 2007)
   Temaet for denne studien er et forsøk innen yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Forsøket kan knyttes til to prosjekt: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ...
  • Kompetanseutvikling i kommunene 

   Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2005:10, Rapport, 2005)
   Hovedobservasjonen er at kompetansen kommunene har innenfor feltet psykisk helsearbeid er høy og at kommunene både etterspør og dels tar initiativ til at allerede ansatt personale, skaffer seg relevant kompetanse. Kompetansen ...
  • Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje 

   Henningsen, Erik; Gotaas, Nora; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2008:02, Rapport, 2008)
   Rapporten beskriver og analyserer arbeidsmetoder, samarbeidsformer og dokumentasjonspraksis i oppsøkende arbeid med ungdom. Gjennom eksempelstudier av oppsøkende tjenester i kommunene Bergen, Tromsø, Modum og bydel Søndre ...
  • Outline of a History of Neurorehabilitation in Denmark – a Sociological Perspective 

   Bystrup, Mette Ryssel; Larsen, Kristian; Hindhede, Anette Lykke; Pallesen, Hanne; Aadal, Lena; Feiring, Marte (Praktiske Grunde;, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article unravels the genesis and history of neurorehabilitation (NR) in Denmark in order to understand the transformation that this subfield has undergone since the 1970s and how this is reflected in the present ...
  • Partnerskap for karriereveiledning 

   Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2007:18, Rapport, 2007)
   Rapporten kartlegger partnerskap for karriereveiledning i tre fylker, Akershus, Nordland og Telemark. Det avdekkes forskjeller med hensyn på hvilke aktører som er medlemmer i partnerskapene, hvordan de finansieres og styres. ...
  • Pårørendes roller i rehabilitering : en kvalitativ studie 

   Langedal, Eileen (Master thesis, 2012)
   Bakgrunnen for masteroppgaven er kliniske og forskningsbaserte erfaringer som tyder på at pårørende til brukere av rehabiliteringstjenester har en uklar rolle og blir lite involvert i rehabilitering. Gjennom juridiske og ...
  • Rehabilitation as a Curricular Construction 

   Koren Solvang, Per; Feiring, Marte (New Dynamics of Disability and Rehabilitation;, Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Rehabilitation is a contested interdisciplinary field, torn between medical dominance and psychosocial challenges. Since higher education is an important arena for epistemological work, this chapter elucidates the scholarly ...
  • Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag - en feltanalytisk skisse 

   Feiring, Marte; Solvang, Per Koren (Praktiske Grunde;(1-2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Rehabiliteringspraksiser og normaliseringsdiskurser 

   Gytz Olesen, Søren; Feiring, Marte (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   This chapter is a critical discourse analysis of legal and professional texts. Between 1960 and about 2015 we identified three social practices: those of revalidation, expanded revalidation and rehabilitation. ...
  • Rethinking recovery 

   Mengshoel, Anne Marit; Feiring, Marte (Chapter; Peer reviewed, 2020-10-26)
   In this chapter, we explore recovery as knowledge and practices. In health sciences, clinical practice and public debates, the understanding of recovery relates to various interpretations of disease, illness and health. ...
  • Selvhjelpsarbeid – mellom erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap 

   Feiring, Marte (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Kapitlet analyserer selvhjelpsaktørers syn på kunnskapsproduksjon, eksemplifisert ved tekster om Anonyme Alkoholikere (AA) og Norsk selvhjelpsforum (NSF). Tekstene er strategisk utvalgt og nærlest; både AAs og NSFs virksomhet ...