• "Å være utlending er ingen fordel" 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Askvik, Tanja; Drange, Ida; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Rapport 2016:03, Report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap ...
  • Barnefamilienes hverdagsliv i Norge 2021 

   Egeland, Cathrine; Pedersen, Eirin; Nordberg, Tanja H.; Ballo, Jannike G. (FoU-resultat;2021:06, Working paper, 2021-10-11)
   Barnefamilier i Norge i dag har et relativt hektisk hverdagsliv med foreldre i lønnet arbeid som samtidig skal ta seg av husholdningsoppgaver, matlaging og følge opp barnas fritidsaktiviteter. Familiene har stramme tidsskjema ...
  • "Being a foreigner is no advantage" – Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Drange, Ida; Askvik, Tanja; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Report 2016:12, Research report, 2016)
   Researchers from the Work Research Institute (AFI) at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences and the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) have jointly prepared this ...
  • Dhaka Women - Negotiators for Gender Equality and Change A Critical Discourse Analysis about women, family and society in Bangladesh 

   Arntsen, Ingvild Ofte (Master thesis, 2016)
   The situation of women in different societies and cultures is a much debated and contested field. Scholars, politicians and others have throughout history upheld different beliefs about women, female agency and what ...
  • Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters 

   Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (Social Policy & Administration;, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-06)
   This article addresses how frontline workers cope when dealing with digitally mediated service encounters. It draws on a qualitative study of frontline workers’ experiences in an increasingly digitalised work environment ...
  • Diskriminering av foreldre i arbeidslivet - Forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling 

   Pedersen, Eirin; Haraldsdottir Nordberg, Tanja; Egeland, Cathrine; Tøge, Anne Grete; Holm Ingelsrud, Mari (AFI-rapport;2021:03, Report, 2021-06-04)
   Rapporten undersøker forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon, med utgangspunkt i diskrimineringsvernet og arbeidsgivers aktivitetsplikt. Datamaterialet er en ...
  • Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet 

   Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 3-4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-02)
   Hvordan virker diskrimineringsvernet ved graviditet og permisjonsuttak? Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med arbeidstakere og arbeidsgivere finner vi at årsakssammenhengen mellom forskjellsbehandling og ...
  • Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv 

   Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese; Svare, Helge (AFI Rapport 2008:2, Report, 2008)
   I rapporten beskrives en rekke sider ved arbeidstakeres opplevelse av graviditet, permisjon og retur fra permisjon. Videre studeres mønstre og konsekvenser – både for kvinner og menn på kort og lang sikt - knyttet til ...
  • Evaluering av likestillings- og diskrimineringsombudet 

   Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Basberg (AFI Rapport 2009:1, Research report, 2009)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i løpet av 2008 evaluert Likestillings- og diskriminerings-ombudet (LDO) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Departementet ønsket en evaluering av LDOs funksjon som ...
  • Fremmedgjort på hjemmekontor? 

   Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 6, nr. 5-2022, Journal article, 2022-11-10)
   Under koronapandemien har nær halvparten av alle ansatte i Norge jobbet fra hjemmekontor. Hva skjer i en situasjon hvor mange arbeidstakere, som kanskje har lite erfaring med det å jobbe hjemmefra, sendes hjem med en ...
  • Frivillig deltid - kun et spørsmål om tid? 

   Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2014:4, Research report, 2014)
   I Norge er deltid en ganske vanlig arbeidsmarkedstilknytning blant kvinner. 40 prosent av arbeidende kvinner i Norge arbeider deltid. Samtidig vekker deltidsarbeidet bekymring blant politikere, partene i arbeidslivet og ...
  • Fører fjernledelse, hjemmekontor og digitale kanaler til endringer i kommunikasjon og oppfølging mellom leder og ansatt? 

   Weggersen, Lillann; Kindberg, Jarl (Master thesis, 2021)
   Fra 2019 var det en kraftig økning i antall ansatte som jobbet regelmessig hjemmefra . Vi ønsker å se på hvordan ledere blir påvirket i sin kommunikasjon og oppfølging av ansatte når man bruker digitale kanaler, fjernledelse ...
  • Handlingsrom for kjønnsbalanse og mangfold. Hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold blant høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner? 

   Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI-rapport;2022:11, Report, 2022-12-06)
   Hvordan foregår og hva preger arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold innen høyere utdanning og forskning i Norge? For å besvare spørsmålet har vi intervjuet sentrale personer involvert i arbeidet for kjønnsbalanse og ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Cathrine Tømte; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, Research report, 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, Research report, 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, Report, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

   Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, Research report, 2013)
   Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...
  • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

   Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (AFI FoU-resultat;2020:01, Research report, 2020-03)
   I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
  • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

   Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (AFI FoU-resultat;2020:01, Research report, 2020-03)
   I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...