• Arbeidstekster i utforskende arbeidsmetoder 

   Bjørkvold, Tuva (Nordic Studies in Science Education;Vol 16 No 1 (2020): Nordina, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Inquiry learning depends on a variety of writing in order to plan, collect data and keep track of the information. In school science, however, writing to document teacher initiated experiments, following a setup, is ...
  • Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses 

   Bjørkvold, Tuva; Ryen, Erik (Journal of Curriculum Studies;Volume 53, 2021 - Issue 6, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-09)
   This study investigates how students and teachers perceive learning outcomes when employing an inquiry-based learning approach, and how this relates to two conflicting perspectives on teaching and learning in the Norwegian ...
  • Fra avskrift til populærvitenskapelig artikkel - mottakerbevissthet som didaktisk grep 

   Bjørkvold, Tuva (Acta Didactica Norge;9(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Sakpreget skriving i skolen bærer ofte preg av avskrift og har læreren som eneste mottaker. I denne artikkelen vises en annen praksis, der elevene gjør stoffet til sitt, fordi de har noen andre enn læreren å skrive til. I ...
  • Hjemmeskole på barnetrinnet under covid-19- pandemien: Norske elevers og læreres beskrivelser av et endret praksisfellesskap 

   Svanes, Ingvill Krogstad; Andersson-Bakken, Emilia; Bjørkvold, Tuva (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Hjemmeskole har blitt et velkjent begrep etter at skoler i hele landet ble tvunget å stenge på grunn av covid-19-pandemien som startet våren 2020. Formålet med denne studien er å belyse og utforske hvordan hjemmeskolen på ...
  • Hvordan kan vi forstå lærerrollen når skolen foregår hjemme? 

   Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad; Bjørkvold, Tuva (Studier i Pædagogisk Filosofi;Årgang 10 | Nr. 1 | 2021, Peer reviewed; Journal article, 2022-12-30)
   Under Covid-19 utbruddet i mars 2020 ble alle norske barneskoler ble stengt, og både elever og lærere måtte flytte skolen hjem. Dette utfordret den etablerte lærerrollen og førte til endringer i lærernes undervisningspraksis. ...
  • Hvordan skriver barnetrinnselever om og fra hjemmeskolen sin? 

   Bjørkvold, Tuva; Øgreid, Anne Kristine; Svanes, Ingvill Krogstad (Nordic Journal of Literacy Research;Vol. 8 | Nr. 1 | 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-16)
   Våren 2020 hadde norske elever hjemmeskole som et resultat av covid-19-pandemien. Denne artikkelen bygger på 203 tekster om hjemmeskolen skrevet av elever på barnetrinnet i denne perioden. I artikkelen undersøker vi hva ...
  • Nabospråkspill i begynneropplæringen - Utviklingen av nabospillet 

   Aarup, Annette; Torp, Emilie Sandnes (Master thesis, 2022)
   I vår entreprenørielle masteroppgave har vi utviklet et brettspill med en tilhørende nettside, til bruk i begynneropplæringen. Oppgaven er et bidrag som tar sikte på å gjøre undervisning i nabospråkene dansk, svensk og ...
  • Språkmysteriet – et fysisk plassert digitalt spill laget for å utforske literacy i begynneropplæringen 

   Werner, Maren (Master thesis, 2022)
   I min masteroppgave har jeg utviklet et fysisk plassert digitalt spill med navn Språkmysteriet som har som intensjon å gi lærere en ny måte å undervise literacy i 1.klasse i grunnskolen. Ved bruk av pedagogisk designforskning ...
  • Språkreisen - en reise i det norske dialektlandskapet: Utviklingen av brettspill for norskfaget på ungdomstrinnet 

   Jansen, Camilla Flesaker (Master thesis, 2021)
   I forbindelse med masteroppgaven har jeg utviklet brettspillet Språkreisen – en reise i det norske dialektlandskapet. Brettspillet er laget for ungdomsskolen, og er ment som et supplement eller alternativ til mer tradisjonell ...
  • Universitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller det 

   Bjørkvold, Tuva; Håøy, Annbjørg; Ånestad, Gerd (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 15, No. 3, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-15)
   Begynneropplæring er et nytt fag på universitetsnivå, og det er ikke etablert en felles forståelse for hva begynneropplæringsfaget innebærer. Vi har derfor undersøkt hva som virker samlende i studentbesvarelser i ...
  • Writing practices on tablets with speech synthesis in grade 1 and 2 

   Bjørkvold, Tuva; Svanes, Ingvill Krogstad (International Journal of Educational Research;volume 107, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-17)
   The use of one-to-one tablets in literacy education is significant and increasing. This study investigates what 36 grade 1 and 2 students do when they write on tablets with speech synthesis pronouncing what the students ...
  • Å skape behov for skriving. Literacypraksiser hos elever som forsker 

   Bjørkvold, Tuva (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2018)
   Denne avhandlingens studerer elevers faglige skriving på barnetrinnet. Gjennom en strategisk valgt kasusstudie følger jeg hvordan elever handler med tekst når de selv skal forske på en problemstilling de har valgt. Jeg ...