• Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well 

   Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (Nordic Social Work Research;VOL. 8, NO. S1, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   The main objective of this paper is to investigate the role that the Norwegian Child Welfare Services (CWS) can play in assisting care leavers with their transition to adulthood. Our point of departure is that timely and ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   Denne evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Politidirektoratet, og publiseres som delrapport 2 av Barnehusevalueringen 2012 – den første evalueringen av barnehusenes virksomhet siden de ble etablert. I rapporten belyser ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Report, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Deconstructing doing well; what can we learn from care experienced young people in England, Denmark and Norway? 

   Bakketeig, Elisiv (Children and Youth Services Review;Volume 118, November 2020, 105333, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-08)
   This paper addresses the conceptualization of ‘outcomes’ for care experienced people through an in-depth longitudinal study of 75 young adults in Denmark, England and Norway. ‘Outcome’ studies have played a crucial role ...
  • Evaluering av Statens barnehus 2021 

   Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
  • Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane (2019;5, Research report, 2019)
   Dette notatet drøfter overføringsverdien av et sivilrettslig tiltak i England og Wales i arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap i Norge. I 2008 ble såkalte Forced Marriage Protection Orders (FMPO) innført i engelsk rett ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Report, 2014)
   Denne rapporten analyserer utviklingstrekk i kommunenes krisesentertilbud etter innføringen av Krisesenterloven 1. januar 2010. Loven innebærer at kommunene har fått ansvar for å sørge for et helhetlig krisesentertilbud ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Report, 2014)
   This report analyzes trends in the development of shelter services after the implementation of the The Shelter Act, dated 19 June 2009. The Act was implemented on 1 January 2010. NOVA prepared this report as a commission ...
  • Navigating precarious times? The experience of young adults who have been in care in Norway, Denmark and England 

   Boddy, Janet; Bakketeig, Elisiv; Østergaard, Jeanette (Journal of Youth Studies;Published online 27 Mar 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-18)
   At a time of heightened international debate about youth precarity, how do we understand and support transitions to adulthood for people who have been in care? This paper reports on a qualitative longitudinal study of 75 ...
  • Påtalemønstre i familievoldssaker 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke (Tidsskrift for strafferett;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Straffeapparatet er et viktig virkemiddel for å bekjempe vold i nære relasjoner. Istanbulkonvensjonen stiller krav til straffeapparatets effektivitet. Samtidig henlegges de fleste familievoldssaker. Vi vet imidlertid lite ...
  • Samarbeid i saker om vold og overgrep: Mot en hybridisering av hjelpetjenestene? 

   Bakketeig, Elisiv; Dullum, Jane Vibeke; Stefansen, Kari (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   Temaet for artikkelen er tverretatlig samarbeid i «voldsfeltet», blant tjenester med spesifikke oppgaver knyttet til det å bekjempe og håndtere vold i nære relasjoner. I nyere styringsdokumenter fremheves behovet for både ...