• Agency and flexible support in transition from care: Learning from the experiences of a Norwegian sample of care leavers doing well 

   Bakketeig, Elisiv; Backe-Hansen, Elisabeth (Nordic Social Work Research;VOL. 8, NO. S1, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-11)
   The main objective of this paper is to investigate the role that the Norwegian Child Welfare Services (CWS) can play in assisting care leavers with their transition to adulthood. Our point of departure is that timely and ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Report, 2004)
   Temaet for denne rapporten er barn og unges håndtering av vanskelige, materielle livsvilkår, basert på en gjennomgang av 36 studier. En oppvekst i fattigdom eller med økonomisk knapphet påvirker barn og unges utvikling, ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Research report, 2004)
   SummaryIn this report, contributions from 36 studies of how children and young people handle economic adversity and poverty are presented. The studies were published between 1989 and 2003. The point of departure is already ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars B.; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra prosjektet «Barnevern i Norge 1990–2010». Vi spør hvordan det går med unge voksne med barnevernserfaring: Får de til gode overganger til voksenlivet i form av utdanning og ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars Bjarne; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Report, 2014)
   In this report new results from the study ”Child welfare in Norway 1990-2010” are presented. The project started in the middle 1990’ies, and since then new cohorts have been added consequtively. By 2010 the child welfare ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Research report, 2008)
   Gutter oppnår gjennomsnittlig dårligere læringsresultater i grunnskolen enn jenter. Forskjellene er ikke dramatiske, men synes å være nokså robuste i tid og rom. Rapporten gir en oversikt over forskning som belyser barnehagens ...
  • Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakken, Anders; Hegna, Kristinn (NOVA Rapport 4/08, Report, 2008)
   In general, girls achieve better than boys in Norwegian compulsory school. Why is this, and to what extent does the school system in itself play an active role in giving boys poorer conditions for learning? One common point ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Forskningskunnskap om ettervern 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 17/08, Report, 2008)
   Studiens siktemål er å få frem forskningsbasert kunnskap om barnevernets ettervernsarbeid. Gjennom barnevernstatistikk, intervjuer og spørreskjemadata formidles erfaringer og praksis om ettervern fra ungdom, fosterforeldre, ...
  • Fosterhjem for barns behov 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Havik, Toril; Grønningsæter, Arne Backer (NOVA Rapport 16/13, Report, 2013)
   Rapporten er sluttproduktet fra det fireårige forskningsprogrammet Fosterhjem for barns behov. Programmet er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, med tilleggsfinansiering fra flere andre kilder. ...
  • Fosterhjem for barns behov 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Havik, Toril; Grønningsæter, Arne Backer (NOVA Rapport 16/13, Report, 2013)
   In 2010 a four-year research program about Norwegian foster care practices was initiated: ”Foster care for the needs of children”. The program was commissioned by the Directorate of Children, Young People and the Family. ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • Human Rights in Child Protection. Implications for Professional Practice and Policy 

   Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Book; Peer reviewed, 2018)
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...
  • Institusjonsplassering - siste utvei? 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 21/11, Report, 2011)
   I 2010 ble det iverksatt en evaluering av barnevernsreformen av 2004, fordelt på fem deloppdrag. Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av institusjonstilbudet. Rapporten bygger på en omfattende ...